دومین جلسه حقوقی ایگدا

 

دومین جلسه حقوقی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۸ مهر ۱۳۹۵

دکتر شهنی زاده: به نام خدا، دومین نشست حقوقی را در ادامه مباحث جلسه اول که پیرامون آگاهی و آشنایی با قانون، آیین نامه‌ها و کلیات است، شروع می‌کنیم.

آقای دکتر واحدی خلاصه جلسه قبل را بفرمایید.

دکتر ذبیح ا… واحدی: ما در جلسه قبل، اول اشاره کردیم به این که علم حقوق مانند تمام علوم دیگر دارای یک سری الفاظ و ترمینولوژی خاص خود است که برای فهم مسائل و احکام حقوقی بایستی اطلاعات کلی حداقلی، افراد نسبت به این الفاظ و ترمینولوژی داشته باشند و سعی کردیم در بیان توضیح و تبیین این الفاظ کاربردی،، مثال‌هایی هم ذکر کنیم. لذا در آن جلسه یک لفظ بسیار مهمی‌را که در عین حال خیلی هم متبادر است و مرتباً مورد استفاده قرار می‌گیرد، توضیح دادیم، لفظ قانون بود.

قانون به چه معناست؟ نکته ای که اشاره کردیم در اهمیت آگاهی بدین معنا مباحث جدی، فعالیت‌های مدنی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی است که در آن‌ها بحث حاکمیت قانون مطرح است، گفته شد چون قانون گذار نمی‌تواند به همه جزئیات بپردازد، بخشی از امور را در حوزه چگونگی اجرای قانون به مراجع دیگر و مقامات دیگر، با سمت‌های متفاوت واگذار کرده که ممکن است در بخش اجرایی و یا در بخش قضایی باشد. خیلی از قوانین در واقع قانون‌گذار تعیین جزئیات و چگونگی اجرای قانون را به قوه قضاییه واگذار کرده است. نکته بعدی که گفتیم بحث حاکمیت قانون به عنوان یک  اصل اساسی، اقتضا می‌کرد که آیین نامه برخلاف قانون نباشد. از مسائل، مشکلات و مرافعات موجود است این است که دعوا سر آیین نامه‌ها است، چون همین آیین نامه‌ها ایجاد حق و تکلیف می‌کنند. برای کسانی ایجاد حق و برای برخی ممنوعیت ایجاد می‌کنند که با این اصل می‌شود این‌ها را بررسی کرد. این آیین نامه و این مجوز یا دستورالعمل، آیا دارای خصلت انطباق با قانون است یا خیر؟

بعضی اوقات لازم نیست به عنوان یک بخش‌نامه باشد، گاهی یک نامه است که ایجاد قاعده می‌کند! گاهی یک نامه برای شخص است و یک مجوزی برای شخص صادر می‌شود ولی این مجوز ایجاد قاعده کرده است. اگر شخصی به مراجعی که صالح هستند برای رسیدگی به شکایات اعتراض نسبت به عدم انطباق آیین نامه و بخش‌نامه مراجعه کند، می‌گویند برای شخص صادر شده است. این موردی است و باید به یک شعبه مراجعه کند. ولی این نکته را باید به عنوان یک نکته حقوقی عرض کنم که گاهی یک مجور دارای قاعده حقوقی است و ایجاد قاعده می‌کند. به‌عنوان مثال: مجوز صادر می‌شود برای شرکتی که بتواند کارهایی را انجام دهد، حتی در قالب اساس‌نامه چون ایجاد قاعده نموده است قابل اعتراض می‌باشد.

درجلسه قبل ما دراین بخش در حدودی که ارتباط پیدا می‌کرد با حرفه پزشکی و دندان‌پزشکی و حوزه سلامت در مقام تبیین به اهمیت آن برآمدیم و گفتیم که همکاران هرگاه با یک بخش‌نامه‌ای، شیوه نامه‌ای، آیین نامه، دستورالعمل، دستور عام شمولی، مواجه شدند، می‌توانند بگویند ما حق داریم که این را از حیث انطباق با احکام قانونی بالا دستی، گاهی هم ممکن است حتی قانون اساسی هم باشد بررسی کنیم، مثال در این مورد اعتراض به بخش‌نامه وزارت بهداشت مبنی بر اعمال سهمیه برای کارکنان خود در آزمون دستیاری بود که گفته شد براساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساس یکه هرگونه اعمال تبعیض ناروا را ممنوع کرده این بخش‌نامه خلاف قانون است، لذا دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود.

گاهی ممکن است اصول حقوقی مبنای بررسی یک آیین نامه باشد، مانند اصل برائت، اصل انتظار مشروع، حق مکتسب و امثال این‌ها

مهدی کریمی‌گلنار(حقوق‌دان): در بحث مسئولیت فقط بحث دندان‌پزشکی را مطرح می‌کنیم. در جلسه گذشته تفاوت قانون، آیین نامه و مصوبه گفته شد و در مورد بیمه‌های مدنی بحث کردیم و رسیدیم به مسئولیت مدنی. همانطور که استحضار دارید، بحث مسئولیت مدنیاز مصدر سوال می‌آید و به معنای بازخواست کردن است. البته ما نمی‌خواهیم وارد تعاریف کلی شویم ولی در گونه‌های مختلف مسئولیت ، مسئولیت اخلاقی و قانونی و دیگر مسئولیت‌ها وجود دارد. مسئولیت قانونی به دوو بخش: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری یا جزایی تقسیم می‌شود. با مسئولیت اخلاقی کار نداریم چون قانون برای مسئولیت اخلاقی ضمانت قائل نشده است.

 

دکتر ذبیح ا… واحدی: بله دست می‌فرمائید، اتفاقاً در بعضی از حرفه‌ها مسئولیت اخلاقی بالاترین مسئولیت است زیرا بعضی حرفه‌ها اساساً ماهیت اخلاقی یا professional دارند. فرهنگ ما هم همین را نشان می‌دهد، به عنوان مثال سوگندد نامه بقراط که مشهورترین و مهم‌ترین سوگند نامه پزشکی است و خیلی مسئولیت دارد در بیش از ده‌ها قرن قبل این بیان گفته شده و خیلی هم مهم است.

متن سوگندنامه بقراط:

”من به آپولون، پزشك آسكليپوس، هيژيا و پاناكيا سوگند ياد مي‌كنم و تمام خدايان و الهه‌ها را گواه مي‌گيريم كه در حدود قدرت و بر حسب قضاوت خود مفاد اين سوگندنامه و تعهد كتبي را اجرا نمايم. من سوگندنامه و تعهد كتبي را اجرا نمايم. من سوگند  ياد مي‌كنم كه شخصي را كه به من حرفه پزشكي خواهد آموخت، مانند والدين خود فرض كنم و در صورت كه محتاج باشد درآمد خود را با وي تقسيم كنم و احتياجات وي را مرتفع سازم. پسرانش را مانند برادران خود بدانم و در صورتي كه بخواهند به تحصيل پزشكي بپردازند، بدون مزد يا قراردادي حرفه پزشكي را به آنها بياموزم. اصول دستورهاي كلي، دروس شفاهي و تمام معلومات پزشكي را جز پسران خود، پسران استادم شاگرداني كه طبق قانون پزشكي پذيرفته شده و سوگند ياد كرده اند به ديگري نياموزم. پرهيز غذايي را بر حسب توانايي و قضاوت خود به نفع بيماران تجويز خواهم كرد نه براي ضرر و زيان آنها و به خواهش اشخاص به هيچ كس داروي كشنده نخواهم داد و مبتكر تلقين چنين فكري نخواهم بود.

