لزوم توجه به علوم پایه در مدونها، در کنار چالشهای ایمپلنت و جذب مخاطبان

دکتر مژگان قدیمی ،مسئول بازآموزی های جراحی

همزمان با ششمین همایش ایمپلنت انجمــن دندانپزشــکان عمومــی ایران، بازآموزی های جراحی برگزاری ششــمین همایش ایمپلنت در نیمــه مرداد ۹۵ برگ ســبز دیگری در کارنامــه علمــی و اجرائــی انجمن دندانپزشــکان عمومی ایــران ثبت کرد.

برگــزاری کالس های مــدون بازآموزی و بخصوص در مبحث جراحی بســیار با موضوع همایش همسو بود و از نظر ارزش برنامهها، لزوم توجه به علوم پایه جراحی در مدونها در کنار چالشهای ایمپلنت و مهندســی بافت نرم و سخت مخاطبان خود را جذب نمود.

البته جهت کســب امتیاز همکاران بطور مجزا از مطالب علمی مدونها بهره جســتند. در این میــان، جراحی مدون ۱،۲ و۳ طی دو روز توانســت با مباحث مهم جراحــی و کاربردی، توقع علمی و کاربردی را در درمانهای دندانپزشــکی برآورده سازد.

مدون جراحی ۱و۲ که با همکاری و دبیرعلمی دکتر علیرضا جهانگیرنیا دبیر علمــی متخصص و جــراح بیماری های دهان، فک و صورت که از اســاتید جوان و برجســته میباشد، صبح روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ در مورد روش های بیحســی موضعی و کنترل درد بوده که ایشان سخنرانی جامعی را انجام دادند. پس از ایشان دکتر محمد اسمعیلینژاد متخصص و جراح بیماری های دهان، فک و صورت از اســاتید برجســته کشور در رابطه با اصول آنتیبیوتیک تراپی و تائید بر عفونت های خطرناک و انســیزیون و درناژ سخنرانی کردند.

در ادامه دکتر ســید امید کیهان از اساتید سخنور و توانمند متخصص و جراح بیماری های دهان، فک و صورت در رابطه با شناخت و پیشــگیری موارد اورژانس پزشکی در حین درمان سخنرانی کردند که در مورد اســتقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. مدون جراحی۲با سخنرانی اساتید ارزشــمند دکتر فریبرزآرین، دکتر سید مهرشــاد جعفری و دکتر حسین شاهون متخصص و جراح بیماری های دهان، فک و صــورت ارائه شــد و دبیر علمی برنامه دکتر حسین شاهون بودند.

روز جمعه مورخ ۱۵ مرداد ۹۵ مدون جراحــی ۳ با همکاری اســاتید محترم متخصص جراح دهان فک و صورت دکتر امین یمنــی، دکتر میترا میر محمدی و دکتر یوشیاهو رفوآ با ارائه مباحث مرتبط بــا ایملنت و پروتــز ایمپلنت و ضایعات پاتولوژیــک و نحوه بیوبی موفقیت انجام شد. از حضور اساتید گرانقدر و سخنرانی های ارزشــمند ایشان از سوی مسئوالن انجمن سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم می داریم و از اینکه همکاران دندانپزشک از این مباحث اســتفاده الزم را به دست آوردند خوشــحالیم که وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

دیدگاه برای “لزوم توجه به علوم پایه در مدونها، در کنار چالشهای ایمپلنت و جذب مخاطبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.