بازآموزی‌های مدون اندو همزمان با همایش ایمپلنت ۱۴ و ۱۵ مرداد ۹۵

دکتر نیوشا همای نیکفر

مسئول اجرایی و بازآموزی های مدون

روز پنجشــنبه ۱۴ مردادمــاه ۹۵ برنامه های بازآموزی اندو آغاز گردید. سخنرانی اول در ساعت ۳۰:۸ صبح روز پنجشنبه توسط دکتر اروند مالک، اندودنتیســت، با موضوع تروما در اندو آغاز شــد. همچون دوره های قبل دکتر اروند مالک از استادان بنام و برجسته با مطالبی بسیار مفید و آموزنده در ارتباط با تروما و اهمیت این موضوع در درمان اندو با بیانی شیوا تدریس کردند.

در ســاعت ۳۰:۹ دکتر احســان اثنا عشری، اندودنتیست، سخنرانی خود را با مباحث اورژانس هــا در اندو آغاز کردند. باتوجــه به اهمیت درمان های اندو و حساســیت ایــن درمان توجه به موارد اورژانســی برای هر دندانپزشکی از اهمیت باالیی برخوردار است. ایشــان از اساتید جوان کشورمان با بیانی شــیوا و گیرا و اســایدهای علمی و بسیار کاربردی به تدریس این مبحث پرداختند.

پس از اســتراحتی کوتاه در ساعت ۱۱ دکتر احســان اثنا عشــری مبحث حوادث حین درمان و کاربــرد Locator Apex را آمــوزش دادند و همچنین طرز اســتفاده و کار با دســتگاه Apex Locator را به صورت Demo بر روی یک دستگاه به شرکت کنندگان آموزش دادند. در ســاعت ۱۳-۱۲ دکتــر مهتــا فضل یاب، اندودنتیســت، از اســاتید جــوان میهــن مان به تدریس مبحــث CemCemant ،Pulp Vital MTA-Therapy پرداختند و نکاتی بسیار مهم و کلیدی درباره این مباحث عنوان کردند.

پس از پایان برنامه مدون اندو۱ و اســتراحتی کوتاه مدون اندو ۲ آغاز شد. ساعت ۳۰:۱۳ -۳۰:۱۴ دکتر پیام پیمان پور، اندودانتیســت، از اســاتید جوان مان با بیانی شیوا بــه تدریس مبحث درمان مجدد انــدو پرداخته و چگونگی انجام این درمان بســیار مهم را مرحله به مرحله آموزش دادند ســاعت ۳۰:۱۵-۳۰:۱۴ مبحــث ســیلرها Abturation توسط توسط استاد جوان و حاذق کشــور دکتر سهراب ســواد کوهی، اندودانتیست، آموزش داده شــد و تکنیک های مختلف پرکردن کانال و اهمیت انجام دادن صحیح آن عنوان شد.

پس از اســتراحتی کوتاه در ســاعت ۱۷-۱۶ بعدازظهر دکتر یاشــار محمدزاده، اندودانتیســت، مبحث بســیار مهم مدیریت بیمار و کنترل درد را تدریس کردند. همانطــور که می دانیــد در کلیه درمان های دندانپزشکی مدیریت کردن شرایط و از آن مهمتر بیمــار از اقدامات حائز اهمیت اســت و با توجه به دردناک و ناخوشــایند بودن برخی از درمان های کنتــرل کردن و کاهش درد بــرای بیماران کمک کننده خواهد بود این مبحث با بیانی شیوا و تسلط بــاالی دکتر محمــدزاده برای شــرکت کنندگان برگزار شد. در آخریــن روز همایــش ایمپلنت جمعه ۱۵ مرداد ۹۵ آخرین برنامههای بازآموزیها نیز برگزار شد.

ســاعت ۳۰:۸ صبــح مدون انــدو۳ با مبحث تشــخیص و طرح درمان توســط دکتر سمیرا شاه سیاه، اندودنتیست، تدریس شد. در تمامی درمانهای دندانپزشکی ابتداییترین و البته مهمترین اقدام تشخیص به موقع و مناسب و همچنین طرح درمان مناسب برای بیماران میباشد. تشــخیص درست و در پی آن درمان مناسب باعث افزایــش رضایت بیماران و هم چنین مهمتر از آن درمانهای ماندگار برای بیمار میباشد.

ســاعت ۳۰:۱۰-۳۰:۹ دکتــر رضــا تباری، اندودنتیســت، از اســاتید به نام و برجسته مبحث آشــنایی با آناتومی کانــال cavity Access را تدریس کردند و پس از اســتراحت کوتاه ســاعت ۱۲-۱۱ مبحــث ابزار و لوازم مــورد نیاز در تهیه حفره دسترســی و روشهای آمادهسازی کانال را نیز عنوان کردند. ســاعت ۱۳-۱۲ موضــوع رادیوگرافی در اندو توسط دکتر فرزانه مومنی، رادیولوژیست، عنوان شد رادیوگرافی در درمانهای ریشه اهمیت بسیار زیادی دارد.

در رادیوگرافی خوب به راحتی میتوان ضایعات را تشخیص داد، میزان گسترش و یا موقعیت نوک ریشه را تشخیص داد. CBCT مدتی است که دردرمان اندو نیز وارد شده و پروســه درمانی را برای دندانپزشک بهبود بخشــیده اســت. میتوان تعداد کانالها را با دقت بیشتری یافت و چگونگی قرار گرفتن موقعیت دندان را دید.

خانم دکتر مومنی از سخنرانان برجستهمان با بیانی شیوا و گیرا نکات مهم رادیوگرافی و همچنین طرز استفاده از نرمافزارهای مربوط به CBCT را با استفاده از لپتاپ به شرکتکنندگان آموزش دادند. پس از استراحتی کوتاه در بعدازظهر روز جمعه ساعت ۳۰:۱۵-۳۰:۱۳ دکتر هادی اسدیان آخرین مدون اندو را با مبحث کلیات روتاری آغاز کردند. امروز سیستم روتاری پیشرفت بزرگی در درمان ریشه اســت و کمک بسیار زیادی به دندانپزشکان در انجام درمان ریشه بخصوص در دندان های چند ریشــه ای کرده است.

دکتر اســدیان از سخنرانان حاذق و برجسته مان با مبانی شیوا به توضیح درباره کلیات روتاری پرداخته و بصورت جامع و کاربردی چند سیستم روتاری را توضیح دادند. پس از کمی اســتراحت ساعت ۱۷-۱۶ دکتر علی کاظمی، اندودانتیســت، از ســخنرانان جوان سخنرانی خود را پیرامون مبحث بی حسی و داروها آغاز کردند. بی شــک یکی از مهمترین یکی از مهمترین مراحــل درمان ها در ابتدای بی حس کردن دندان مورد نظر است.

تکنیک های متفاوتی در این راستا بــه کار گرفته می شــود. گاهــی در بعضی درمان هــا نیاز به تجویز داروها برای درمان می باشــد و آشنایی با داروها و مواد استفاده و منبع استفاده از آنها بســیار مهم و قابل توجه است. ایشان با تسلط باال و بیانی گیــرا مرحله به مرحله به توضیح این مباحث پرداختند.

در آخرین ساعات جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردند تا شرکت کنندگان به رفع ابهامات و سواالت خود پرداختند.

دبیران علمی بازآموزی های اندو:

دکتر اروند مالک

دکتر محمد اثنی عشری

دکتر رضا تباری

دکتر کیومرث نظری مقدم

3,356 دیدگاه برای “بازآموزی‌های مدون اندو همزمان با همایش ایمپلنت ۱۴ و ۱۵ مرداد ۹۵
 1. Nestor merci de ne pas me louper (comme on dit par chez moi) et je ne vérifierai pas le mot sur le Grévisse, promis.Nos auteurs sont passés, avec ces épisodes, à la surmultipliée, et j’ai voulu regarder le mécanisme, d’un peu trop près sans doute.J’ai le même rejet que vous de la grammaire « Ã  froid » et des bancs d’une école qui serait pontifiante, oubliant la chair des gens et des choses.Ici, et avec vous, pas de souci !

 2. Sto ascoltando Roberto, dalla gru della INNSE: hanno tolto loro anche l’energia elettrica. SCANDALOSO!!!!!! Stanno difendendo il loro posto di lavoro in maniera “ormai dimenticata”.Ma loro resisteranno ed il nostro partito deve dare loro tutto il sostegno di cui e’ capace. Tutte le Federazioni si devono attivare per far conoscere la lotta di questi 49 lavoratori che non vogliono perdere i posto di lavoro presso un’azienda produttiva a favore della finanza piu spietata (speculazione). I siti verranno adibiti a supermercati e appartamenti.

 3. Using a map…In business projects, we sometimes have to take an unplanned path that was not foreseen. While there is often no choice but to take this path, a risk assessment should be undertaken so that an informed decision can be made. Doing things “blind” will …

 4. Vittorio De Sica era estremamente superstizioso e non poteva assolutamente vedere il viola.Si racconta che un'attrice avesse appena comprato un nuovo vestito tutto viola (e a quei tempi comprarsi un vestito buono non era cosa da tutti i giorni) De Sica insistette tanto che la poverina, non potendolo cambiare, lo fece tingere di un altro colore.Quindi, la superstizione rende irrazionali persone altrimenti molto capaci.

 5. Hi there. I just wish for to give you a note to verbalize my appreciation. I’ve been watching your site for few days and have picked up a ton of good tips as well as enjoyed the way you’ve structured your weblog. I’m undertaking to create my own web page however I believe its extremely general along with I need to target more on certain subjects.

 6. Copyright infringement this or that…Putting the Userbase as whole under general Suspicion is just as illicit as sharing copyrighted Material in the first Place.I know that Viacom needs to make Money, and I accept and understand their Fear of losing their earnest earned Money.But do they realy earn it, with legit Content? At the Moment I highly dare to doubt it from the Bottom of my Heart.

 7. God bless you dear sister for reblogging, as I had requested. The Lord spoke these two posts to me today, and people need to really read them, and ponder them. I hope you read the second one that goes with it, the link is at the bottom of this one. The Lord spoke to me, once again, when I was driving to work after I posted this one.. He said, “Wait! There is more!” I said, “Well Lord, it’s going to be a while before I am back home..help me remember!” And He did. Thanks again!

