جنبه های متعدد مرتبط با ایمپلنت در ابعاد تشخیص

dr-vafa-moshirabadi

دکتر وفا مشیرآبادی

دبیر مشاور علمی جراحی ششمین همایش ایمپلنت

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

جنبه های متعدد مرتبط با ایمپلنت در ابعاد تشخیص، پیشگیری و درمان و قرار گرفتن در مسیر صحیح علمی

شکر و سپاس حضرت خالقی را که آدمی را به شرف نطق و کمال و توان فراگیری دانش به دیگر مخلوقات امتیاز بخشید، بسیار خرسند و مفتخر هستم كه ششمین همایش ایمپلنت را توسط یکی از موفق ترین انجمن های علمی کشور یعنی انجمن دندانپزشكان عمومی ایران در دانشــکده پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارنمائیم، بدون شک برگزاری همچون گــرد همایی های علمی ارزشــمند بســتر و فرصت مناسبی برای اجتماع وتبادل نظر مجرب ترین اساتید كشور و اندیشمندان داخلی بــه منظور ایجاد انگیــزه و ارتقاء دید و بینش علمی می باشــد. ســپس آشنایی هر چه بیشــتر دانشــجویان و فارغ التحصیالن با جنبه هــای متعدد مرتبط با ایمپلنت در ابعاد تشخیص، پیشگیری و درمان و قرار گرفتن در مسیر صحیح علمی منظور نظر می باشد. ارائه سخنرانی های کلیدی توسط دانشمندان مطرح داخلی، ارائه پوستر و پانل، برگزاری کارگاه ها و دوره های پیشرفته ایمپلنت برابر نظرخواهی از دوره های قبــل از برنامه های محوری این کنگره خواهد بود . یکی دیگر از اهداف بــزرگ این همایش علمی، تلفیق عینی و عملی علوم پایه مهندسی بافت نرم و سخت و زمینه بالینی این شاخه از علم دندانپزشكی و تبادل اطالعات میان اساتید و دندانپزشكان عزیز با اســاتید گرانقدرتمام گروهــای فعــال در این زمینه می باشــد که حداکثر استفاده را در تکمیل اطالعات همدیگر به نفع تقویت ارتباط بین علوم پایه در مهندسی بافت و علوم بالینی ایمپلنت نمایند . امیــدوارم که با همکاری دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشور، شــرکت های مرتبط با تولیدات و محصوالت ایمپلنت و دیگر انجمنهای تخصصی و ارگانهای علمی بتوانیم همایشی در شان جامعه دندانپزشكی به لحاظ علمی، برگزار کنیم. در خاتمه کمیته برنامه ریزی علمی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشكان عمومی ایران حضور ارزشمند همه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان شیفته ایمپلنت را غنیمت شمرده و همــواره در صدد بهره گیــری از تجربیات و نظرات ارزشــمند همه بزرگواران در جهت هر چه بهتر برگزار شــدن این کنگره می باشــیم. همراهی و همگامی هر چه بیشتر عزیزان مایه دلگرمی و استحکام گام هایی خواهد بود که در جهت شناسایی هر چه بیشتر و بهتر ایمپلنت به تشنگان این علم خواهد شد. انشاءاهلل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.