کارنامه برگزاری موفق پنج همایش قبلی پشتوانه ششمین همایش ایمپلنت

 

دکتر جمشید زمان
دبیر اجرایی علمی ششمین همایش ایمپلنت
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

تخصصی در زمینه ایمپلنتولوژی توسط انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و استقبال همکاران، ما را بر آن داشــت که با توجه به ارزیابی نظرات همکاران عالقه مند به درمان با ایمپلنت و بررسی جنبه های مختلف پرونده های شکایات مطروحه در مراجع رســیدگی ، یکی دیگر از عناوین مهم وملــزوم درمانهای ایمپلنت یعنی “مهندســی بافت سخت و نرم ” را جهت معرفی و موشکافی بعنوان تم تخصصی ششــمین همایش ایمپلنت انجمن برگزینیم.

حال که گروهی از همکاران دندانپزشک عمومی وارد عرصه درمان ایمپلنت شده و بطور روزمــره به آن میپردازند، دیر یا زود دســت به گریبان مسائل و مشکالت در این وادی خواهند شــد و انجمن شــما بعنــوان راهنمــا و حامی دندانپزشکان عمومی خود را در این زمینه موظف به اقدام میداند.

پس از برگزاری جلسات مختلف و متعدد با همکاران عمومی و همیاران متخصصی که تجارب طوالنی در درمان ایمپلنت دارند و مایلند تا علم و تجربه خود را در این زمینه با ما به اشتراک گذارند. تصمیم براین شــد تا ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ مرداد ماه ســال جاری در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردد.

بیاد داشــته باشیم که این همایش نیز مانند پنج همایش گذشــته راهی اســت برای دستیابی به کالبد موضوعات علمی و گرچه در آن ســعی به پاسخگویی اکثریت سؤاالت احتمالی شما گردیده اســت، ولی توصیه دوستان شــما در این انجمن مطالعه و مداقه هر چه بیشتر در این زمینه و زمینه های مشابه است که به اثبات توانایی و سربلندی هرچه بیشــتر جامعه دندانپزشکان عمومی منجر خواهد شد. پس با ما همراه باشید و در راه حمایت از انجمن خویش دریغ نورزید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.