همچنين وسيله سقط جنين در اختيار هيچ يك از زنان نخواهم گذاشت. با پرهيزگاري و تقدس زندگي وحرفه خود را نجات خواهم داد. بيماران سنگ دار را عمل نخواهم كرد و اين عمل را به اهل فن واگذار خواهم نمود. در هر خانه‌اي كه بايد داخل شوم براي مفيد بودن به حال بيماران وارد خواهم شد و از هر كار زشت ارادي و آلوده كننده به خصوص اعمال ناهنجار  با زنان و مردان خواه آزاد و خواه برده باشند، اجتناب خواهم كرد. آن‌چه در حين انجام دادن حرفه خود و حتي خارج از  آن درباره زندگي مردم خواهم ديد يا خواهم شنيد كه نبايد فاش شود به هيچ كس نخواهم گفت، زيرا اين قبيل مطالب را بايد به گنجينه اسرار سپرد.

اگر تمام اين سوگند نامه را اجرا كنم و به آن افتخار كنم از ثمرات زندگي و حرفه خود برخوردار شوم و هميشه بين مردان مفتخر و سربلند باشم، ولي اگر آن را نقض كنم و به سوگند عمل نكنم از ثمرات زندگي وحرفه خود بهره نبرم و هميشه بين مردان سرافكنده و شرمسار باشم.“

در فرهنگ و شعر ادب ما هم، این‌که پزشکی یک حرفه اخلاقی است مطرح شده است

نظامی‌گنجوی می‌فرماید: در ناف دو علم بوی طیب است

ناف به معنی بطن ، طیب یعنی بوی خوش

 وان هر دو فقیه یا طبیب است

دو علم داریم که خیلی خوشایند است، یکی علم فقه علم مسائل دینی، یکی هم علم طبابت، که با مسائل جسمانی و تمامیت جسمانی انسان‌ها ارتباط دارد.

می‌باش فقیه طاعت اندوز اما نه فقیه حیلت آموز

ای کسانی که میخواهید خداشناسی درس بدهید بایستی عبادت ورزی را یاد بگیرید، نه این‌که از قوانین دینی و احکام دینی برای فردی، شخصی، جناحی، گروهی و نفسانیت استفاده کنی.

می‌باش طبیب عیسوی هش، اما نه طبیب مردمی‌کش

مانند حضرت عیسی دنبال زنده کردن انسان‌هایی باشید که مرده اند، تضمین سلامتی و ایجاد سلامتی برای مردم باشی، نه این‌که دنبال منافع شخصی باشید.

این که گفته شده مسئولیت اخلاقی، بنده معتقدم در حرفه پزشکی اگر چنان‌چه اخلاق پزشکی رواج پیدا کند و نهادینه شود، اصلا نوبت به سایر مسئولیت‌ها مثل مسئولیت کیفری و مدنی نمی‌رسد.

اگر پزشک در درمانی که انجام می‌دهد، بیمار را جای خود قرار دهد، کاملاً  کار اخلاقی می‌شود و اگر بیمار صدمه یا جراحتی ببیند شکایتی نخواهد داشت چون هدف و عمل در کمال صداقت کمک و احسان است.

توسعه اخلاق در حرفه‌ی پزشکی، چیزی است که درحال حاضر به عقیده بنده دارد کم‌رنگ می‌شود. از همان ابتدای کنکور، رشته دندان‌پزشکی را برای رسیدن به نتیجه مالی خوب انتخاب می­کنند. که باید ترتیبی داده شود چنان‌چه انگیزه مالی اول انتخاب اول بوده است اما وقتی وارد حرفه پزشکی شد در کنار تدریس علم پزشکی این مسائل اخلاقی را که با نژاد، دین، ملیت، مذهب، ارتباطی ندارد و اصول کلی بشری و حقوق بشری هستند، را در او نهادینه کنیم و تامین سلامتی بیمار یک هدف متعالی باشد و اگر این باشد مسئولیت جزایی و مدنی پیش نمی‌آید.


بهمن کریمی‌گلنار:
در خصوص فرمایش حضرتعالی، در جامعه باید قانونی حاکم باشد که یک نفر به خواست خودش و یا نفر دیگر به اجبار آن را رعایت کند! اما در نهایت، نتیجه آن رعایت کردن باشد. اگر بحث اخلاقی ضمانت اجرای قانون راا نداشته باشد، یک نفر اعلام می‌کند که وجدانم ایجاب می‌کند که همچین کاری انجام بدهم و ممکن است خیلی مطابق میلل دیگران نباشد! اخلاق نسبی است. نکته دیگر در بحث اخلاق. آن‌قدر برخی از این اصول اخلاقی قوی هستند که قانون به آن‌ها شکل و ضمانت اجرا داده است و بر مبنای قانون قرار گرفته اند.

دکتر ذبیح ا… واحدی: ایشان گفتند اخلاق نسبی است. کاملاً درست است، و این یکی از دلایلی است که موجب ضرورت قانون گذاری می‌شود. اخلاق نسبی است و مرکز قضاوت و بررسی اخلاق در مغز و وجدان انسان قرار دارد، ضمانت اجرای خارجی ندارد ناچار هستیم رو به قانون بیاوریم اما توصیه ما این است که همکاران عزیزز بایستی در تعلیم پزشکی و دندان‌پزشکی، توصیه اخلاق پزشکی اولویت اول را داشته باشد. چون فرار از قانون امکان پذیر است. اما فرار از وجدان امکان پذیر نیست، چون پلیسی درونی است که همواره با انسان است و ناظر است.

بهمن  کریمی‌گلنار: تعریف مسئولیت مدنی؛ مسئولیت مدنی با قراردادی و مسئولیت کیفری در کنار هم تعریف کنیم که بهتر متوجه معنی واژه شویم. اگر مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی را در کنار هم مقایسه کنیم، مسئولیت مدنی مسئولیتی است که قانون بر شخص بار می‌کند و آن شخص قصد، اراده و نقشی در آن ندارد.

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که شخص با قصد و اراده پذیرفته است. به‌عنوان مثال، شخصی شیشه ای را می‌شکند، قصد او به عمد یا نادانسته باشد، این‌که شکستن شیشه نادانسته یا عمدی باشد در مسئولیت مدنی وی هیچ نقشی در تاثیر نتیجه آن ندارد. ولی در مسئولیت قراردادی پزشک با بیمار قرار داد می‌بندند در چارچوب آن قرارداد دارند عمل می‌کنند هر کدام از طرفین از قرارداد خود تخطی کند مسئولیت قرار دادی به آن شخص بار می‌شود.

اگر بخواهیم مسئولیت مدنی را با کیفری مقایسه کنیم، در مسئولیت مدنی طرف مقابل یک شخص خصوصی است (صاحب شیشه) و در مقابل کسی که مال او  آسیب دیده است، مسئول هستیم. اگر این کار را به عمد انجام دادیم ، این عمد ما در نهایت موجب می‌شود جامعه بهم ریخته شود. جامعه از آدمی‌که عمداً موجب آسیب اشخاص دیگری شود، می‌ترسد. پس بخاطر این عمد؛ مسئولیت کیفری دارد. جامعه می‌آید طرف مقابل قرار می‌گیرد و مسئولیت کیفری بار می‌کند.


دکتر آیرج کی پور:
مسئولیت مدنی به غیر عمد مربوط می‌شود؟ می‌توانید بیش‌تر توضیح دهید.

