بازآموزی های مدون، راهکاری برای راه و رسم طبابت حرفهای دندانپزشکی

دکتر مریم احمدی، مسئول بازآموزی های مدون ترمیمی

با توجه به پیشــرفت روز به روز دانش در هــر زمینهای به خصوص در علم پزشــکی و دندانپزشــکی، نیاز به روز کردن اطالعت نیز احساس میشود. همزمان با ششمین همایش ایمپلنت که بــا تم اصلی “ایمپلنت و مهندســی بافت نرم وسخت” برگزار شد، بازآموزیهای مدون اندو، ترمیمی، پروتز و جراحی نیز اجرا شد.

بازآموزی های مدون ترمیمی در روزهای پنجشنبه ۱۴/۵/۹۵ و جمعه ۱۵/۵/۹۵ در دو نوبت صبح و عصر در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی- سالن شهید احدی با همکاری اســاتید گرانقــدر و موضوعــات کاربردی با استقبال همکاران به طور منظم برگزار گردید.

پنجشنبه ۱۴/۵/۹۵ در ساعت ۳۰:۸ صبح دکتر نازنین گرشاسب زاده از استادان جوان، مبحث پرسلن المینیت وینیر و مزایا و معایب آن را تدریــس کردند. در ادامــه دکتر زهرا ملک حسینی از دیگر اساتید جوان و توانمند در مورد مباحث کامپوزیت و مقایسه آن ها با یکدیگر توضیحاتی را به تفضیل ارائه دادند.

پس از استراحتی کوتاه در ساعت ۳۰:۱۰ بعدازظهر، ملاحضات زیبایی در ترمیم دندان های قدامی و معیارهای زیبایی و ایندکس های ارزیابی توسط دکتر پریسا فتاحی با بیانی شیوا بطور کامل مطرح گردید. در ســاعت ۴۵:۱۱ دکتر شــبنم شریفی میالنی از دیگر اســاتید برجســته و مجرب و همچنین از اســاتید دوره های جامع زیبایی انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران در زمینه ترمیم های زیبایی به بررسی علل شکست در کامپوزیت های خلفی پرداخته و نکاتی بسیار همزمان با ششمین همایش ایمپلنت انجمــن دندانپزشــکان عمومــی ایران، بازآموزی های جراحی برگزاری ششــمین همایش ایمپلنت در نیمــه مرداد ۹۵ برگ ســبز دیگری در کارنامــه علمــی و اجرائــی انجمن دندانپزشــکان عمومی ایــران ثبت کرد.

برگــزاری کلاس های مــدون بازآموزی و بخصوص در مبحث جراحی بســیار با موضوع همایش همسو بود و از نظر ارزش برنامهها، لزوم توجه به علوم پایه جراحی در مدونها در کنار چالشهای ایمپلنت و مهندســی بافت نرم و سخت مخاطبان خود را جذب نمود.

البته جهت کســب امتیاز همکاران بطور مجزا از مطالب علمی مدونها بهره جســتند. در این میــان، جراحی مدون ۱،۲ و۳ طی دو روز توانســت با مباحث مهم جراحــی و کاربردی، توقع علمی و کاربردی را در درمانهای دندانپزشــکی برآورده سازد. مدون جراحی ۱و۲ که با همکاری و دبیرعلمی دکتر علیرضا جهانگیرنیا دبیر علمــی متخصص و جــراح بیماری های دهان، فک و صورت که از اســاتید جوان و برجســته میباشد، صبح روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ در مورد روش های بیحســی موضعی و کنترل درد بوده که ایشان سخنرانی جامعی را انجام دادند.

