بازآموزی‌های مدون اندو همزمان با همایش ایمپلنت ۱۴ و ۱۵ مرداد ۹۵

دکتر نیوشا همای نیکفر

مسئول اجرایی و بازآموزی های مدون

روز پنجشــنبه ۱۴ مردادمــاه ۹۵ برنامه های بازآموزی اندو آغاز گردید. سخنرانی اول در ساعت ۳۰:۸ صبح روز پنجشنبه توسط دکتر اروند مالک، اندودنتیســت، با موضوع تروما در اندو آغاز شــد. همچون دوره های قبل دکتر اروند مالک از استادان بنام و برجسته با مطالبی بسیار مفید و آموزنده در ارتباط با تروما و اهمیت این موضوع در درمان اندو با بیانی شیوا تدریس کردند.

در ســاعت ۳۰:۹ دکتر احســان اثنا عشری، اندودنتیست، سخنرانی خود را با مباحث اورژانس هــا در اندو آغاز کردند. باتوجــه به اهمیت درمان های اندو و حساســیت ایــن درمان توجه به موارد اورژانســی برای هر دندانپزشکی از اهمیت باالیی برخوردار است. ایشــان از اساتید جوان کشورمان با بیانی شــیوا و گیرا و اســایدهای علمی و بسیار کاربردی به تدریس این مبحث پرداختند.

پس از اســتراحتی کوتاه در ساعت ۱۱ دکتر احســان اثنا عشــری مبحث حوادث حین درمان و کاربــرد Locator Apex را آمــوزش دادند و همچنین طرز اســتفاده و کار با دســتگاه Apex Locator را به صورت Demo بر روی یک دستگاه به شرکت کنندگان آموزش دادند. در ســاعت ۱۳-۱۲ دکتــر مهتــا فضل یاب، اندودنتیســت، از اســاتید جــوان میهــن مان به تدریس مبحــث CemCemant ،Pulp Vital MTA-Therapy پرداختند و نکاتی بسیار مهم و کلیدی درباره این مباحث عنوان کردند.

پس از پایان برنامه مدون اندو۱ و اســتراحتی کوتاه مدون اندو ۲ آغاز شد. ساعت ۳۰:۱۳ -۳۰:۱۴ دکتر پیام پیمان پور، اندودانتیســت، از اســاتید جوان مان با بیانی شیوا بــه تدریس مبحث درمان مجدد انــدو پرداخته و چگونگی انجام این درمان بســیار مهم را مرحله به مرحله آموزش دادند ســاعت ۳۰:۱۵-۳۰:۱۴ مبحــث ســیلرها Abturation توسط توسط استاد جوان و حاذق کشــور دکتر سهراب ســواد کوهی، اندودانتیست، آموزش داده شــد و تکنیک های مختلف پرکردن کانال و اهمیت انجام دادن صحیح آن عنوان شد.

پس از اســتراحتی کوتاه در ســاعت ۱۷-۱۶ بعدازظهر دکتر یاشــار محمدزاده، اندودانتیســت، مبحث بســیار مهم مدیریت بیمار و کنترل درد را تدریس کردند. همانطــور که می دانیــد در کلیه درمان های دندانپزشکی مدیریت کردن شرایط و از آن مهمتر بیمــار از اقدامات حائز اهمیت اســت و با توجه به دردناک و ناخوشــایند بودن برخی از درمان های کنتــرل کردن و کاهش درد بــرای بیماران کمک کننده خواهد بود این مبحث با بیانی شیوا و تسلط بــاالی دکتر محمــدزاده برای شــرکت کنندگان برگزار شد. در آخریــن روز همایــش ایمپلنت جمعه ۱۵ مرداد ۹۵ آخرین برنامههای بازآموزیها نیز برگزار شد.

ســاعت ۳۰:۸ صبــح مدون انــدو۳ با مبحث تشــخیص و طرح درمان توســط دکتر سمیرا شاه سیاه، اندودنتیست، تدریس شد. در تمامی درمانهای دندانپزشکی ابتداییترین و البته مهمترین اقدام تشخیص به موقع و مناسب و همچنین طرح درمان مناسب برای بیماران میباشد. تشــخیص درست و در پی آن درمان مناسب باعث افزایــش رضایت بیماران و هم چنین مهمتر از آن درمانهای ماندگار برای بیمار میباشد.

ســاعت ۳۰:۱۰-۳۰:۹ دکتــر رضــا تباری، اندودنتیســت، از اســاتید به نام و برجسته مبحث آشــنایی با آناتومی کانــال cavity Access را تدریس کردند و پس از اســتراحت کوتاه ســاعت ۱۲-۱۱ مبحــث ابزار و لوازم مــورد نیاز در تهیه حفره دسترســی و روشهای آمادهسازی کانال را نیز عنوان کردند. ســاعت ۱۳-۱۲ موضــوع رادیوگرافی در اندو توسط دکتر فرزانه مومنی، رادیولوژیست، عنوان شد رادیوگرافی در درمانهای ریشه اهمیت بسیار زیادی دارد.

در رادیوگرافی خوب به راحتی میتوان ضایعات را تشخیص داد، میزان گسترش و یا موقعیت نوک ریشه را تشخیص داد. CBCT مدتی است که دردرمان اندو نیز وارد شده و پروســه درمانی را برای دندانپزشک بهبود بخشــیده اســت. میتوان تعداد کانالها را با دقت بیشتری یافت و چگونگی قرار گرفتن موقعیت دندان را دید.

خانم دکتر مومنی از سخنرانان برجستهمان با بیانی شیوا و گیرا نکات مهم رادیوگرافی و همچنین طرز استفاده از نرمافزارهای مربوط به CBCT را با استفاده از لپتاپ به شرکتکنندگان آموزش دادند. پس از استراحتی کوتاه در بعدازظهر روز جمعه ساعت ۳۰:۱۵-۳۰:۱۳ دکتر هادی اسدیان آخرین مدون اندو را با مبحث کلیات روتاری آغاز کردند. امروز سیستم روتاری پیشرفت بزرگی در درمان ریشه اســت و کمک بسیار زیادی به دندانپزشکان در انجام درمان ریشه بخصوص در دندان های چند ریشــه ای کرده است.

دکتر اســدیان از سخنرانان حاذق و برجسته مان با مبانی شیوا به توضیح درباره کلیات روتاری پرداخته و بصورت جامع و کاربردی چند سیستم روتاری را توضیح دادند. پس از کمی اســتراحت ساعت ۱۷-۱۶ دکتر علی کاظمی، اندودانتیســت، از ســخنرانان جوان سخنرانی خود را پیرامون مبحث بی حسی و داروها آغاز کردند. بی شــک یکی از مهمترین یکی از مهمترین مراحــل درمان ها در ابتدای بی حس کردن دندان مورد نظر است.

تکنیک های متفاوتی در این راستا بــه کار گرفته می شــود. گاهــی در بعضی درمان هــا نیاز به تجویز داروها برای درمان می باشــد و آشنایی با داروها و مواد استفاده و منبع استفاده از آنها بســیار مهم و قابل توجه است. ایشان با تسلط باال و بیانی گیــرا مرحله به مرحله به توضیح این مباحث پرداختند.

در آخرین ساعات جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردند تا شرکت کنندگان به رفع ابهامات و سواالت خود پرداختند.

دبیران علمی بازآموزی های اندو:

دکتر اروند مالک

دکتر محمد اثنی عشری

دکتر رضا تباری

دکتر کیومرث نظری مقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.