دکتر ذبیح ا… واحدی: به زبان ساده، مسئولیت مدنی الزام به جبران خسارتی است که به غیر وارد می‌شود که ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد. در واقع در مسئولیت مدنی فرد موجب ورود خسارت به غیر می‌شود و جزای آن جبران خسارت است، حال آن‌که در مسئولیت کیفری فردد نسبت به دیگری مرتکب جرم می‌گردد و جزای آن اعمال مجازات است. ممکن است قراردادی یا قانونی باشد. گاهی به موجب قرارداد من ملزم می‌گردم یا مسئولیت پیدا می‌کنم که خسارت وارد شده را جبران کنم. گاهی قانون این را معین می‌کند و نیازی به قرار داد نیست. در  مسئولیت قراردادی اراده اشخاص نقش پررنگی دارد. گاهی هم مسئولیت قانونی است، که قانون معین کرده است. یکی از موارد مسئولیت مدنی قانونی، مسئولیت کارفرما نسبت به خسارتی است که کارگران تحت امر او به دیگران وارد می‌کنند ، مثلاً در یک مطب دندان‌پزشکی یا یک درمانگاه دندان‌پزشک و مسئول درمانگاه نسبت به خسارتی که کارکنان مطب مانند منشی و دستیار به بیماران ممکن است وارد نمایند مسئولیت دارد و بایستی خسارت دیده آن را از دندان‌پزشک(صاحب مطب) مطالبه کند.

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ مشعر به همین معنا است. ماده ۱۲- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

دکتر ذبیح ا… واحدی: مثال دیگر وقتی است که شما کارگری را جهت انجام کاری به خانه تان می‌آورید، در یک مورد یکی از همکاران پزشک در یک ساختمان به لحاظ پیش‌کسوت بودن و بزرگ‌تر آن ساختمان به عنوان مدیر انتخاب شدند. یک روز کارگری را برای نظافت به ساختمان می‌آورد و ایشان آب را به روی پریز برق می‌ریزند و بهه دلیل برق گرفتگی فوت می‌کنند. به دلیلی بروز این حادثه همکارمان به پرداخت دیه محکوم شده بود.

بحث مسئولیت مدنی ماهیت خسارتی دارد. بنابراین مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارت به وسیله کسی است که زیان دیده باشد. ممکن است عمدی بوده و وجه کیفری هم پیدا کند. به عنوان مثال در خیابان افراد با یکدیگر بحث می‌کنند و شیشه ماشین یکدیگر را می‌شکنند! این نوع تخریب هم وجه کیفری دارد و هم آن کسی که این کار را انجام داده باید جبران خسارت کند. پس در این‌گونه موارد بحث عمد و یا غیرعمد بودن موضوع مهم است.

دکتر ناصر آخوندان: محکومیت در ارتباط با کارگری که روی داربست درحال کار است و سقوط می‌کند، چیست؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: اگر اجازه بدهید در این مورد در قسمت دیگری بحث کنیم. این موضوع مربوط به قوانین کار می‌شود اما مباحثی که اکنون در حال مطرح شدن است در باب مسئولیت مدنی مبتنی بر عدم تقصیر می‌باشد. اگر کارفرما نکات ایمنی را رعایت کرده باشد و کارگر بر اثر سهل‌انگاری خودش صدمه ای ببیند آنگاه نوعع مجازات فرق می‌کند. موضوع بحث ما خسارتی است که از کارگر به شخص ثالث وارد می‌شود. در این‌صورت کارفرما مسئولیت مدنی دارد.

مهدی کریمی‌گلنار: پس تشخیص نوع مسئولیت در جبران خسارت و حل مسئله خیلی مهم است. توجه بفرمایید که بیماری به پزشک در راستای کاشت دندان مراجعه می‌کند و توافقی بین پزشک و بیمار به صورت شفاهی انجام می‌گیرد اما به هرحال نوعی عقد قرارداد است. به عنوان مثال کاشت دندان به مبلغ n ریال است.. پزشک این‌کار را می‌پذیرد و بیمار مبلغ را می‌پردازد. پزشک نمی‌تواند این کار را انجام دهد و یا به بیمار وقت می‌دهد اما کاشت دندان را انجام نمی‌دهد. پزشک در مقابل مبلغی که گرفته و کاری که انجام نداده است مسئولیت قراردادی دارد. اما اگر همین پزشک کاشت دندان را انجام بدهد و این کار منتج به آسیب رسیدن به بافت لثه و یا آسیب دیدن عصب دندان شود، جبران خسارت رفع عیب دندان و حادثه پیش آمده مسئولیت مدنی برای پزشک است. مسئولیت مدنی و حقوقی است که قانون برای آن چارچوب تعیین کرده است. تشخیص نوع مسئولیت کار سختی نیست.

توضیح مختصری که لازم است داده شود درمورد تعریف مبانی مسئولیت در دنیا است.

دکتر آیرج کی پور: معمولا در بیمارستان‌ها دست جمعی کار می‌کنند. به عنوان مثال کسی کار جراحی را انجام می‌دهد و شاید فردی فقط کمک کرده باشد. اما در حوزه مسئولیت مدنی همه افراد باید پاسخگو باشند درحالی‌که یک نفر کار اصلی را انجام داده است.

مهدی کریمی‌گلنار: ببینید بحثی که مورد تیم جراحی وجود دارد، یک پزشک، یک جراح و دو پرستار وجود دارد. هرکدام از این اشخاص نسبت به اعمال خودشان مسئول هستند. پزشک جراح مسئول پرستاری نیست که مرتکب اشتباهی شده است اما در نهایت اگر کارشناس پزشکی قانونی مسئولیت هر شخصی را تشخیصص دهد و پزشک به اندازه عدم نظارت و تکنسین به اندازه عدم انجام مسئولیت خود تشخیص داده می‌شود و تقسیم تقصیر می‌شود و این‌طور نیست که فقط پزشک جراح مقصر شناخته شود. یعنی اگر کارشناسان تشخیص دهند که یک وظیفه در حیطه کاری آن پرستار بوده است سهمی‌ از قصور را دارد.

دکتر ذبیح ا… واحدی: برای این‌که بحث کاربردی‌تر شود به یکی از مواد قانون اساسی اشاره کنیم، ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی‌در تبصره خود اشاره می‌کند که اگر پزشک دستوری درمانی بدهد و یا دارویی را تجویز کند و این دستور اشتباه باشد اما پرستار با علم به اشتباه بودن دستور آن را در مورد بیمار اجرا کند، پرستار مسئولل است. حتی اگر بیمار متوجه شود دارویی که به او دادند اشتباه است، اگر ثابت شود که بیمار می‌دانسته داروی تجویز شده اشتباه است – چون بسیاری از افراد خودشان داروهای‌شان را می‌شناسند و داروهای مضر برای خود را می‌شناسند – خود بیمار مسئول است. پس ما اصل و ماده ای به نام تقسیم مسئولیت داریم، بر اساس افرادی که مباشرتاً و یا سبباً با توجه به نوع شرایط در وقوع خسارت سهیم هستند.

مهدی کریمی‌گلنار: مبانی مسئولیت در قالب یک‌سری موضوعات تعریف می‌شود. یکی از این قالب‌ها تقصیر است. بحث دیگر نظریه خطر و از این دست مسائل حقوقی است. مسئله ای که حقوق و قوانین ما در بسیاری از موارد پذیرفته اند بحث نظریه تقصیر است. یعنی از چه کسی می‌توانیم مطالبه خسارت کنیم؟ چه کسی مسئولل جبران خسارت است؟ قانون در اکثر موارد می‌گوید کسی که مقصر است، یعنی فردی که تاثیر وی ثابت شود، باید جبران خسارت کند. این قانون در سایر کشورها براساس نظریه خطر  است و مضمون آن این است که هرکسی که خطر را ایجاد کرده است باید مسئولیت جبران خسارت را بر عهده بگیرد. چه مقصر باشد و چهه نباشد. اما در کشور ما توجه قانون به کسی است که مقصر شناخته شده باشد. اثبات تقصیر باید توسط زیان دیده انجام شود. یعنی اگر پزشکی کاری انجام دهد تاا زمانی‌که تقصیر او ثابت نشود مسئول جبران خسارت نیست.