 8. Anonymous,I don't really know. There are some health insurance companies/ managed care organizations which have generated frequent news stories about their misbehavior. Others have generated little such news. Are the latter group better behaved, or just less likely to have their bad behavior publicized? I do not know of any particular health insurer/ managed care organization which is known for actively promoting ethics, accountability, integrity, and transparency. I someone can show me one, I will be happy to give it some air-time.

 9. The government is working on putting everyone at there murcey. Soculisum, Hitler type concrol. Anyone aginst us protecting ourselves needs to be voted out and let all know we will not stand for it. It’s our right no man has a right to take it away, no man. Its our Constitutional Right and the right our Havenly Father gave us which is above the world Laws. We are to obey mans law unless it contrdicts His then we must stand up for what is right.

 10. And I think a Romney win will mean sooner than later there will be a new civil war, that when enough people are to poor tolive and the rich are so rich they have nothing in common with the rest of us, people will rise up violently! IF the Republicans win, many many rights will be taken away, and again eventually the common people will have no opption but to fight back!

 11. 铭盛卡行(QQ1228557129)所出售卡均为一级卡源,全新无任何交易记录,资料齐全,真实身份办理,亦可指定名字办理,诚信淘宝担保交易! 例如—可以给你淘宝店刷提高您的淘宝信用记录。 例如—你想接受汇款,但又不想让对方知道自己的真实姓名。 例如—您想给领导送礼办点事情,但是又不想让自己的隐私暴露!这时您就需要到我们提供办理的卡,我们的卡可以让您随意的a转帐–送礼。给客户保密了隐私的同时也去除了客户的后顾之忧。本团队以真实代开卡【QQ:1228557129】办理、分别提供۷大银行卡;中国银行—工商银行—建设银行—农业银行—交通银行—招商银行—邮政银行[网上银行(口令卡,电子证书,U盾)长期供应,保证全新开户,保证开户资料齐全,保证带真实有效开户原件,承接指定名字开户我们的宗旨是:质量+速度+信誉!我们希望与 有长期需要的客户建立长期合作关系,彼此信任,共同赢利。如有需要请联系!非诚勿扰! 客户的满意是我们的心愿欢迎光顾公司宗旨: 公司执行国家金融方针和政策,在法律、法规规定的范围内开展业务, 自主经营、自负盈亏、自我约束、自担风险、切实为小企业、农民、农业及农村经济的发展服务。公司文化: 诚信—用心做事,诚信为人 规范—规范管理,依法治企 高效—真诚服务,高效便捷 和谐—同舟共济,创建和谐公司口号: 以实力、效率立足于市场 用服务、便捷来赢得口碑 崇尚职业道德,遵守法律法规 急您所急、思您所思温馨提示:在本卡行购买的卡可用于收藏使用!

 12. Me parece muy bien que no te haya gustado, pero decir que le auguras un mal camino al cine si este “bodrio” levanta pasiones, es concederte demasiadas licencias, tanto como supuesto “critico” de cine como pitoniso. Con permiso y sin ser maleducado, me parece que tu opinion no aporta nada. Ni un motivo ni nada. Para eso, guardatela.

 13. I love your blog.. very nice colors & theme.Did you make this website yourself or did you hiresomeone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot

 14. Como es usted d. Dani!, está enlazado el post premiado como todo el mundo, y como ha hecho Dª Liber, la jefa de la semana. O sea que no me sea usted quejica, ¡puñetas!En cuanto a lo de la Semana Santa, ya me dirá usted. Yo no siempre estoy en Rivas, estoy a caballo entre Rivas y Tortosa, ahora mismo estoy en Kabila (Tortosa).Salud y República

 15. அண்ணா ஹசரேவை கர்போரேட் கோமாளி என்று சொல்லும் கம்யுனிச கோமாளிகள் முடிந்தால் அவரைப்போல ஒரு போராட்டம் நடத்தி பாருங்களேன்… குறைந்த பட்சம் ஒரு ஆயிரம் பேரையாவது உங்களால் கூட்ட முடியுமா… அப்படியே கூட்டினாலும் அவர்களிடமும் உண்டியல் வசூல் செய்து உங்களை வேலையை காட்டிவிட மாட்டீர்கள்…

 16. Hola Sebastián, muy útil la planilla, muchas gracias!Te consulto: Leí que para llegar a la ganancia neta, también se puede deducir del sueldo bruto las cuotas sindicales y contribuciones de solidaridad practicadas según ley de convenciones colectivas, en mi empresa nos retienen un 1% por mutual, esto como lo podría imputar en la planilla?Muchas gracias!

 17. Hi… firstly… awesome theme !!! ThanksI am testing it now for my new site under construction (negroyblanco.com).I have 4 questions:how can I center the menu?how can I center the social icons?I don’t know what happen with my logo, when I test in mobile it disappearsIn mobile view the title of the drop navigation menu is Inicio (my home page), however the title “Navigation” is below (with link to a “not found” page)Can you help me specially the two mobile issues?Thank you very much (sorry for my english)and again… awesome

 18. Sulla stessa scia, ma meno grave, potete fare quest’altra prova. I browser possono effettuare calcoli, tramite javascript, ad esempio digitando come indirizzo (Explorer o Firefox non importa):javascript:2+3Apparirà (giustamente) 5. Ma provate a effettuare una sottrazione come 3.2 – 3.1javascript:3.2-3.1Il risultato sarà diverso da quello che vi aspettate. Questo però si spiega, è dovuto alla rappresentazione binaria dei numeri floating point… ma il 65535 che diventa 100000 no! Oddio… traducendo 65535+1 in esadecimale risulta 10000, ma comunque manca uno zero e poi ho dovuto aggiungere 1…

 19. Täällä ei tunnu edes lomalta vaikka mies onkin kotona. 😉 Noi kaks vaippapeppua aiheuttaa ihan tarpeeks aikataulutettavaa ja huollettavaa, että ihan samalta tuntuu vaikka kaks katsookin niiden perään.. huoh. Nyt alko tekemään irtokarkkeja mieli ja ihan sikana! Olis kiva nähdä pitkästä aikaa, jos vaikka tulisin lasten kanssa käymään tässä kesällä joku päivä. 🙂

 20. Iben:Haha. Nice save. Og jeg tror meget vel, du kan få din vilje. Han eeelsker at snakke om sit job.Hendeder: Slet ikke dårligt tænkt, unge dame!Carina: Det overvejer han lige. Eftersom jeg ikke er anonym er det jo ikke umuligt at finde frem til ham, men det er noget andet, når man selv stiller op til min blog.

 21. he ‘did his job’, which would have been to go through all of his options and choose the best course. The same for the dog rescuers. It seems to me that they had a great idea and that the odds were with them. So they took the calculated risk. And I think the first responders should have been on the shore yelling ‘Way to go’!!

 22. probabil ca Dumnezeu se simte onorat ca in sfarsit a sosit momentul in care oamenii zic “numai TU mai poti face ceva”….Pacat de momentele alea in care ne mai puteam descurca si singuri, nu? Fraze d-astea cu “numai Dumnezeu mai poate face ceva” sunt enorm de simpatice: ce-ar putea face Dumnezeu – sa-i trazneasca, sa caste pamantul sub ei, sa coboare foc din cer? Vezi, fiecaruia dintre noi ii vine pofta sa fie din cand in cand unul din fratii Boanerghes…

 23. Maria:A-linjet er også det som passer best for meg, for vi har samme fasong, men bruker så klart andre ting også. Bildet over valgte jeg for på den kjolen så er det veldig tydelig hva en A-fasong er:-) Det viktigste er at vi føler oss fine, og det kan så klart være andre fasonger også. Gleder meg til å se hva slags kjole du velger :-)Ha en super dag!Klem fra Liv

 24. Hey Paul!!!I agree that most of the evil humans perpetrate on each other in this world would cease if we saw each other as people, but that it’s hard to do. Even without authority figures making it worse, I think the human brain has some sort of natural hurdle that makes it difficult to identify with people who seem foreign. It’s not an insurmountable hurdle, but it takes effort.

 25. I HATED dodgeball. I was tall and awkward and made an easy target for all those small missile throwing kids. Kids as targets… Bah. Games where kids are targets should not be allowed. Really, you want kids to whip balls at each other and then when they are not organized into a game, they must not throw things at each other? Can you tell I am still a little traumatized?[]

 26. It really is rare to get a specialist in whom you might have some confidence. In the world of today, nobody actually cares about showing others the answer in this subjecttopic. How fortuitous I am to have now found a wonderful web page as this. It is really people like you who make a real difference currently through the thoughts they share.

 27. Alla: Anmälan kommer MED STOR SANNOLIKHET komma upp igen. Just nu har vi cirka 800 anmälda, men vissa är dubbelanmälda och vissa kommer inte betala in. När vi låtit första anstormningen lugna ner sig kommer anmälan antagligen öppna igen ( dock med stor sannolikhet utan sovplats). Panik behöver inte utbryta än. Dessutom kan man alltid jobba på NärCon.

 28. When its your big day evento's planners take all the pressures for you, make you sit back and enjoy every beautiful detail of your dream wedding . From music to menu there are voluminous choices and all you have to do is pick your taste and we ensure satisfying your every question . Visit pictures arcade of our planned events on our official website .

 29. Madziu, z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że nie możesz wiedzieć o czym mają lub nie mają pojęcia ludzie, którzy piszą na tym blogu. Nie znasz ich, tak jak oni nie znają Ciebie. Adam dotknął trudnego tematu, potem się z tego wycofał, wywołał silne reakcje (pozytywne i negatywne) i teraz ponosi konsekwencje. Ale to duży chłopiec, poradzi sobie

 30. Hi David:So many of us have been watching you back here in the States and cheering you on…you sure are skiing fast. That second run at Schladming was tough — and yet you still were in the points! Your turns look AMAZING…it’s just a matter of time. And that course at the World’s looked crazy tough — the snow looked like slop — a rough break. Good luck in Bansko and Kranjska Gora — we’ll be rooting for you. You’re the man…Go for it.DJR

 31. Cześć Kubaszku,życzę Ci superaśnego tygodnia, wielu miłych chwil w czasie turnusu. A na dobry poczatek przesyłam Ci poniedziałkowe pozdrowionka i słowa P.Bosmansa:Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.Ty, Kubaszku jestes dla mnie jednym z nich.UściskiIwona

 32. Joel, hang in there with the experiment. I'll be spreading the word at PAX later this month.Eli, please follow through on your comic shop/bar/saloon idea, but don't become Service Merchandise. If it's open to kids in the afternoon and adults at night, you might just have a hit hangout. Take a hint from Joel, live your dream job, only you can make it happen.The key to success in the immortal words of Mattress Mack…Late to bed, early to riseWork like hell and advertise.