پس از ایشان دکتر محمد اسمعیلینژاد متخصص و جراح بیماری های دهان، فک و صورت از اســاتید برجســته کشور در آموزنده را بیــان کردند. دبیران علمی برنامه نیز دکتر کســری طبری و دکتر فرناز مهدی سیر بودند. برنامه مدون ترمیمی۲عصر پنجشنبه در ســاعت ۳۰:۱۳ با سخنرانی بسیار جالب و جذاب اســتاد گرانقدر دکتــر رامین فهیما با مبحث کاربرد باندینگ ها در دندانپزشــکی شروع شــد و در ساعت ۱۵:۱۴ دکتر شهریار جاللیان مبحث ترمیــم دندان های خلفی با کامپوزیت و اصول کاربردی در این ترمیم ها را ادامه دادند. پس از آن در ســاعت ۳۰:۱۵ دکتر زهره مرادی از دیگر سخنرانان توانمند تدریس خود را بــا مبحث ترمیم دندان های اندوشده مبحث آغاز و پس از آن دکتر امامی ارجمند نیز اصول زیبایی و روش آنالیز بررسی دندان ها و معیارهای زیبایی را در ســخنرانی خود بیان نمودند. دبیر علمی برنامه های مدون ترمیمی۲دکتر کیوان ساعتی بودند.

صبح روز جمعه برنامه مدون ترمیمی۳ با همکاری و سخنرانی دکتر منصوره میرزایی یکــی از اســاتید بزرگوار و دبیــر برنامه آغاز گردید. ایشــان به بررسی نسل های مختلف باندینگ عاجی و موارد کاربرد آن پرداختند. در ادامه در ســاعت ۱۵:۹ دکتر الهام احمدی موارد مربوط به تهیــه حفره آمالگام و اصول تهیه حفره و عوامل شکست ترمیم آمالگام را بررسی کردند. پس از ایشان دکتر مریم قوام نیز با متانت و بیانی رســا درمورد ترمیم های کامپوزیت خلفی و علل شکست این ترمیم را آموزش دادند. پس از استراحتی کوتاه در ساعت ۳۰:۱۱ دکتــر صدیقه هاشــمی درمــورد بلیچینگ دکتر مژگان قدیمی ،مسئول بازآموزی های جراحی دکتر مریم احمدی، مسئول بازآموزی های مدون ترمیمی بخصوص در دندان های vital-Non و همچنین دکتر حمید کرمانشاه در مورد بریج های سمان شونده، تکنیک ها، موارد کاربرد و عدم کاربرد این نوع بریج ها مباحثی را بیان نمودند.

عصــر جمعــه در برنامــه هــای مدون ترمیمی۴دکتر رامین فهیما مبحث سمان ها و بخصوص ســمان گالس آینومر و نکات کاربردی این مبحث، دکتر تکتم جالیر همکار رادیولوژیســت و حاذق مبحث لندمارک های آناتومیــک که در رادیوگرافی هــا باید مورد توجه واقع شوند، دکتر مریم حوری زاد مبحث بلیچینــگ و در نهایت دکتــر هاله کاظمی وینیرهــای کامپوزیت فلنیک و روش کار آن را بیان نمودند.

در ایــن بازآموزیهــا موضوعاتی چون پرســلن لمینت ونیر، مزایا و معایب و روش کار، معرفی و مقایســه انــواع کامپوزیتها، مالحظات زیبایی در ترمیم دندانهای قدامی و اصول کاربردی کامپوزیت در ترمیم دندانهای خلفی، اصول تهیه حفره در ترمیمهای آمالگام، بررســی اصول زیبایی، ترمیم دندانهای اندو شــده، عوامــل باندینگها و کاربــرد آنها و نســلهای مختلف باندینگ، سمانهای مورد استفاده، کاربرد و عدم کاربرد بریجهای سمان شــونده را مورد بررسی قرار داده و به بحث و نظر پرداختند. هــدف از اجرای بازآمــوزی های مدون مردادماه ۹۵ این بود که همکاران درمان های موفقی را برای مردمان ســرزمین مان ایران انجام دهند و راه و رسم طبابت حرفهای خود را ارتقاء داده و امیدواریم که این تالش پر ثمر همواره به نتیجه برسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.