دکتر ذبیح ا… واحدی: اصل این است، اما در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد. قانون‌گذار کشور، چه در حوزه قانون‌گذاری و چه در رویه قضایی مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. مثال همانی که در توضیحات فوق اشاره گردید. درحالی‌که کارفرما هیچ نقشی در ارتکاب و تحقق خسارتی که آن کارگر به بار آورده، نداشته است اماا قانون‌گذار او را مسئول می‌داند. قانون اعلام می‌کند که خود کارفرما این محیط خطرناک را به‌وجود آورده است و از این محیط خطرناک سود می‌برد.

شما به عنوان پزشک صدها عمل جراحی انجام داده اید که همه موفق بوده و بیماران راضی هستند و دست‌مزد آن را دریافت کردید. اگر در چند موردی از این صد مورد با وجود این‌که شما تقصیری نداشتید اما اتفاقاً به بیمار خسارتی وارد شده است به عدالت نزدیک‌تر است که خسارت از پزشک دریافت شود. توجیه شان هم این است که بیماری به قصد بهبود به مرکز درمانی مراجعه کرده است، پزشک هم هیچ‌گونه تقصیری ندارد، اما نتیجه برعکس شده و به‌جای بهبودی زیانی به بیمار وارد شده است. آیا عدالت است به کسی‌که با هدف بهبودی به مرکز درمانی مراجعه کرده بگوییم خودتان مسئول خسارتی هستید که به شما وارد شده است؟ این خلاف عدالت است. عدالت این است از کسی که از ۹۰ مورد درمان سود برده است بخواهیم – ولو این‌که تقصیر نداشته است- خسارت را پرداخت کند. قانون‌گذار کشور ما فرض را بر مسئولیت بدون تقصیر گذاشته است.

رویه قضایی دیوان عالی کشور مبنی بر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه است. اگر من به عنوان دندان‌پزشک، دندانی را می‌شکنم یا در حال درمان عصب دندان از بین می‌رود، این بیمار خسارت دندان قدامی‌می‌بیند که به اندازه یک بیستم دیه کامل محاسبه می‌شود. اگر محاسبه کنید در حدود ۱۲ میلیون تومان است. بیمار اعلام می‌کند شما دندان مرا عصب کشی کردید، آبسه کرد. بعد در آمریکا چند هزار دلار هزینه کردم تا دندان ایمپلنت شد. قانون‌گذار براساس مسئولیت قانونی که ایشان تعریف کردند پزشک را در حد پرداخت دیه محکوم می‌کند و نه مازاد بر آن. اما نظریه مسئولیت مدنی مبنی بر عدم تقصیر این اجازه را صادر کرده است که بیمار اعلام کند من x مقدار بیش‌تر خسارت دیده ام و آن را مطالبه کند. دیوان عالی کشور رای اصراری دارد برای مطالبه خسارت مازاد بر دیه.

نکته مهم و کاربردی که در این‌جا وجود دارد این است. برائتی که می‌گوییم در ذیل پرونده‌ها گرفته شود شاید این‌جا کاربرد پیدا کند. یعنی اگر ما شرط عدم مسئولیت کنیم شاید در هنگامی‌که بیمار خواستار مطالبه خسارت بیش از دیه است بتواند موثر باشد. نتیجه این که مسئولیت مدنی در صورتی تحقق پیدا می‌کند که تقصیر اثبات شود اما به نظر می‌رسد که قانون گذار در مواردی هم مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است!

مهدی کریمی‌گلنار: بله درست است. هرکسی که منفعتی برده است باید ضرر آن را نیز تحمل کند. به هرحال این‌ها استثنائات است و در فرض و غالب کلی اثبات تقصیر  ملاک عمل می‌باشد.

دکتر ذبیح ا… واحدی: اتفاقاً من معتقدم که در حوزه سلامت ما باید استثناء را درنظر بگیریم، مبنی بر این‌که برای مراکز درمانی مسئولیت مدنی قائل شویم و در مورد عوارض و صدمات ناشی از درمان ابتدا صاحبان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و شخصیت حقوقی مسئول باشند و عهده دار پاسخگویی به شکایات خسارتی بیمارانن باشند، چون پزشکان در مناطق درمانی کار می‌کنند و استرس در کار درمانی و پزشکی برای پزشک بسیار خطرناک است. پیشنهاد بنده این است که مراکز درمانی مسئولیت خطای پزشکان خود را بپذیرند. در نتیجه پزشک کار خود را انجام می‌دهد و اگر مسئله پیش آید درگیر مراجع قضایی نمی‌شود. آن مرکز درمانی خسارت را می‌پردازد. البته این رویه مانع تعقیب خطاهای بزرگ و مهم پزشک به عنوان مسئول مستقیم و مباشر ایراد صدمه نخواهد بود.

ازاین بٌعد خطا دو نوع است، خطاهای بزرگ یا ماژور و خطاهای کوچک. این خطاها به نتیجه بستگی ندارد. گاهی خطاهای کوچک منجر به فوت می‌شوند. باید به نوع خطا توجه کنیم. به یک مورد قانونی اشاره می‌کنم، درماده ۱۸ قانون راجع به مقررات پزشکی و بند‌های ذیل آن مصوب سال ۱۳۳۴ برای کسی که داروی فاسد یا تاریخ گذشته را عرضه کند ولو این‌که بر اثر استفاده از آن دارو به هیچ کس آسیبی نرسد مجازات زندان پیش بینی شده است. چون صرف نظر از نتیجه، عرضه داروی فاسد خطای بزرگ تلقی شده است

دکتر ناصر آخوندان: اگر بیمار در انجام کاری وسواس داشته باشد و هرچه پزشک مشکل را رفع کند نتواند بیمار را راضی کند، آیا باز هم محکومیت وجود دارد؟

مهدی کریمی‌گلنار: آقای دکتر بحثی در راستای مطالبه خسارت وجود دارد که ارکان خسارت باید موجود باشد. یعنی حرف بیمار باید صحیح باشد و خسارت وجود داشته باشد تا مطالبه آن انجام شود. دوم مسئله این است که عمل زیان بار هم ثابت شود و در حقوق ما فرض دیگری به نام تقصیر وجود دارد. هم عمل وجود دارد و هم زیان و از طرفی تقصیر هم اثبات شده باشد. حال به فرمایش آقای دکتر بهتر است در امور درمان به نوع و طریق دیگری عمل شود.

دکتر ذبیح ا… واحدی:  در بحثی که شما مطرح کردید، به نظر من هر چند مسئولیت مدنی در اصل بر عهده شخص است لکن بر اساس حکم ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی امکان فرض مسئولیت مدنی برای مراکز درمانی قانونی شده است

دکتر ناصر آخوندان: مسئله ای برای خود من پیش آمد که به بیمار تذکر دادم شما در فک پایین ریج ندارید و باید بروید ایمپلنت بگذارید. در پاسخ گفتند آقای دکتر شما پروتز را برای من انجام بدهید چون من به دلیل سن بالا نمی‌توانم جراحی انجام دهم. ما دست دندان را ساختیم. پسرشان مراجعه کردند که آقای دکتر ساخته شما درر دهانش گیر نمی‌کند. من اعلام کردم که همه این موارد برای مادر شما توضیح داده شده است. البته آن‌ها انسان‌های صادقی بودند و پذیرفتند که من از قبل همه را اعلام کرده ام. اما می‌خواستم از لحاظ قانونی شرایط مسئله را بدانم.