 33. I love this. I'm always interested to hear how other women feel when their life pre-motherhood was so very opposite from the life they lead now. I am intimately familiar with it, the time "before" when life was drugs and wild, creative, crazy youth and now it's so boring and bland, but also so heartbreakingly beautiful. I think there are so many of us who, like me, have a hard time reconciling their past and their present and making peace with their new identity (or at least trying to merge the old with the new). I wish more of us would write about it…put it to words.

 34. If Americans are not going to pick Ron Paul , then Americans can pack their worldy possesions, and say good by to democracy and somewhat decent life.They can also change all the signs that say: “Welcome to America, land of free and home of the brave”, to : “Welcome to America, 3rd World country thanks to its own choice based on greed and maximum ignorance”.One major consolation:” None of the tyrannies lasted for ages.They eventually end. “

 35. 铭盛卡行(QQ1228557129)所出售卡均为一级卡源,全新无任何交易记录,资料齐全,真实身份办理,亦可指定名字办理,诚信淘宝担保交易! 例如—可以给你淘宝店刷提高您的淘宝信用记录。 例如—你想接受汇款,但又不想让对方知道自己的真实姓名。 例如—您想给领导送礼办点事情,但是又不想让自己的隐私暴露!这时您就需要到我们提供办理的卡,我们的卡可以让您随意的a转帐–送礼。给客户保密了隐私的同时也去除了客户的后顾之忧。本团队以真实代开卡【QQ:1228557129】办理、分别提供۷大银行卡;中国银行—工商银行—建设银行—农业银行—交通银行—招商银行—邮政银行[网上银行(口令卡,电子证书,U盾)长期供应,保证全新开户,保证开户资料齐全,保证带真实有效开户原件,承接指定名字开户我们的宗旨是:质量+速度+信誉!我们希望与 有长期需要的客户建立长期合作关系,彼此信任,共同赢利。如有需要请联系!非诚勿扰! 客户的满意是我们的心愿欢迎光顾公司宗旨: 公司执行国家金融方针和政策,在法律、法规规定的范围内开展业务, 自主经营、自负盈亏、自我约束、自担风险、切实为小企业、农民、农业及农村经济的发展服务。公司文化: 诚信—用心做事,诚信为人 规范—规范管理,依法治企 高效—真诚服务,高效便捷 和谐—同舟共济,创建和谐公司口号: 以实力、效率立足于市场 用服务、便捷来赢得口碑 崇尚职业道德,遵守法律法规 急您所急、思您所思温馨提示:在本卡行购买的卡可用于收藏使用!

 36. In my opinion, no. Since you want a wide reach with people who may be on mobile phones or not with the latest and greatest hardware, I recommend you not use Silverlight. Silverlight in my opinion is for niche markets with sophisticated rich Internet experience-requirements. That is not your market. You can do a lot with HTML5 and polyfills.

 37. "So if the numbers are correct, how the heck has China remained so backward for the last 300 years? Something doesn't make sense. Were they not as backward as I thought? What kept them down? This must mean there is some factor besides IQ that is mighty important to Big League development."Simple. Big authoritarian government and hindrance to free market. It's really no different than whites complaining nowadays about not making as much money as before because bad ole' Obummer and his White House croonies are keeping them down.

 38. May 27, 2011 at 11:06 amDon’t you worry. Those young and old including those in P4P rank holders near the weight of Manny will have their piece one at a time. Just let them fall in line. From Diaz where Pacquiao assumed the P4P supremacy, came in Dela Hoya, Hatton, Cotto, Clottey, Margarito and recently Mosley, now Marquez trilogy is coming this November. All these fighters have their share of the Pacquiao jackpot prize. Reply

 39. Nie ulegajmy emocjom i spójrzmy obiektywnie.Przecież na etapie projektu, gmina nie zna wszystkich właścicieli działek. Dopiero jak występuje do starostwa o zgodę na budowę ZRID (zastosowanie specustawy), to wówczas urzędnicy starostwa kontaktuj się z wlascicielami działek. To nie jest wymysł urzędu w Piasecznie. tak stanowi prawo. Przypomnę, ze wzdłuż julianowskiej jest ok. 100 działek podlegających specustawie.

 40. Not necessarily. Remember that many blacks in the Americas have some European ancestry. It would be interesting to know if the blacks used in the research had pure African ancestry or were of the admixed types found in the Americas.The European admixture in African North Americans is not enough to bring them closer to Europeans except in the most extreme cases. On average (a fifth or so of European admixture) it would not even bring them closer than Mongoloids, let alone South Asians.

 41. Smukke billeder.Helt sikkert #1 og #4. De er unikke og smukke farver er iblandt sig.Disse to smukke billeder med en sort smuk ramme og en paspetu, vil gøre dem så smukke.Glæder mig til at se dem i indramning og på sin plads :-)Du kan se mit sidste print som er i ramme og med paspetu på min blog. Synes selv de er så smukke!

 42. Just got back from a week long trip to Venice. Spent the first day at Caspersen and only found a small handful of teeth. Decided to spend the rest of the time at Venice and started finding them by the dozens. We ended up with 300 by the end of the week, with the biggest being about 1 1/2 inches. Be sure to take some beach shoes if you plan on spending a lot of time combing the beach. Your feet will thank you.

 43. | I have to get across my personal love on your goodness assisting folks who actually need help with the bradenton area of great interest. The genuine commitment to moving the answer close to has been good and also have usually motivated staff much like me to reach their set goals. Your personal useful useful details signifies close to this much somebody just like me whilst still being more to my personal associates. Thanks all folks.

 44. Hi, Elbert.Ok, thanks for the info. I amended my post accordingly. It’s very true what you say, many are under the impression you don’t charge corkage. I, myself, though not a regular, have been there 3 or 4 times (I think Alex was there every single time I was there) and have never been charged corkage – hence, my misimpression.Best,N

 45. If one looks for other versions of rare film on youtube there is one with an intro by Norman Granz who produced it, and who, incidentally mentions how pleased Parker was to be playing with one of his idols, Hawkins, and also, according to Granz the soundtrack was PRE-recorded, and required the musicians to mime their solos. One wonders where this leaves the likelihood of Parker's “withering looks” and amused scorn some here have fantasized onto this footage.

 46. Clap Clap Clap…O LFV por 30€ + Kit-Promoção de Courato + Coca-Cola fica negócio feito…Quem será que os outros vão anunciar na 4ª feira?Queria muito que fosse "alguém" porque só "alguém" é que podia mexer com isto… um desconhecido como era o Vieira perde de caras, há malta MUITO cega…

 47. I used to use a diary a lot in grade school. Now I keep more of a note journal for my writing, my thoughts, specific moments and any other things I deem relevant enough to put on paper. Lately, I've been blogging more. I like it a lot better because it forces me to be more reflective. It also helps me to be more creative and unafraid.

 48. Aguante San Feliú. Los moderados somos muchos más que los que se dan el tiempo, destempladamente, de putear y rabiar con baba en sus teclados. Esos son los dinosaurios del otro lado que están destinados a desaparecer, desde su bajo anonimato, su violencia absurda y sus eyaculaciones precoces. No se puede hacer nada contra los infelices.Chile es un país que necesita una manera de ver y ser distinta. Que los agresores se queden en el pasado.Felicitaciones por la visión.

 49. Hi Melissa, I live here in Misawa and randomly stumbled into your blog looking for info about Noheji.  Anyway, I've got four boys (just had the fourth 3 months ago) so I've had similar messes to clean up in the last 8+ years.  Just wanted to say 'good job' not totally losing it and having the presence of mind to document the mess before cleaning it up!  🙂  It'll be great parental blackmail later!  :)Also, I love your "shipwreck" picture from Shipwreck Beach.  Great photography skills!

 50. Sono d’accordo con te, Fabrizio.Tuttavia quello che mi chiedo è perché alcuni uomini accettino di recitare una parte simile, una parte che io NON accetterei mai. Va bene i soldi, va bene che la maggior parte degli uomini sono degli zerbini, va bene tutto, ma un minimo di dignità dovrebbero averla anche questi fessi che si prestano ad un simile “gioco”.

 51. bmstyle / …stfu, the correct answer to why the engine blows up with n2o is because oxygen is flammable at 570 degrees…..shut your face mister correct answer. Explaining how n2o works in an engine doesn’t answer the question so stop trying to act like a smart ass and shitting on everyone’s answer. Engines blow up because some one does a 300 shot on a 400 000 mile civic engine and don’t try to tell me otherwise mister oxygen is flammable..thanks Einstein. Is gasoline flammable too? plz do tell

 52. One of my favorite books is The Poisonwood Bible by Barbara Kingsolver. In it, a Christian missionary takes his family overseas to “save the heathens.” He basically does the opposite of what you are describing, fiercely refusing to learn from “the natives,” and trying to force them to do things the “right” way. The results are disastrous for him and his family (and his soul?) and, frankly, the natives just go on living as they had for generations. Who did that help?

 53. That’s really the shame here, that you are alone to do the work, when you could be so much more productive with the right help. You got so much nice ideas just waiting to happen.Can’t wait for the videos though. Hoping it will contain some of my favorites outfits. All nude isn’t my kind of stuff, or things like Warrior Princess.

 54. Our family was in a little Mexican restaurant in a small Texas town last Saturday picking up our daughter after a competition. The TV was set on a channel showing a well-known action movie. And in that moment, picking at my enchilada, watching the lead character take matters into his own hands, I realized that both parties are mistaken trying to decide who is The Next Reagan ™ or The Next JFK ™.What both parties need to do is decide who is The Next Harrison Ford ™.

 55. Eso mismo, o sea, que si hay bajón el lunes o no, seguramente dependerá de en qué contexto y junto a cuáles otras bebidas has ingerido la sustancia. En caso de que la bebida haya sido sólo agua, y si no ha habido excesivo consumo de tabaco y otros fumables, pues….poca cosa de bajon, la verdad.

 56. The series NCIS did exactly this after capturing a psychopath. The character was murdering people for the fame it would give him. The government told the press it was an act of terror and the suspect was only being called X to protect further investigations.As a working journalist, I'm not so certain I like the idea. When the story is unfolding it would be impossible to withhold a name, but perhaps in the aftermath a new name could be assigned.Look at the success of creating a new definition for the name Santorum by LGBT activists furious over that vile, hating GOP presidential candidate.