دکتر ذبیح ا… واحدی: بله، در این مورد چنانجه در اثر ساخت پروتز به بیمار صدمه ای وارد شود و مقصر آنئدندان‌پزشک باشد مسئولیت پرداخت دیه نسبت به دندان‌پزشک محقق است و براعت و رضایت هم موثر در مقام نیست لکن چنانچه در ساخت پروتز اشکال فنی وجود نداشته و وضعیت خاص بیمار مثلا تحلیل استخوانی یاا حالت روحی و روانی بیمار موجب شده باشد که بیمار پروتز را نپذیرد و درصورتی که این احتمالات برای بیمار توضیح داده شده باشد و شرط عدم مسئولیت (برائت) نیز قید شده باشد برای دندان‌پزشک مسئولیت وجود ندارد.

مهدی کریمی‌گلنار: یکی از مسائلی که در هر حرفه ای بخصوص دندان‌پزشکی مهم است، بیان دقیق آنچه که قرار است اتفاق بیفتد، می‌باشد. یعنی حتی در قراردادهای خارجی همه احتمالات را با جزئیات می‌نویسند و بیان ریسک‌های موجود در انجام کار باعث رفع مسئولیت می‌شود. ما در بسیاری از کارها بخصوص مواردد پزشکی لازم است که تمامی ‌ریسک‌ها را بیان کنیم و پذیرش آن‌ها از جانب بیمار موجب رفع مسئولیت پزشک خواهد شد. شما اعلام کردید که فک شما توان ندارد که یک دندان مصنوعی روی آن قرار گیرد و این اظهار و اعلام شما بیمار را نسبت به کار درخواست شده، آگاه کرده است و شما را از مسئولیت معاف می‌کند. در موارد پزشکی، پزشکان به دلیل مشغله زیاد به درستی بیمار را توجیه نمی‌کنند، جراحی شما ممکن است به عنوان مثال ۱۵ بخیه داشته باشد و ممکن است ۱۵ تا ۲۰ روز زمان برای بهبودی نیاز داشته باشد. همه این‌ها وقتی بیان می‌شود بیمار با آگاهی دست به انجام کاری می‌زند. خیلی از شکایات که مطرح می‌شود ناشی از عدم آگاهی بیمار است.

بحث دیگری که بهتر است مطرح شود بحث بیمه مسئولیت مدنی می‌باشد. تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری در این است که در مسئولیت مدنی صرفا باید جبران خسارت صورت گیرد. در مقابل یک شخص حقیقی یا حقوقی ما فقط مسئول جبران خسارت هستیم و درواقع با نظم جامعه کاری نداریم. اما در مسئولیت کیفری اگر اقدام آن فرد از طرف جامعه اقدامی‌ مجرمانه تلقی شود و تشخیص بر هم زدن نظم جامعه داده شود، فرقی نمی‌کند در چه اموری، در امور درمانی، امور اقتصادی، امور آموزشی و …..

امور درمانی جامعه با کار و عمل آن پزشک به خطر افتاده است. در نتیجه جامعه طرف حساب آن پزشک قرار می‌گیرد. به فرض پزشکی با عمل فردی منجر به فوت او شود. قانون مجازاتی را برای او تعیین کرده است، حتی یک تا سه سال. چون فوت نوعی برهم زدن سلامت یک جامعه است، باید مجازات شود. این مسئولیت کیفری است. در هر عملی دو مسئولیت همزمان متوجه عامل هست. وقتی شخصی عملی را انجام می‌دهد هم باید مسئولیت مدنی  داشته باشد و هم مسئولیت کیفری . بر فرض عمل یک شخص به‌طور غیر عمد منجر به فوت یک بیمار شده است. بعد از بررسی همه موارد و این‌که پزشکی قانونی تشخیص داده است که اگرر داروهایی را هم تجویز می‌کردند بیمار فوت نمی‌کرد. عدم انجام آن عمل برای آن پزشک مسئولیت دارد. مسئولیت مدنی جبران خسارت است. اصل و مهم در جبران خسارت در کشور ما دیه است.

دکتر ذبیح ا… واحدی:  همان‌طور که اشاره شد مسئولیت مدنی در اثر ورود خسارت ایجاد می‌شود و جزای تحقق مسئولیت مدنی جبران خسارت است. اما مسئولیت کیفری در اثر ارتکاب جرم محقق می‌شود و جزای مسئولیت مدنی اعمال مجازات است. مسئولیت مدنی وقتی است که فرد به کسی خسارتی می‌زند و جزایی مسئولیت مدنی بعد از تحقیق، جبران خسارت است. در حالی‌که مسئولیت کیفری وقتی است که فرد مرتکب جرم شده باشد و جزای ارتکاب جرم هم مجازات است.

 حالا جرم چیست؟ جرم در قانون تعریف شده است. جرم عبارتست از هر رفتاری که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب سال ۱۳۹۲ که آخرین اصلاحات است و مفهوم جرم را به شکل جدیدی تعریف کرده است، هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.

از این تعریف، تفاوت‌های بسیار مهمی ‌با مسئولیت مدنی قابل استنباط و بررسی است. یکی این‌که در مسئولیت مدنی همان‌طور که آقای دکتر گفتند ممکن است که در قانون ذکر نشده است ولی اصول حقوق مدنی این‌است که هر کس به دیگری خسارت زد باید جبران کند. ممکن است در قانون نگفته باشد که شکستن استکان مسئولیت دارد ولی در قانون جزا ذکر شود. در مسئولیت مدنی هرکسی به کسی خسارت بزند باید جبران کند. خودکار را بشکند ولی در قانون نگفته خودکار را بشکند، شیشه ماشین را بشکند، مریض را مصدوم کند و هرکاری بکند و بر اثر تخریب ساختمان به ساختمان دیگری خسارتی بزند ولی در مسئولیت کیفری همه این‌ها باید در قانون ذکر شده باشد. لذا در قانون مجازات اسلامی ‌رفتاری به‌عنوان جرم ذکر نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. براساس این که در قانون بایستی مجازات تعیین شود. به همین دلیل است تا قبل از سال ۱۳۹۲ و تصویب قانون جرایم رایانه ای، خیلی از کارها در فضای مجازی جرم نبود. الان براساس ماده ۱۸ قانون مذکور چنان‌چه عکس یا فیلم یا امثال این‌ها از یک فرد بدون رضایت او در فضای مجازی منتشر شود جرم است. در یک مورد خواننده ای در بیمارستان براثر سرطان ناله می‌کرده، از او عکس گرفتند و در فضای مجازی منتشر شده بود. این قطعاً جرم است و طبق قانون مذکور مجازات دارد. این کارها قبلاً شاید جرم محسوب نمی‌شد لکن با قانون جدید جرم تلقی شده است، براساس قانون حکم محکومیت فردی که قطعی گردیده تنها با اجازه رئیس قوه قضائیه قابل انتشار می‌باشد.