 57. “China? China has a UNSC veto vote, it protects itself exactly the same way the US has protected Israel from action being taken under Chapter Seven resolutions. His argument is invalid.”No problem. Dersh would then argue that we should look at the US and China before criticising Israel. And the fact they have a veto, not Israel, proves that the UN is biased

 58. назартоді расєя велика дєрьовня, якшо так париться і своїм рісскім на територіях інших держав. не кажучи вже про те, що вони не крутять українською мовою фільми в кінотеатрах для наших. Велика Дєрьовня. повінстю з тобою згідний, друже

 59. nice comparison, i bought Cebu Pacific’s flexipod on our way back from bohol (colored gray like your original hehehe) but i haven’t checked its performance yet, i’ll know if its good after the holy week coz im going to test its endurance ;p will let you know of the result, pero cheaper pala if you buy it sa plane coz it only cost less than 200

 60. I like your article, and hope it generates some money in donations….but also important is that people consider being part of one of these home building volunteer projects. They are available in many different countries, and its a great way to travel and help people all at the same time.

 61. Go to the website and at the topright (where you sign in) is an option called ‘LOST PASSWORD’. click it and fill in details, they’ll email you with login you with your Login details or how to reset password.Also at the bottom of the page you’ll see an option called ‘CONTACT US’ that you could use as well if you want to send them a direct email.CheersCB

 62. I stand corrected…it is Michael Savage. Again I don't believe I have ever heard him discuss it on Savage Nation. Also Michael Savage won't discuss it. You have to believe that Jeff and Michael talk outside of the radio and Jeff has brought it up to him on some occasion yet Savage (along with all of the other conservative talk hosts) will not bring it up on air.

 63. Ico, Aquele loirinho de macacão vermelho não seria o mesmo garoto que foi ‘deixado de lado’ pela McLaren em favor do Hamilton?Li uma reportagem sore um garoto que estava no mesmo grupo de pilotos treinados pela McLaren em que o Hamilton estava e, na hora H, preferiram o Hamilton ao invés dele.E hoje, muitos anos depois, ele ainda está traumatizado com a situação e não consegue ve ruma corrida sequer, imaginando que, talvez, poderia ser ele que estaria festejando o titulo hoje.

 64. Paolo Someone offered me a Crispin brut a year or so ago and I really liked it. It was a Minnesota company so I guess I paid more attention to the brand. Since then I’ve followed their progress–and LOVED each new product they’ve released. My favorites are Honeycrisp and the Jacket. I can’t believe their creativity in finding delicious new flavors!

 65. Bon écoutez koz, vous avez un métier, une bonne situation, le bouclier fiscal vous permettra de mettre trois sous de côté pour vous payer du champagne régulièrement : ne pouvez-vous avoir la victoire (parce que c’est bien une victoire, que vous emportez sur 46% de vos concitoyens) un peu moins indécente ?

 66. Bonsoir !Tout d’abord continues comme ça j’adore tes articles et tes vidéos ! Il y a toujours de bons conseils et de bonnes découvertes !Ensuite je voudrais savoir si toi ou tes lectrices n’auraient pas un sérum à me conseiller. J’ai 23 ans, la peau mixte et déshydratée (avec quelques zones à points noirs…).Je vous remercie !!Ludivine ^^

 67. Interesting! I was wondering if they were going to add new products at Michaels. I kept seeing products disappear, but no new stuff coming in. I’ll be on the lookout for info about the Walnut Hollow Extruder. (It took a long time, but I finally have the Makin’s brand, so I’m not in the market for myself…) What other new stuff, if any, did they have? 😀

 68. Lieber Bernd,grins! Das kenne ich. Schließlich habe ich zwei erwachsene Kinder Ich gehöre wohl eher zu der etwas brutaleren Art von Müttern, denn ich habe mir nie ein schlechtes Gewissen machen lassen.Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Jungen ihren Müttern gegenüber so eine gewisse Art der Schuldzuweisung zeigen, sofern die Mütter es zulassen Sonnige GrüßeDori

 69. This is an amazing piece of equipment. Get the large battery for better balance and OVER EIGHT hours of taping. Broadcast quality. You will rarely NEED to go off “auto” unless you have special needs or are in a totally controlled studio situation where you can control lighting and movement. Pricey but worth every penny. The HD is as good as Discovery HD Theater’s, and the std. DV recording (due to the new chips) is better then other 3-chip cameras I have owned.

 70. Dearest Elaine~ I am praying for you this very moment! Praying that the Lord comforts and strengthens your mother's-heart, and asking that He brings to remembrance everything you invested in your boys! I pray that they will act on God's wisdom and obedience as they seek and trust Him in their young adult lives. May our Lord surround you today and through the weekend especially, lift you up, and fill you with unexplainable peace and joy!!!With love and continued prayers… Jennifer

 71. Je ne voudrais pas jouer au donneur de leçons, nous en avons déjà énormement -un peu partout- mais une partie de pétanque, travail d’intermitents spectaculaires, c’est un happening artistique. Art brut : à présenter à la FIAC pour la grandeur du pays. Tireur bandé, pointeur retenu et milieu polytechnicien…Activité sociale à subventionner sans modération, par une taxe adaptée, naturellement.

 72. What i don’t understood is actually how you are not actually much more well-liked than you may be now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 73. Hmmmm, interesting! I would love a good set explaining all the minute details of the sacraments and mass etc. Maybe these could be better presented, but this here is a good example of using media to teach people stuff! Much better than reading books, as you tend to better understand what you see, and even better what you see and read and do.

 74. C.N.D.E. Ville II wrote:” // September 21, 2009 at 6:21 pm I, too, am thinking that fake Rhodes letter will backfire BIG TIME. Maybe a trend developing here?ALL the smack-’em-down tactics are going to backfire big time on those smack-downers. Whoo Hoo! What a difference them uppity, snoopy, stir-the-pot-we-ain’t-buyin’-the-lyin’ patriots make, eh?”Might be fun to carefully and cautiously investigate the fax sender ourselves…

 75. Let’s not forget another opportunity to grow partition:The Ron Paul types no longer have Ron Paul; many of them are not intellectually libertarian but just seeking an alternative to the dog and pony show.Many of them are energetic and young.Just remind them that liberty can only work in an all white nation, and only in a white nation.

 76. Despues de analizar como quedan los coches en cada franja horaria, me descubro el sombrero ante la IMT, y las aportaciones del STAC a esta medida. Medida excelente para el autonomo que explota el coche con un solo conductor. Solo falta por ver con que decision se pararan los ataques del doble turno y renegados de todo.FELIZ NAVIDAD SALUD Y TRABAJO PARA EL 2013

 77. Hola Araceli,no es obligatorio ponerse en contacto con ellos, pero si que es muy positivo para ambos, tanto para tu referido como para ti, por eso mi consejo es que le insistas y le contactes de nuevo haciendole una pregunta para asi incitarlo a contestar.Es muy bueno que os comuniqueis entre vosotros porque siempre hay dudas y lo que no sepa uno lo puede saber el otro.SaludosA Favor o En contra: 0  0

 78. Err, so what I’m saying by that last bit is that I’m not trying to grouse on you, I just had knowledge of the paper in question – Since you were not in that situation, and only had someone else reporting incorrectly on the paper to go on, that’s not your mistake, that’s the fault of poor reporting. And It’s not like I expect you to go out and buy journal subscriptions just to confirm a news source.

 79. , his stated beliefs are almost opposite from mine.Let’s hope Venezuelans who still like Chavez remember that liking the guy has meant a lot of hardship for them, that he is not competent, just likeable. That as much as they like the guy, they are not going anywhere with him. That there are very obvious, concrete reasons why they want him to go no further than 2012.

 80. Продам очередь на поло седан в базовой комплектации, белый и серый, машины уже в Москве!۸۹۱۵۲۷۶۵۰۳۶ Елена

 81. June 10, 2009 I like the idea that Shaira tells fortunes from henna I keep thinking of the aunties that walk down Church street as I read this, with their Akhalwaya’s and Khan’s shopping bags Shaira reminds me of one those aunties.Lol, I remember the story of “Champal Moulana” and how he cuts the sand at your feet and the champal moves around by itself. I remember someone saying that they were looking for the string that pulled it.I can’t wait until you finish this I really would like to read it.

 82. If so, what programming language do you use? Why do you use that programming language? What 2D/3D modelling/animation programs do you use to program your games? What license(s) are they released under? What kind of games do you make? Are you an independent programmer or do you work on a team? Are any of your games commercially available? What are they called? Have you ever written your own game engne? What is the name of it?

 83. « parler d’un problème » « pour le résoudre » outre que c’est trés laid, ça laisserait accroire qu’il y a une relation de cause a effet, j’en doute, la langue est mieux servit quand on la fourre à quelque cul, il semble que le créateur a là prévu des correspondances plus affirmées.mais faut faire gaffe truddle, il y a des faux amis et des culs merdeux

 84. Why is Finding Nemo in my top 10? Pixar has captured the sea effect and the light reflections perfectly and not just the breathtaking wonder of the Great Barrier Reef, to the classic fish tank. But Finding Nemo’s strength is it’s warm, witty and funny story of a father’s quest to find his son. It is both sad at times and suspenseful for the whole film.

 85. Unfortunately, some net admins are choosy about what sites to block and what to keep. One time, I blocked the NYT site and one liberal here at the office went frantic. She called her son to check the site and it came up and then she got suspicious so I had to unblock it. However, I keep nearly all the liberal sites blocked so I am certain there are a few liberal admin types out there too.

 86. quiero decirles que si estubo muy lindo el uento y que epero que se ayan recuperado de la muerte de su linda hija pero no es cieto que cuida a los niños de las carretera o de donde aya peligro ¿y en que pais viven? por que en las foto que esta julia sebe que es un lugar muy lindo aaa y no quiero insultar a nadien ni a su hijajulia por que se que para ustedes la muete de su hija les afeto, que tengan en su familiailos cadenas de amor de todo corazon se los digo austedes.

 87. i think you all need to choose your featured videos A LOT better… i remember seeing a 5 second video of a guy jumping on a tampoline……that was it…..nothing special about it……. i couldnt believe it at ALL… something like that got featured… i thought maybe it was just something to put up.. but i'm seeing a lot more videos that are rediculious being featured when there are sooooo many awesome videos out there! ya'll need to pick better videos….

 88. Hi Sonja! Thank you for this review and I am glad you enjoy this line! I have been familiar with the 3 step for AGES…they changed it around mid 80′s. I used to like it fine, but after they went botanical, I never liked it. I have not used the facial liquid soap though. I did like the #3 astringent okay, but they put me on #2 and after they changed it, I could not use the menthol in it. I have tried the moisturizing cream and gel, since and cannot use either – they break me out BAD. Both!

 89. Me dio risa.. pero es cierto.. lo de la afeitada a medias.. que horror… y de hecho el número uno, que cierto, hace poco teníá que ir a x lugar y para taparme las ojeras (porque me sentía muy cansada) me maquille de más.. también que horror, termine sintiendome incómoda todo el tiempo, hubiera preferido no maquillarme.. Super los tips.. me encantaron.

 90. I'm on the beta channel but I'm looking forward to the improvements coming to how Chrome handles bookmarks typed in the Omnibox.I HATE how Chrome won't suggest a bookmark because it hasn't been visited! Since the site is bookmarked, Chrome shouldn't wait until I visit it (again) to suggested it — it's a bookmark for a reason.Bookmarks in an area where Chrome really needs to improve things. Lack of dedicated bookmarks button, bookmarks are buried under a sub-menu unless the bookmarks bar is displayed or a user has to do many clicks just to open a bookmark.

 91. AllieYou are SO amazing!! Been thinking about you so much in these past days. I always remember the words to one of those old hymns, “Strength for today and bright HOPE for tomorrow..” He’ll get you through this, sweetie!! Love you so much. Looking forward to seeing you on the 1st for Light the Night! We’ll have a “chariot” for you so you can conserve your energy!! Love and prayers from the Hobbie clan!

 92. – Congratulations Susana & Brian!What a lovely wedding + reception and so beautifully documented.Dana I love seeing every detail and emotion on this special wedding.It is always and pleasure seeing your images,we are thrilled to have you shoot our sweets!Fondly-Sherri and The Pastry Studio TeamApril 17, 2012 – 6:14 pm

 93. 小学校の教員をしています。子どもの頃、母親の財布からお金を取ったことがあります。親御さんとの懇談会などでその話をすると、「そういうことがあっても、ちゃんとした大人になれるんですね」と言われたりします。(私がちゃんとした大人になっているかどうかは別問題ですが)けっこう厳しいコメントがたくさんあって、相談者様は読むのが辛いのじゃないかと思いました。今まで学校で見てきたなかには、子育てしないで自分の人生の快楽のためだけに生きているような親御さんもいますし、自分の主義主張こそが正しくて、あとは全部くだらないと切って捨てるような考え方で子育て・近所づきあいをしている親御さんもいました。相談者さんは精一杯できることをされていると思います。一日でいいから休ませてあげたいくらいです。文章では実態が伝わりづらいこともありますから、書かれている一言に「それはどうなの」と反応される方がいることもわかりますが、ここまでしてくれるお母さんはそうそういませんよ。家出して当然だと思うし、子どもの首を絞めてしまうほど追いつめられてしまう瞬間があるのも当然だと思います。仕事を抱えて、毎日4時に起き、食事の準備や洗濯をする、家族に食べさせて送り出し、自分も仕事に行く。それだけのことでもどんなに大変なことか。それが毎日ですし、そのうえ、次男さんの問題を逃げずに真正面から受け止めて、なんとかしようとしている。本当に、本当に頭が下がります。学校や施設に相談したり、本を読んだりとどうしたらいいだろうかと一生懸命取り組まれている。ふつう、子どもに問題があるときって、「うちだけこういうふうなのかしら。人に言ったら、『あなたの育て方が悪いって言われるんじゃないかしら』。」となかなか外に声を上げられません。相談者様はその壁も乗り越えて声を上げ、なんとかしたいと行動している(そうせざるを得ないほど苦しいということかもしれません)、そこまでされている相談者さんは本当にがんばっていらっしゃると思います。何か間違っていることがあったとしても、相談者様ならいつかそれに気づき、改善されていくと思います。もともと正しいとか間違っているとか、正解のあることではないのかもしれません。それぞれの家庭で、それぞれ違った個性の人間が関わって進むことですから、「こうすればうまくいく」なんて方程式のようにはいかないと思います。相談者様はそういうなかで、もがきながらも諦めずに(諦めたくなる時も、投げ出したくなる時もあるかと思いますが)向き合っている。いつか「ああ、あの経験があったからこそ、今の幸せがある」という日が来ると思います。なんだか、偉そうな文章になってしまってすみません。学校現場で見てきた中で、「こんなにがんばる親御さんも珍しい」と思い、記入させていただきました。最後に、以前担任した子で、入学当初から本当に手がかかり、どの学年になっても担任を泣かせていた男の子が最近中学校の体育の講師になったと聞きました。関わった教員一同驚きましたが、子どものそのときだけの姿で「この子はこういう人間だ」と決めつけてはいけないと教えられました。۲۰۵f

 94. Encore, encore criaient les enfants lors du spectacle de marionnettes.Les chérubins ont vraiment adorés l’animation de samedi dernier.J’aimerais beaucoup réserver une animation pour ma fille qui va avoir cinq ans fin janvier.Je vous recontacterai ultérieurement pour cette réservation. Merci encore à l’animateur.

 95. Gruselig… Irgendwie ist das Ganze kaum zu glauben. Vlt. ist ja alles nur ein Film oder ein Alptraum oder ein Buch, das wir gerade schreiben…. Ich kneife mich jetzt mal. Mist! Immer noch alles da… Dann ist es wohl leider die Realität. ;-( Befinden wir uns vlt. im Paralleluniversum? Hoff… 😉

 96. Efectivamente los mocasines son Españoles. A mi me dió en nombre del fabricante del mocasin El Aristócrata por privado.Si no recuerdo mal era andaluz, creo q de Sevilla y según me contó hace modelos con piel cordovan por encargo q son una preciosidad. Yo solo conocía a Norman Vilalta de Barcelona.Yo para no resvalar les pongo fijador de pelo los dos primeros días q los uso y listos

 97. on I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i’m happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this web site and give it a glance regularly.

 98. VerdiÄŸiniz yazıyı okudum Akın bey, gerçekten haklısınız, bazen digital medyayı kullanın derken çok acımasız olabiliyoruz:) Ama ben her zaman geleneksel medya dediÄŸimiz kavramın ölmeyeceÄŸine inananlardanım. Çünkü orda daha geniÅŸ kitlelere ulaÅŸabiliyorsunuz, fakat söz konusu kiÅŸiler küçük ÅŸirketler olunca geleneksel medyada yer alma gibi bir lüksleri olamıyor. Bir de bu açıdan düşünmek lazım.Yorum için teÅŸekkürler…

 99. Hihi, ja jeg elsker desember! Tiddy forstår også dette med kalender og syns det er kjempe stas. Er så herlig å se gleden det gir dem!Hun har fått puslespill med 24 brikker av oss i år, og innimellom ligger det også litt hårpynt. Morsomt å se at allerede syns hun det er gøy å sette sammen de 3 bitene hun har fått og gjette på hva det er.

 100. No se cual es la mejor, esa de Turf me gusta. La que si se cual es la peor, un domingo aburrido me puse a ver un partido que no recuerdo cual por la tele espantoso, ni una jugada de gol, y la hichada no tuvo mejor idea que empezar a cantar el cantito de estelares “ella dijooooo” con un tono cansino y desmotivado que seguramente transmitía el partido, el problema que 35min después el partido seguía muy malo y la hinchada cantando el mismo tema en un loop repetitivo, para agarrarse la cabeza, yo no se como no se suicido un jugador en ese partido…

 101. I sympathize with you on the issues you are having with webserve.ca. Their call center is not in fact with the data center in Vancouver, they use an outsourced call center. If you want to reach someone in the webserve office call the regular line and select billing as the option. The billing department is in the office in Vancouver. There is no tech support in Vancouver.

 102. El Trono de Bhaal no estaba mal, metian los conjuros epicos (de nivel 10) que hacian cosas muy bestias, ademas de que en la historia salian cosas interesantes (como el imp del principio que te ayuda si mal no recuerdo).Ademas, con la expansion podias jugar con el personaje mas divertido que existe, el mago salvaje, y jugar el conjuro mas “poderoso” de la historia de D&D: El Temerario recurso de Nahal. Yo me termine el juego con ese personaje y lo pase genial.

 103. Satire has to be exaggerated. Based on reality, but stretched to absurdity, to highlight certain aspects of the real world.Since the attitude portrayed in the article prevails at many schools, it can’t be satire. It might be how he really feels, or it might be fiction.But it’s just not absurd. Suppose someone wrote in 1948 that they hated black people, and that if a blacks marched for civil rights, they’d use fire hoses, dogs and nightsticks on them.It wouldn’t be satire. Neither is this.

 104. Kiva, kun olit kirjoittanut, Rosina!Minulla pitää aina olla kohde, jos lähden lenkille. Pelkkää tyhjän kävelyä en viitsi. Nyt en tosin ole pystynyt lenkkeilemään pitkään aikaan, kun flunssa ei hellitä millään 🙁 Voimattomuus valtaa.Mutta kevät tulee, se on varma kuin uuden päivän koitto yön jälkeen. Sitä voi aavistella jo kun ei vielä merkkejä näy.Hyvää yötä, Jeesus myötä, Rosina!

 105. "Then there's Barbara Boxer: shall we ever be rid of her?'Not as long as we have 5 million illegal aliens in this state who will vote for any candidate sympathetic to their plight and who panders to their demands of amnesty.Boxer and Brown will finish my home state off. thnking about buying a trailer and parking it in the middle of the desert to escape this madness….

 106. in his comments.Kym was also correct in stating that it is not the intention for the Crest program to be a “gifted” student program. The type of student who would flourish in the type of program being offered by Crest would not necessarily need to be of high ability. The key would be that the student works well both independently and in groups with little direction and intervention from the teacher.This is what I believe was meant by the term “qualified” student.We will continue our dialog with Crest and others to provide as many alternatives to learning as feasible.Thanks for the chance to dialog.