می‌خواهم بگویم فرق است بین مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی و در مسئولیت جزایی بایستی مبنی و تعریف قانونی برای آن رفتار داشته باشیم تا آن را جرم تلقی کنیم. نکته بعدی این است که رفتار ممکن است فعل و یا ترک فعل باشد ، یعنی این طور نیست که همیشه انجام یک کار موجب مسئولیت کیفری می‌گردد بلکه در موارد زیادی ترک یک کار و وظیفه باعث ایجاد مسئولیت کیفری می‌گردد. از موارد مطرح در پزشکی مسئولیت کیفری ناشی از عدم پذیرش بیمار اورژانس است. موضوعی که در قانون موسوم به قانون لایحه مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی مصوب سال ۱۳۵۴ مورد حکم قرار گرفته و برای فرد متخلف تا دوسال زندان پیش بینی گردیده است.

جرم از جهات مختلف دیگری هم تعریف و تقسیم شده است که با توجه به این که حوزه بحث ما حقوق سلامت و مسئولیت پزشکان است دو قسم را می‌خواهم توضیح دهم، یکی جرم عمومی ‌و یکی جرم خصوصی و یکی جرم عمد و یکی جرم غیر عمد. همه این‌ها در حوزه پزشکی گاهی به‌صورت مستقل و گاهی به‌صورت توام دیده می‌شود یعنی یک جرم ممکن است به تنهایی دارای این ۴ چهره باشد یا این‌که بعضی از این ویژگی‌ها را داشته باشد.

مهدی کریمی‌گلنار: آقای دکتر شما گفتید که تحمل مجازات نتیجه ارتکاب جرم است و تعریف جرم رفتاری که در قانون مجازات برایش تعریف شده است و این مبهم است چون یک حقوقدان خیلی راحت می‌تواند این دو تا را به هم ارتباط بدهد و من اگر حقوقدان هستم از کجا بدانم که مجازات برایش تعیین شده یا نشده است. این دورر باطل می‌شود.

دکتر ذبیح ا… واحدی: نه دور باطل نمی‌شود، اول باید بدانید که مسئولیت کیفری چیست؟و جرم چیست؟ حالا اگر کسی مجرم شناخته شد باید مجازات شود، واین مبهم نیست. بعد حالا گفتیم جرم، جرم چیست؟در قانون به‌عنوان جرم تعریف شده باشد و برایش مجازات تعریف شده باشد. مثلاً در قانون مجازات قبل از انقلاب، بحثی به عنوان دیه یا جرم و فعل حرام نداشتیم. مثلاً یک پزشک در مطبش بی حجاب بود جرم نبود و اگر پزشکی چیزهای ممنوعه را استعمال می‌کرد، جرم نبود. بنابراین می‌خواهم این را تعریف کنم، چیزی که در قانون برایش مجازات تعریف شده باشد ابهامی ‌ندارد.

مهدی کریمی‌گلنار:  مصادیق چیست ؟ و  تعریف کلی جرم چیست؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: حالا به مصادیقش می‌رسیم. فعلاً این عنوان را دادیم و بعد پیش آگاهی دادیم.

که هر شهروند حق دارد که بگوید تو مرتکب جرم شده ای با چه مرتکب جرم شده است؟

دکتر باقر شهنی زاده: جرم یعنی هر رفتاری که کیفر داشته باشد.

مهدی کریمی‌گلنار: یک عمل زمانی جرم تلقی می‌شود که یک سری عنصر داشته باشد. عناصر قانونی دارد و عناصر مادی دارد. یکی از عناصر اصلی جرم عنصر قانونی است یعنی این‌که قانون برای آن عمل مجازات تعیین کرده باشد. یعنی هر کسی یک عملی انجام بدهد عنصر مادی آن یعنی انجام دادن و عنصر معنوی آن یعنیی انگیزه. دو نوع سوء نیت وجود دارد: عام و خاص. حالا کاری نداریم که سوء نیت خاص منتج به ضرر بشود یا نه؟ منتها عنصر قانونی می‌گوید که قانون‌گذار برای آن عمل مجازات تعیین کرده باشد. ولی در امور مدنی قانون‌گذار وارد جزئیات نشده است، کلیات را معنی کرده است.

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به‌طور اجمالی می‌گوید: عمل هر کسی به دیگری منتج به خسارت مادی و معنوی شود باید جبران خسارت کند. یعنی کاری ندارد نیت عمد داشتید یا خیر و می‌گوید هر عملی منتج به خسارت شود، برایش مجازات در نظر گرفته می‌شود و در امور مجرمانه ما کسی را می‌توانیم مجازات کنیم که قانون خاصاً آن عمل را جرم تعریف کرده باشد. خواصاً و به‌طور صریح باشد، مثلا نمی‌توانید بگویید که هرکسی در تهران تردد کرد مجرم است ولی بگویید هرکسی در اتوبان با این سرعت حرکت کند مجرم است.

دکتر ذبیح ا… واحدی: آقای دکتر یک نکته دیگر هم می‌خواهم اشاره کنم. ما نمی‌خواهیم خیلی تخصصی صحبت کنیم  وگرنه برای جرم هم ارکانی تعریف شده است: رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی. ما فقط به رکن قانونی اشاره می‌کنیم و گرنه رکن مادی یعنی آیا درست است که گفته اند برداشتن این استکان جرم است، ولیی آیا کاری که من انجام داده‌ام همین برداشتن استکان است که به ظاهر می‌بینید؟ مثال می‌زنم در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی‌صدور گواهی‌نامه خلاف واقع، با یک شرایطی جرم تعریف شده است. مثلاً برای ادارات دولتی باشد، مثلاً برای معافیت از نظام وظیفه باشد، یا برای مرجع قضایی باشد. اگر یک گواهی خلاف واقع برای شرکت خصوصی دادند آیا این هم مشمول این حکم است؟ نه، چرا؟ چون عنصر مادی واقع نشده است. این فعل آن  فعلی نیست که در قانون تعریف شده است. بهرحال این‌ها مثال تفصیلی حوزه تحقق مسئولیت کیفری است.

ما فکر می‌کنیم برای همکاران خوب است که این را بدانند. وقتی می‌شود رفتاری را جرم تلقی کرد که در قانون اسم برده باشد، ولی در خسارت این‌گونه نیست. به محض این‌که خسارت وارد شود ماده ۳۲۸ قانون مدنی و مصوب سال ۱۳۰۷ که می‌گوید هرکس موجب تلف مال دیگری شود مسئولیت جبران خسارت دارد. تلف مال یعنی همان خسارت. ولی در مورد جرم نمی‌شود کلی گفت چون در این مورد بایستی توصیف آن رفتار در قانون آمده باشد. یعنی خیلی مهم است اصل قانون انجام شود. یک نفر در خیابان یک تظاهرات راه می‌اندازد، آیا این جرم است؟ این تظاهرات را یک نفر دیگر انجام می‌دهد که این جرم است. چون در قانون این جرم تلقی شده ولی آن یکی نه جرم نیست. چون در قانون این تعریف نشده است. چند نفر جلو وزارت بهداشت تحصن می‌کنند جرم می‌شود ولی یک نفر دیگر تحصن می‌کند ولی جرم به حساب نمی‌آید. چون در آن‌جا تحصن برای این‌کار جرم است و تحصن برای آن کار جرم نیست. ولی این نوع تحصن در قانون به عنوان جرم تعریف شده است می‌شود جرم. ولی نوع دیگر تحصن چون در قانون به عنوان جرم تعریف نشده است جرم نیست.