 107. Heyyy im having a little problem with this. For some reason, my computer wont install the leopard disc again. Whenever i put this disc in it starts to load up and then shuts down and restarts the system. Then it freezes. I tried holding down the key at the opening screen but when i click on the leopord disc there it still freezes. please help! I have a 2009 macbook pro with snow leopord

 108. Je suis scandalisé par les remarques de ceux qui ont amené Martin Vidberg à retirer son dessin sur le thon rouge du blog.J’invite ces même personnes à ne plus jamais faire d’humour critique de leur vie, ils verront si c’est si facile.A cause de gens comme vous, nous vivrons bientôt dans un monde complètement aseptisé. Personne n’a plus le droit de parler de rien sans être menacé de procès.

 109. T]You may be right about the correlation of the MINT family, but clinical studies show Peppermint Oil reduces headache pain. Although there are always a percentage of people that react oppositely to any medicine, and that may be your situation. You should try our original Sinus Buster formula with NO Peppermint. Either way we stand by our money back guarantee. Send me your address and I will send you our Sinus Buster & Allergy Buster formulas with NO peppermint added. Thanks for your input.

 110. למר וסרמן שלום! אודה לך וכן אשמח לקבל תשובה בנוגע לגננות בחטיבה הצעירה. האם אנו מצטרפות כבר בשנת הלימודים הבאה ? כמו כן הם מתכונת היציאה לשנת שבתון לא נפגעה? תודה אילנית

 111. Thanks for your advice on this blog. One particular thing I want to say is that purchasing gadgets items from the Internet is not something new. In reality, in the past decade alone, the marketplace for online electronics has grown drastically. Today, you can get practically any specific electronic device and tools on the Internet, from cameras plus camcorders to computer components and game playing consoles.

 112. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 113. Mohamed قال:أيفون ۵ لم يقدم أي جديد يجعل أي شخص يفكر في الانتقال أليه ، أنا لدي فون و تاب أندرويد و أي هاتف أو تاب في المستقبل سيكون أندرويد أيضا

 114. JA,I don’t pretend to know Gore’s interior life/motives. It remains that he is as bullish on quashing discussion and opposition to his view as ever was claimed Bush was on Iraq and that he also has for the most part not “walked the walk” that his talk would push.

 115. hei moamor!i dag er du hyllet av An-Magritt,og som jeg skriver til henne; -var jo jeg som skulle hatt et slikt i dag,etter hva du skrev om meg.for meg varmer det innelgget ennÃ¥, og er med pÃ¥ Ã¥ gjøre dette stedet tilverdens beste sted Ã¥ være!etter Ã¥ ha hengt her i bloggverden en stund…alle de fine ord som blir skrevet,sÃ¥ begynner man snart Ã¥ tro pÃ¥ det selv!evig takknemlig for at du er her:)klem og smil og alt det der.(..kvist mÃ¥ vi visst snakke om neste gang)

 116. Oh my Land! Just your typical cowardly judge. He’s been listening to the trump up race stuff and this is to hot to handle. These judges don’t want to be the first one period and be mysterious driving and their brakes fail. They see the atom bomb. theres still 20 million out there who just can’t process truth and would rally around the one. He needs to be brought to justice asap but, the wow moment isn’t there yet!

 117. He, Savage, Weiner, Nation or whatever his name is a hypocrite who can easily give criticism but has a difficult time taking it. Have you seen his web site lately? He selectively excerpted comments by Wright and put them on his site. He criticizes Write very often. Yet, he is suing CAIR for their doing practically the same thing. The guy is a loud, self-absorbed joke as far as I’m concerned. I listen to him. He is quite funny – particularly when he does not intend to be so.

 118. Today, my English betterOkay, instead of an e-mail address, you can set up a MySpace account. You decide who are your “friends”, who you accept messages from,etc. It’s not a perfect system, but it does the job, far better than Facebook. Ask Kali or Katie or John K about to set up, if you’re a little unsure or phobic. It is a cool way to share photos and videos and slideshows and blogs.Check out my page, as an example.

 119. before, style is not like PF. You’re only “doing it wrong” if you don’t end up feeling like yourself. Or, I suppose, if you go broke trying to be stylish, lol!My style is not everyone’s cup of tea, obvs. The point of the accompanying photos is to help illustrate certain things (how to mix patterns, how to use belts, etc.). And because Joe is always, like, “more photos, pls!” haha! But I don’t believe in prescriptive style – telling people specifically what to wear or how. In the end, it’s your confidence that makes or breaks an outfit, and you can’t buy that

 120. It seems rude to interrupt the flow, but damn, this is a marvelous comment section, Jai.I wanted to post a comment, but it ended up too long, and since you’ve decreed you’d rather not have any more, I spun it into a post on my blog .And … er …”dont worry abt my sex life .. my son is proof that its rocking ..”I suddenly need to go off into a corner and giggle madly.

 121. Yes, how does the huge muscular mutant turtle fight modern day ninjas under the tutelage of a giant rat beneath the streets of New York while weighed down with so much stuff?! SO unrealistic.Why is any criticism invalid when we’re talking about fantasy? Just because the concept is far-fetched doesn’t mean nothing at all has to make sense. Even in silly stuff like TMNT the internal logic of the world has to feel like it has rules in order for us to suspend our disbelief. So I think “How does that character move?” is a perfectly fine question to ask.

 122. Nice shots. Beautiful places are mostly spoilt by humans. There must be a more effective garbage management system. I believe the relevant authorities should place more garbage bins around, and educate theirresponsible people on the need and importance of maintaining a cleaner environment. Stalls must be monitored and built at specific locations along the beach instead of allowing random setups.

 123. HAHAHAHA You go, girl!! I’m not a fan of tables of contents in fiction books. Especially when, like in my book and many others, the chapters are simply numbered. When they’re called something, the table of contents is mildly interesting, but when it’s literally “Chapter One, Chapter Two, Chapter Three”… There are 48 chapters in my book! I don’t intend making someone scroll through all that just to get to the actualy story!

 124. again ,if any of you were his manager ,would you actually advise him to bring up the BC issue ? if newt brought this up it wouldn't suddenly cause the DOH to open their vault and allow a forensic examination ,it WOULD however cause a media firestorm and newt's campaign to collapse instantly . newt IS well aware of this issue and i believe that he wont be shy about ramming it down the throat of pelosi ,dean and the DNC .between the various forgerys and gunrunnner ,there should be plenty of stuff to beat down the dem lefties and the press.

 125. Jen pár postÅ™ehů k tomu zdravotnictví ;-)StejnÄ› “Å¡patných” výsledků, jako zdravotnictví anglické, vykazuje i zadravotnictví kubánské. Leč sežere jen 1/100 jeho nákladů.Kanada má jen neziskové nemocnice. Rozhodavala o tom, jestli neumožní vznik i komerečních. Protože v USA jsou oba druhy nemocnic, tak si ke svému rozhodováni nechala udÄ›lat studi amerických nemocnic. Poté, co ji obdržela, nebylo z komerečních nemocnic nic. Protože v komerečních nemocnicích je úmrtnost o 2% vyšší, než ve neziskových. ProstÄ› daň za zisk…

 126. It would also be greatly useful if the hits could be further refined or categorised into groups. This is so that one can see all information related to a single person or something under one tab, without having to scroll through several pages.At the moment, one has to provide more keywords. But I am certain that it would be trivial for the offline indexing process to automatically generate such keywords from the pages and group the pages accordingly.

 127. that, qualifying the statement with “if the other conditions were met.”Why ask her to repeat herself? At 63, she is in a better position than any younger citizen to assess the degree of benefit it has brought her. Perhaps she thinks a world of manlier men and more feminine women would be preferable to a world of suffragettes and feminists, if it indeed were shown (which I doubt) that the two alternatives were mutually incompatible.

 128. when we were all in the hospital. It is time for us to all stand on our own baby Christian legs and learn to walk with the grace of God.I remember praying with Molly when you guys lived in Sterling, she wanted you to know the Lord. Well look at you now Mizerak. You are truly a Man of God and I know you will take up her sword and continue to bring thousands to Christ. I take the Molly challenge sent to us from heaven. I love you all.

 129. Carlos, qual o motivo de tanta raiva às 10h da manhã de uma quinta-feira?Precisa trocar o travesseiro? Acordou tarde hoje? O ônibus passou quando tu acendeu o cigarro?Alguma coisa está acontecendo, pq tu quer insistir numa discussão comigo na qual eu só vou perder – se comprovar o que disse, sou mr. Google, se estiver errado, sou um idiota.

 130. Great ideas! An inventory of your supplies is an excellent idea, especially for insurance purposes. If any thing horrible should happen to your craft space (flood, theft, fire, etc) you have proof of the huge investment you have that has added up with all the little bits and pieces.I keep a excel spreadsheet with model numbers, store purchased from and price of my main tools and supplies for this reason too.Renae

 131. I precisely desired to thank you very much all over again. I am not sure the things that I could possibly have achieved without the secrets contributed by you on that field. It was actually a real distressing case for me, but witnessing your specialized tactic you solved that made me to leap over delight. I am happier for this service and in addition have high hopes you are aware of an amazing job you have been providing educating other individuals thru your blog post. Most likely you have never encountered any of us.

 132. well i for one am an advocate of just doing it without the meds… i do find solace in writing,, and i am comfortable bleeding on the page,, and in my case,, that in itself is therapeutic… do what you feel comfortable with.. being the voice of doom is ok sometimes too,, if that is who you feel you are that day…paisley’s last blog post..

 133. Herzlichen Dank für diese tolle Besprechung, die ich besonders gerne auch aufgrund der zusätzlichen Informationen von Gina Mayer gelesen habe. Du hast ihr sehr wichtige und interessante Fragen gestellt, Kompliment! Ich kannte vor diesem Buch noch nichts von Gina Mayer, möchte ihre literarische Welt nun aber unbedingt entdecken und freue mich schon jetzt auf das für 2014 angekündigte neue Buch!Liebe GrüßeMara

 134. “Unless you’re referring to anatomy, the difference in the sexes are generalities.They may be useful generalities, but generalities nonetheless.”O….K. That’s like saying the differences between a car and a bicycle and are generalizations. By the way, what does any of this have to do with mothers and their god complexes? Try to stick to the topic, Sybil.

 135. Great way to use social media for good.I love my about.me hub page as it gives annoye looking to find out who I am and what I’m about all the links they need and ways to connect. I link it everywhere. It’s fun to scroll through random pages and see how everyone designs theirs. I’m planting trees for each click during September in honor of my birthday and obvious passion for trees (plus a dedication to the passing of Wangari Maathai).