یک اصل دیگر به نام تفسیر مضیق که در مسئولیت کیفری مطرح می‌گردد اما در حقوق مدنی تفسیر موسع داریم اما در حقوق کیفری تفسیر مضیق. یعنی بایستی بتوانیم این خط کش که جرم را تعریف کرده است را روی آن رفتار بگذاریم و اگر آن را بپوشاند، جرم محسوب می‌شود. اما در حقوق مدنی نه! می‌توانیم بگوییم که ظاهرا با این خط کش و معیار می‌توانیم بگوییم این خسارت بوده است. ولی نمی‌توانیم بگوییم با این معیار مرتکب جرم شده است. یعنی قانون‌گذار برای تحقق مسئولیت کیفری سخت‌گیری کرده است و براحتی نخواسته که افراد مجرم باشند. چرا؟ چون اصل بر برائت است. اصل ۳۷ قانون اساسی ما می‌گوید اصل بر برائت است، برای مسئولیت کیفری باید تمام ارکان جرم محقق شود.

دکتر آیرج کی پور: جرم چگونه صورت می‌گیرد؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: در خصوص جرم داریم در حوزه جغرافیایی. حالا ممکن است یک رفتار در ایران جرم محسوب شود ولی در خارج نه، جرم نیست. مثلاً کسی در خارج از کشور فعلی مرتکب شده است که آن‌جا آزاد است، آیا می‌شود این فرد را در ایران محاکمه کرد؟ این‌ها بحث‌هایی است در حوزه جغرافیایی و حوزه مسئولیتت کیفری است و بحث‌های خیلی تخصصی است. به‌نظر من همکاران و مخاطبین ما همین قدر بدانند در مورد مسئولیت کیفری باید صراحت قانونی باشد، همین کافی است و بقبه نیاز به توضیحات تفصیلی داریم، بهر حال بحث تخصصی و حقوقی می‌شود و فکر می‌کنم که بیش از این برای همکاران ما زیاد کاربرد ندارد و همین قدر بدانند کافی است .

مهدی کریمی‌گلنار: بحث جرم عمدی و غیر عمدی  همان‌طور که از لفظ واژه می‌توان استنباط کرد .

بحث جرم عمدی و غیر عمدی جرمی ‌است که آن شخص با دخالت عناصر مادی و معنوی انجام می‌دهد، معنوی بحث انگیزه است یعنی شخصی با یک انگیزه و تصمیم قصدی این خسارت را وارد کرده است  و این‌جا دوتا بحث مطرح می‌شود. ورود خسارت یک بحث است و مقابله با این انگیزه، بحث دیگری است. پس جرم که کسی بر دیگری آسیبی می‌زند ضرب و جرحی وارد می‌کند، یا اموال دیگری ب‌طور عمد تلف می‌کند می‌داند که این ساختمان است ولی یک عملی انجام می‌دهد که ساختمان تخریب شود، این عمد است. ما به آن‌چه که از قصد و نیت فردی شخص منتج می‌شود، جرم عمدی می‌گوییم.

جرم غیر عمدی عمل  مقابل با این است، عملی اتفاق افتاده است که قصد آن شخص تحقق آن عمل نبوده است. نخواسته خسارتی واردکند ولی خسارت محقق شده است. یعنی قصد و انگیزه در تحقق آن خسارت، در تحقق آن تخریب و در تحقق آن جرح نداشته، ولی عمل او نوعاً طوری بوده که منتج به خسارت می‌شود. مثلاً در اتاق عمل پزشک قصدی بر ورود خسارت به بیمار ندارد. ولی عمل او منتج به ورود خسارت می‌شود. این تعریف جرم غیر عمدی است. کما این‌که بر فرض ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب سال ۱۳۷۵ می‌گوید  هرکس به دیگری عمداً  ضرب یا جرح وارد آورد که موجب نقصان، شکستن یا بهرحال از کار افتادن آن فرد بشود، قانون‌گذار از ۲ تا ۵ سال برایش حبس تعیین می‌کند. ماده ۶۱۶ که تطبیق آن ۸۴۷ است می‌گوید در صورت قتل غیر عمد به‌واسطه بی احتیاطی یا بی مبادلاتی اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت  نداشته، حبس از یک تا ۳ سال تعیین شده است. یعنی فردی که مهارت نداشته قصد هم نداشته است ولی عمل او نوعاً طوری بوده که منتج به ورود خسارت به آن فرد شده است. قانون‌گذار برای این فرد مجازات تعیین کرده است. پس جرم غیر عمد هم قانون‌گذار برایش مجازات در نظر گرفته است، لزوماً قصد و انگیزه در همه موارد منتج به این نمی‌شود که جامعه بگوید که نظم به ریخته و باید مجازاتش کنیم ولی عملی وجود دارد که طرف قصدی بر ورود خسارت نداشته ولی عملش منتج به ورود خسارت می‌شود.

دکتر ذبیح ا… واحدی: در تکمیل گزارشات آقای دکتر من اولاً اشاره کنم به ماده ۲۹۰ قانون مجازات جدید، جرم از دیدگاه‌های مختلف تعریف می‌شود. یکی از دیدگاه‌هایی که بدرد ما می‌خورد جرم عمد و جرم غیرعمد است. جرم عمد در سه حالت تحقق پیدا می‌کند: حالت اول این‌که شخص قصد مجرمانه داشته باشد و لازمم نیست که حتماً رفتار مجرمانه باشد. مثلاً کسی را در خانه محبوس می‌کند، به قصد کشتن در حالی‌که می‌دانیم صرف حبس در خانه کشنده نیست ولی چون مجرم به قصد کشتن کسی را حبس نموده رفتار او عمدی است، چون قصد جرم داشته است.

حالت دوم، فرد قصد این جرم را ندارد، ولی روشی که استفاده می‌کند در  منطق و عقل و عرف و جامعه منجر به آن جرم می‌شود مثل این‌که کسی بیاید با تفنگ کسی را بکشد و می‌گوید من قصد نداشتم بکشم می‌خواستم با او شوخی کنم. لذا خیلی پرونده‌های مهمی ‌دارد تشکیل می‌شود. حالا گاهی استفاده از چاقو در پزشکی این مصداق را دارد.

مثال: یک بیماری بود که یک همانژیوم  وسیع در صورتش داشت که این همانژیوم رنگ خون و پررنگ است. ظاهر زشتی برای مریض ایجاد کرده بود و سال‌ها کسی او را درمان نکرده بود در حالی‌که خودش هم تکنسین اطاق عمل بود، یک متخصص پوست می‌گوید من این همانژیوم را با جراحی برمی‌دارم در حالی‌که این یک کلافه عروقی پرخون بود که اگر دست می‌زدی نمی‌شد خون آن را بند آورد. این بیمار توسط پزشک عمل شد و متاسفانه به علت خون ریزی از دنیا رفت. اگر وراث او گذشت نمی‌کردند برای پزشک معالج مشکل جدی ایجاد می‌شد زیرا به دلایلی که گفته شد رفتار عمدی به نظر می‌آمد.

حالت سوم که در پزشکی مصداق زیاد دارد که طرف قصد ندارد آن را بکشد و قصد صدمه وارد کردن ندارد. نوعاً هم این‌کار منجر به این نتیجه نمی‌شود اما به سبب این فردی که رفتار نسبت به او وارد شده . مثلاً روی دهان من و شما یک بالشت و یا نمد هم بگذارند اتفاقی نمی‌افتد اما اگر همان بالشت را روی دهان یک بچه بگذارند فوت می‌شود. می‌گویند نسبت به این فرد این بالشت کشنده است ولو این‌که بالشت روی دهان آدم بالغ گذاشته شود از بین نمی‌رود. این مثال ساده ای است که قانون می‌زند. ولی در کار پزشکی فراوان است. مثلاً درآوردن دندان کشنده نیست ولی کسی‌که یک همونژیوم وسیع درقسمت اپیکالی دندان داشته باشد در بیاورید ممکن است مریض فوت شود. یا بیماری سیستمیک خاص داشته باشد. مانند بیماران هموفیلی

پس دوستان باید بدانند جرم عمدی صدمه به بیمار صرفاً متکی به قصد جرم نمی‌باشد بلکه در موارد و شرایطی حتی اگر پزشک و دندان‌پزشک قصد درمان بیمار را داشته باشد و به بیمار صدمه ای وارد گردد ممکن است که جرم عمدی در نظر گرفته شود و البته مجازات خاص خود مانند قصاص را در پی خواهد داشت.