 136. I had thought of stickers a while ago, and also the paint, although that ideally needs a long pole fitted with clip and activating lever for the aerosol and I dismissed the idea as too complicated. It hadn’t struck me that using paper is no more than flyposting. Stickers should preferably be dark, so as not to attract immediate attention.I wonder how spray grease would work as an alternative to paint. I’m sure you all understand that this is merely a thought experiment…

 137. Hi Laurie, Useful post. And I like how that image has greek words in it since I’m Greek! But, in my case, I have seen that I tend to hide out now that I’m unemployed. Even though I love being around other people I end up spending all of my time by myself compared to when I used to work, even at times when I was exhausted from too much work! Any time that I try to enjoy being unemployed and see it as time-off I just can’t..And the longer it lasts, the harder it seems that it will change..

 138. Hallo Herr Hundt.Wir sind am 1.4.11 ein- und am 30.9.11 ausgezogen, Heizkostenabrechnung erfolgte zu diesem Zeitraum aber Nebenkosten wie Hausmeister, Versicherung, Kabel, usw. für das ganze Jahr 2011. Muss das so hingenommen werden oder wie kann man das auf die 6 Monate Mietzeit runterrechnen?Liebe Grüße

 139. November 24, 2012  3:00 pm by brooklyn Holy shit! On some random shit I just checked my best buy reward zone points and I have like $45 bucks in credits. lol Shit literally posted today. I guess I got something after all for having to buy that damn fridge after all. LOL bestbuy actually had the best deal. Now I just need to figure out if I should get a psn card and go digital or just buy the physical copy. hmmm… need to check my memory card….

 140. As the nonpareil of pedanticism, I should point out that it would make more sense to say that there are 30 days in September but only 26 letters in the alphabet!Z – Zoroaster or Zarathrustra, who, according to Nietzsche and Strauss, Also Sprach. C-G-C dah-daaah, boom, boom, boom, boom, boom, boom.X – Xanthippe. Socrates’ wife or any nagging, peevish, irritable woman. Xiphoid. Sword shaped, though I have not idea what flowers grow in September. Xenophobia.

 141. Thanks a lot for giving everyone a very memorable opportunity to read in detail from this site. It’s usually very good and jam-packed with fun for me and my office mates to visit your website really 3 times per week to find out the fresh issues you have got. And of course, I am just always astounded concerning the cool tips you serve. Selected two facts in this posting are ultimately the simplest we have had.

 142. Hello all, I am planning on being my own contractor during my home build. I live in Mississippi where it’s easy to do this type of thing. I was wondering if anyone could give me an estimate on how much i can expect to spend getting my water and electricity hooked up to public utilities. Please try to be specific in where all the money goes if you don’t mind. Thanks to all who respond.Great details guys/gals! I appreciate the info!

 143. merhabalar 3600 primle emekli olmada 15 yıl ÅŸartı kesintisiz 15 yıl çalışmak mı yoksa ilk iÅŸe giriÅŸ tarihi en az 15 yıl önce olması mı? benim babamın 15 yılı var ama kesintili olarak yani ilk iÅŸe giriÅŸi 1974 yılı ۰۱٫۰۱٫۱۹۵۶ ve 3138 primi var 600 gün de askerlik borçlanması var 3600 günlük emeklilikten yararlanabilir mi?

 144. His blog is one of the absolute best. He posts about once a month, but when he does, it’s always worth the wait. I recommend a follow.I think there are two types of people: 1) those who enjoy non-recycled air2) meInevitably, the hotel is my favourite part of any trip. I hope these “people” you know are not your friends.Oh, man, your boyfriend’s probably one of them, isn’t he?

 145. אבל זה מה שהיא כתבה!גברים, מהכירות אישית, ברובם אינם בעלי המסמכים וההכרה הרפואית בכך שהם חסרי יכולת להבין תקשורת בלתי מילולית. יש כמה הפרעות, רובן מולדות, שגורמות לזה, אבל רוב הגברים באוכלוסיה בהחלט אינם כאלו. הם בהחלט מודעים ומבינים את שפת הגוף של הזולת, ברמה זו או אחרת.תחזור לדוגמת בית הקפה.

 146. I about pee’d when I read “I was a bit high”. THAT was great! I really didn’t expect it it and it was very refreshing with all the I’m so sweet and perfect women out there. i want to push them in the mud. It reminded me of the the high school days. Thank you for that.I am a newbie to you- the recipe pulled me in, your refreshing wit makes me stay!

 147. Compañeros: el blog es una pequeña muestra del trabajo sostenido, comprometido y esperanzado que llevan adelante, siempre en solidaridad con los compañeros no organizados pero también comprometidos con la tranformación de la educación y de nuestro mundo. Todas mis felicitaciones por vuestro trabajo!!!!!!

 148. I'm with Tauriel. I regard Dumbledore as one of Rowling's best characters (the other is Snape). Dumbledore became ten times more interesting with the reveals in DH about his dubious past and his Machiavellian, downright Slytherin, tendencies. But Gandalf has my heart. OK, he's an archetype, like all or most of Tolkien's characters, he is the 'Odin' figure in LotR, but as ever these archetypes come gloriously alive in Tolkien's skilful prose and Gandalf is also very human. I remain wary of Dumbledore, after DH, but I would trust Gandalf's judgement in anything.

 149. I have enjoyed your writing for some time. Today, however, your writing has reached brilliant levels.How can your heart not comprehend this:Islam is the bitter beggar forever looking to steal what it cannot have, worrying over the imaginary history of its own greatness and cursing the upstarts in the streets of a foreign city for taking what was rightfully theirs.Thank you,Ray

 150. Ä°stanbul Florya’dan bildiriyorum. Saat 11:01, ince kar yağışı sürüyor. Arada bir rüzgarla savruluyor ancak dün geceki fırtınadan eser yok. Yerde 2 cm civarı kar var. Sıcaklık 0°C civarı. Erime yok.Yanlışınız var ÅŸu an Florya -3,5C Atatürk Havalimanı -۳C.. – Santiago

 151. Hola, Sara. Me encanta todo lo que haces. Se nota mucho tu influencia parisina. Sobre todo, me gusta que haces que todo parezca tan fácil… Ya sé que este es un blog de moda y belleza, pero si te animas un día a mostrarnos lugares maravillosos de París, sería precioso. Felicidades por tus éxitos y feliz año nuevo.

 152. Tam, I know Bush stopped the import of the Foreign Assault Rifles, but wasn't there something his Admin did that also stopped the ChiCom M-14's and the SKS and the 1911's also? I know some Chicom (supposedly) AP 7.62 x 39 came in and there was a hissy fit about it, or did this all occur later under Billary?It seemed like every other week there was something going on back in those days to restrict the RKBA.

 153. . And we made less! I can’t tell you because Bill will have to kill you but the taxable income is less than $50,000. If this holds true for other families like ours, the tax burden is going to cause significant problems for lower middle income families—and wouldn’t they be the majority of taxpayers? That’s going to affect gdp—many other economic factors. My analysis is so far from professional it’s not funny, but the figures are in black and white. You guys have to trust me that I’m not fudging although you might not want to trust my math.

 154. denke nicht, dass es sich ausschließlich gegen staatliche Organe richtet. Es wird ja explizit von “jedem” geredet. Es bezieht sich also auf einzelne Personen genauso wie auf Gruppen, Vereinigungen u.a. Das Verbot der NPD ist ja auch nicht an ihrer Verfassungsfeindlichkeit vor dem BVerfG gescheitert, sondern an formalen Fehlern der Anklage der Ankläger.

 155. Primul volum se vede ca e scris de cineva mai…fara experienta. Dezamageste putin prin unele repetari si unele chestii de care autoarea se gata prea des. Dar scrisul se cizeleaza, se indreapta…se transforma. Chiar sper ca …odata cu o coperta mai frumoasa, si volumul al doilea sa fie mult mai bun , pentru ca ideea cartii este geniala si originala 😀

 156. Und das alles nur, weil Jungs mit Autos und Mädchen mit Puppen spielen wollen.(Ausnahmen bestätigen die Regel … )Ein kleiner, konservativer Fehler. Nach katholischer Wahrheit muss es doch heißen: Und das alles nur, weil Jungs mit Autos und Mädchen mit Puppen spielen SOLLEN.(Ausnahmen bestätigen die Regel … )

 157. P.S. Use a TV-like rating system. The users may want to limit videos to people below some ages. For example, PA (requires parents' approval), 12+, 15+, 18+ (you know what these mean). And in order to make sure people rate their own videos the way they should, also add a option for the public to rate them. This way, you combine TV "features" with social interactions… or something like that. 😉

 158. Field, "Well, maybe you black folks would do well in the republican party; you certainly seem to have memories like elephants."Oh we remember the days well. And we remember too well recently that more Blacks are unemployed than EVER in the history of America, thanks to Democratic President Obama and his Democratic Party!Field, you not only have a short-term memory, but you are blinded by your prejudice and denial of what is happening to the unemployed black community NOW!!!

 159. I love THE DISENCHANTMENTS cover too! Such bright, fun colors! GONE GIRL is pretty fantastic, though I’m glad I read it after I became happily married. I think it might have scared me off the institution of marriage otherwise! Thanks so much for participating this week, Iffath… It was so much fun to read about your 2012 favorites!

 160. disse:Eu acho que o Brasil precisa desenvolver a tecnologia de propulsão nuclear, mas não construir a (editado) de um submarino nuclear. Os sub aip de motor stirling conseguem não ser detectados nem pelos porta aviões dos eua, os nuclear não, que mais o que! Acho que o Brasil devia ter feito não 4 , mas uns 15 Tikuna aip, e deixa esta porcaria nuclear em stand by.

 161. Tome, opravdu se v databazi RV eviduji pouze vystupy “z projektu financovanych z verejnych penez”? Chvili jsem myslel totez, ale pak jsem si vsiml, ze databaze obsahuje i takove polozky, u kterych se neuvadi zadny grant.Viz napr.:Handrlica, J. Intrakomunitarni spravni akt, clanek (RIV/00216208:11220/07:00006391)Svestka, J. Komentar k OZ. § 1 az 122. (RIV:J13/96:112200218)

 162. “If the reserve requirement is 10%, for example, a bank that receives a $100 deposit may lend out $90 of that deposit. If the borrower then writes a check to someone who deposits the $90, the bank receiving that deposit can lend out $81. As the process continues, the banking system can expand the initial deposit of $100 into a maximum of $1,000 of money ($100+$90+81+$72.90+…=$۱,۰۰۰).”I agree with bill that the demand deposits are NOT lended out. There is no demand deposit(s) multiplier.However, if the reserve requirement is 10%, enforced, and the fed allows the fed funds rate to rise, would that mean the maximum amount of debt that can be created is a factor of 10?

 163. I went to Disney World about two years ago, and was twelve. It really is quite an awesome place, but back then I really could have cared less about typography.I can’t believe somebody has such a comprehensive list of typography. They have way to much time.Your pictures are as great as usual, and I still love your gallery. I can’t wait for your guide about those roll-overs.

 164. Nice Lee! Couldn’t agree more that this one needs a name! Nice job to the 5am crew with Missy killing it …. again! I Rx’d at 12:31.Lou and Joe – turning the throttle up a tad, huh!?As for the NSGF update …. I can tell a huge difference in everything from how I feel to how I am performing. Had to go clothes shopping the other day so that’s a good sign.

 165. in a rather nice old Ozarque thread, we Indirect Southerners creep up on a request by circling around the context, so that if we learn it would be inconvenient, we don’t MAKE the request. We try to set it up so they CAN’T politely offer to do something that would really be a problem.Stage 1: “Nice day for yard work.”Stage 2: “Y’all going to be around all day?”Stage 3: “Well, we’ve got a package coming, but we need to go to the store. Can we get you anything?”If at this point they don’t offer to sign for the package, we camouflage the conversation and go look for somebody else to hint at.It’s negotiation in reverse order.

 166. Lots of “must have” items would disappear or be greatly reduced. The cell phone companies would have to scramble to attract a shrunken market when people realized how much of their thinking time was taking up with chatter. And those biscuit shoes would disappear, too.I don’t see the benefit in slowly drifting back to the middle ages by shunning technology.

 167. luci dude, tu cate credite de consum ai? ca eu am 2, momentan, 3 in total si vreo 12 de-alungul vietii . cand l-am luat, aveam DAE 16%. intre timp s-au introdus 3(trei) noi comisioane, in ultimul an. nu am semnat nimic, nu am primit nimic acasa. deci treaba cu DAE in rromania este extrem de relativa. iar daca eu nu ma pricep la imprumuturi, care stiu bancile din constanta ca pe buzunarele mele, atunci cine?:))

 168. Man can never have enough books…..I’ve read John Adams and 1776Loved Team of Rivals by Goodwin (Lincoln)River of Doubt by Millard (T Roosevelt)Founding Brothers by Ellis is amazing and I loved His Excellency (Washington)2000 is well above my 1200 but since i’m compacting now I’ve taken quite of few to Half Price and donated many to public library, churches and friends. Hopefully down to 150 by June.

 169. that, allow me inform you precisely what did give good results. Your text can be pretty convincing and that is possibly the reason why I am making an effort in order to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Second, while I can notice the leaps in reasoning you make, I am not certain of how you seem to unite your points that produce the actual conclusion. For the moment I shall subscribe to your point but hope in the near future you connect the dots better.

 170. Jujutouch, ta contrepèterie n’en est pas une…Pour revenir au problème de l’OS la majorité des gens ne veulent pas se fatiguer à installer un OS, ils préfèrent qu’on leur livre un ordi clés en mains, prêt à fonctionner. Et pour ceux qui ne veulent pas d’OS, ben faites assembler votre ordi (ou assemblez-le vous-mêmes) et prenez votre OS à part, c’est tout à fait possible.

 171. Huehehehe…Terima kasih atas komennya sekalian, baik yang membenarkan pernyataan saya ataupun yang menyesali tindakan saya (yang tidak menunjukkan pengabdian kepada almamater).Tapi saya setuju dengan 1 hal, kayaknya judul ini harus diubah dari kata UGM menjadi MIPA UGM P.S. Mohon maaf kepada kakak-kakak angkatan yang menyayangkan tindakan saya

 172. godt at kunne sprede lidt glæde, men mÃ¥ske var det for hurtigt at jeg sendte dig plasteret…har nemlig lige skÃ¥ret mig godt og grundigt i fingeren…hi hi. Nej pjat, jeg har skam fÃ¥et plaster pÃ¥, ikke sÃ¥ fint, men kærligt sat pÃ¥ af min søn, der spurgte; "mor hvorfor skær du dig sÃ¥ tit i hÃ¥nden/fingrene? vil du gerne ha' opmærksomhed?" Nej tak til den opmærksomhed siger jeg bare og griner, mens fingeren stadig bløder.

 173. Luckily in London there's a variety of cinemas still going, including a good few high street ones. Our nearest is a multiplex (at which one can buy BEEEER!), but we also have more arty ones a tube ride away. I hate how cold they are, I wonder why they do that? Surely being warm would make people purchase more overpriced drinks?TBH, we mostly use our vast, vast collection of DVDs for filmic entertainment. A DVD costs the same as 2 tickets and lasts forever!

 174. True I think this is without a doubt his last World Cup. And for me his international legacy so far was that he was too exhausted to continue on in extra time of the 2006 World Cup Final. I guy who is so well known for his free kicks has to suck it up and play the final few minutes and either get a free kick chance or be there for PKs. Instead France were without him and Zidane when it went to PKs and they could have definitely used both of them.

 175. loco de atar EL GRAN “alpargata” wilson.. que debo decir q me hizo reir como nunca .. ; Y buenisimo el trabajo de mike r. .. de mas esta decir gracias basta por saber aprovechar d este raro especimen y de la ocacion.. obvio que ya soy parte del grupo de facebook “amigos de gustavo wilson”.. saludos

 176. I tried this on at a costume shop. I am pretty small, 5 feet and less than 90 pounds and the small fit me pretty snugly. It is pretty much how it looks like in the picture. The quality is pretty okay for a costume. There are a lot of velcro parts and the collar will have to be starched, otherwise it is floppy. Same with the arms, they don’t look puffy like that, maybe you need to starch them too or fill up with stuff. Overall it is a pretty cool looking costume, even though I did not go with it.

 177. I feel the same way about HP. It was always all about the books for me. In fact, I haven’t seen all of the movies. Now, my daughter is reading the series, and as she finishes the books she is watching the movies. It’s fun to watch them, but they can’t compete with the worlds I created in my head while reading.Thanks, Kate, for a great blog post!

 178. How do we save this from happening? Your delightfulboutique of Literature , Cd’s have filled the stockings of bothfriends and family.. Recently my grandson who is 1 week old.This gift reached Vancouver , BC.I am sending you sincere best wishes as well as reaching outto possibly changing your mind… There are always options.SincerelyCherie

 179. An additional exceptional weblog reviewed by way of my freakin great brain! I could not can preserve any data for a whilst after bring all of this in. Cheers once more with respect to the wonderful material and also details, it will definitely not be with regard to secured

 180. Die Kiste finde ich total toll, aber auch nur in weiß, das Gelb ist echt schäbbig. Ich habe hier auch noch 1-2 Weinkisten, die eine könnte ich ja doch mal weiß pinseln, unser Wohnzimmer ist auch viel in Hochglanzweiß eingerichtet.Ein Wurstadventskalender? Oh wie fein, da würde meiner glaube ich auch nicht nein sagen 😉 Es gibt ja sogar ein Bieradventskalender ;D

 181. vous avez evidemment aussi le droit de vous en foutre, et contrairement à la chanson, le brave gens que je suis n’ira même pas vous passer la corde au cou. Ni même vous tirer du lit.Vous noterez par contre que ce n’est pas la voie choisie par Graeme Allwright, pour qui notre Marseillaise n’est pas une chanson convenable pour de braves gens.

 182. a wicked witless evil envious you are a complete retarded joke!!!!buceta breafinteresting u use the same words over and over again cant ur 250 iq havin ass do better? u say envious witless and retarded a thousand times a day ude think someone as smart *cough* as u claim to be would pick up a phukking thesaurus or something ya bleating goat of a fool! u lack even a groatsworth of wit dumbass!

 183. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Opera. Excellent Blog!

 184. je connais Mr Gaillot Dorsainvil ca fait tres longtemps, depuis que je suis scout au College Notre Dame, je crois qu’il est dote d’une bonne competence pour brider ce poste,dans notre pays tous ceux qui aimeraient arriver sans s’efforcer ne font que discriminer celui qui dirige en toute legalite et equite.Mr Gaillot bon succes et prudence

 185. Wonderful put up, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!|What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its aided me. Great job.

 186. ۱۱/۱۲/۲۰۱۰ – ۳:۰۷pmMarca, vendiendo el billete de autobús para Cibeles antes de tiempo. Creo que ya ha caducado. El cava valenciano tiene que estar un poco picadito también y habrá que volver a comprarlo. Pero todavia no.Esperad -al menos- hasta algo después de Navidad que bajará el precio.

 187. Me alegro que todo este mejorando, sobre todo tu animo, en grupo lo vas a pasar mejor despues de tantos dias solo, ahora aprobecha carga las baterias para despues meteros a camino y nosotros contigo.Ya estoy ansiosa de que entres en el gigante que es china, espero que la fuerza positiva de tus amigos y seguiores te continue acompañando.Un abrazo amigo y gracias de TitaTu voto: 0  0

 188. I am hoping and praying that the restaurant in question is not Blossom, the vegan restaurant on 82nd and Columbus. I just started going there because of the new gig, and have been singing it’s praises to everyone. However, since worms (in my mind) would fall under the category of “meat”, I’m going to assume that Blossom would NOT tolerate a worm in the frisee…dancing or otherwise

 189. Oct10 Hiya, I am especially glad I have bring into being this information. Now bloggers publish only in relation to gossip and disposable ram and this is actually bothersome. A clear blog with attractive gratify, this is what I ought. Show appreciation you for making this website, and I’ll ensue visiting over. Accomplish you solve newsletters? I Can’t find it.

 190. >i’m scared to get married based on these blog comments alone. good gravy, what kind of peace of mind is this.any man who suggests a pre-nup, i would probably laugh in their face, as i am the heiress to the throne of guatelempoor and any man’s spare change he has he can keep, i care for none of it. i only require the wealth of his adoration and a his ability to plant smoldering kisses of fire-y passion…uh oops, did i just write that out loud?

 191. Hey I just discovered this website today and it’s great! I was just wondering one thing, when listening for the harmony of the tune do you focus more on what the bass is playing or what the comping instrument is playing? I’m a piano player and lately I’ve been learning tunes by playing along with the bass player in my left hand and playing along with the melody in my right hand. I’m thinking that there might be a simpler way to do it than transcribing what the bass plays for the entire head.