اگر خارج از سه حالتی که تعریف کردیم بود جرم غیر عمد است. مبنای جرم غیرعمد تقصیر قضایی است.

مبنای تفاوت جرم عمد و غیر عمد این است که شرایط طبق ماده ۲۹۰ حاکم نباشد و ضمناً تقصیر فرد هم ثابت شود. با توجه به این‌که براساس قانون مجازات اسلامی ‌برای جرم غیر عمد که منجر به صدمه به بیمار شود مجازات دیه تعیین کرده است و مجازات دیه در مورد جرایم غیرعمد تعریف شده است. برای صدمه‌ای که بر اثر کار درمان به بیمار وارد شده است مجازات دیه تعریف شده است و دیه مجازات جرم غیر عمدی است، پس صدمه به بیمار جرم غیرعمد است.

بهمن کریمی‌گلنار: در حقوق مدنی تقصیر را تعریف کرده‌اند که اعم از بحث تعدی و تفریط است، تجاوز از یک اذن متعارف و تفریط به کوتاهی از انجام یک عمل متعارفی می‌گویند. یعنی ما چه یک عملی را بیش از حدی که متعارف است انجام بدهیم، تعدی است و یک عملی را که ملزم و مکلف به انجامش هستیم انجام ندهیم یا کمتر انجام بدهیم، تفریط است.

در قانون مجازات اسلامی‌مصوبه ۱۳۷۵ یک تعریف کلی از تقصیر داشت. تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. این‌که عمل غیرعمد با کدام یک از این‌‌ موارد تطبیق دارد را کارشناس تشخیص می‌دهد که اقدام شما در این‌جا به مثابه عدم مهارت است یا اقدام پزشک اورژانس عدم رعایت نظامات دولتی است، اقدام درمانگاه عدم رعایت نظامات دولتی است، اقدام پزشک جراحی که نظارت نمی‌کند و اشیا، جراحی در بدن بیمار می‌ماند مصداق بی‌احتیاطی است. بی‌احتیاطی جراح در عدم نظارت و بی‌احتیاطی کادر درمان در عدم اقدام درست است. برای احراز تقصیر، اعمال غیرعمد با تعریف تقصیر تطبیق می‌دهند، وقتی احراز تقصیر برای شخص ثابت می‌شود، شخص باید خسارت پرداخت کند که خسارت ممکن است دیه باشد یا مازاد بر دیه.

دکتر ذبیح ا… واحدی: مباحث بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات تا حدودی تعریف شده‌اند، مهارت براساس بررسی‌هایی که از قوانینی که راجع به حرفه پزشکی کرده‌اند عبارت است از این که فرد دانش و تجربه‌ی انجام آن کار را داشته باشد و این دانش و تجربه به وسیله‌ی مراجع قانونی گواهی شده باشد. درر ماده ۳۱ آئین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی‌صاحبان حرف پزشکی توضیح داده‌اند که پزشک چه کاری را مجاز است انجام دهد؟ کسی که یا در درس‎های دانشگاهی این درس را خوانده باشد یا از سوی مراکزی که وزارت بهداشت در آنها اجازه داده باشد دوره‌هایی را گذرانده باشد. مهارت قانونی در حوزه‌ی پزشکی را می‌شود با تعریف ماده ۳۱  احراز کرد، بقیه موارد هم بستگی به نظر کارشناس دارد.

دکتر آیرج کی‌پور:  عدم مهارت به عنوان جرم فقط زمانی است که شکایت شده باشد؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: عدم مهارت از ادله است و راهی است برای فهم مجرم بودن یک فرد.

بهمن کریمی‌گلنار: به نظر بنده بحث جرم خصوصی و عمومی، بحث تحقق خسارت و ضرر است. یعنی ذینفع این خسارت و ضرر کیست؟ وقتی ما این را درست بشناسیم می‌توانیم جرم عمومی ‌و خصوصی را از یکدیگر سوا بکنیم. کما این‌که یک‌سری جرم‌ها داریم که قابل گذشت و یک‌سری دیگر غیرقابل گذشت هستند. در جرم قابل گذشت جرمی ‌را که قانون‌گذار تعریف می‌کند که با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او، تعقیب پرونده متوقف می‌شود. یعنی شاکی خصوصی صرفاً ذینفع این شکایت و متضرر این عمل مجرمانه است و زمانی که خود شاکی از این تحقق ضرر گذشت می‌کند، جامعه هم بیش‌تر از آن شدت عمل ندارد.

در جرم عمومی‌ و یا در در جرائم غیرقابل گذشت جامعه هم آسیب می‌بیند و قوای دولتی که  جامعه را اداره می‌کند اگر برای این عمل عنوان مجرمانه تعریف کنند، اگر یک شخص خصوصی هم آسیب دیده باشد، گذشت آن شخص تاثیری در مختومه شدن پرونده ندارد. کمااین‌که شکایت آن شخص هم تاثیری در شروع شکایت ندارد. یعنی اگر عوامل دولتی جرم را کشف بکنند باید پیگیری و مجازات کنند، حتی اگر شاکی خصوصی به آن پرونده ورود پیدا نکرده باشد.

خیلی از جرائم ذوجهتین هستند. یعنی هم بحث جرم عمومی ‌و هم گذشت شاکی خصوصی وجود دارد. منتهی جامعه از این عمل و اقدام مجرمانه آسیب دیده است و آن شخص باید به مجازات کامل برسد. در دندان‌پزشکی خیلی از اعمال مجرمانه‌ای که در قانون حتی برای جرائم غیر عمد تعریف شده است شاید گذشت شاکی خصوصی موجبات تخفیف باشد  ولی موجبات سقوط مجازات نیست، یعنی اگر در اورژانس به جهت تقصیر موجب فوت یک شخص شوند و حتی اولیای دم نسبت به آن پزشک گذشت کنند، به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات منجر به فوت شخص شوند، قانون‌گذار برای پزشک مجازات تعیین کرده است. در نهایت می‌توان برای وی در مجازات تخفیف قائل شد ولی مجازات سلب و ساقط نخواهد شد.

دکتر ذبیح ا… واحدی: جرم عمومی، جرمی ‌است که اثر آن به جامعه به عنوان یک شخصیت مستقل از افراد وارد می‌شود. در جرم عمومی ‌متضرر و کسی که جرم به او وارد می‌شود جامعه است، قانون‌گذار در این‌جا برای جامعه یک شخصیت قائل شده است و گفته است که بعضی از رفتارها جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند که به آنن جرم عمومی ‌می‌گویند.

ولی زمانی که به اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جرم تاثیر گذارد جرم خصوصی است. یکی از شاخصه‌های جرم خصوصی این است که با رضایت و گذشت پرونده بسته می‌شود. سوال پیش می‌آید که صدمه به بیمار جرم عمومی‌ یا خصوصی است؟ صدمه به بیمار جرم خصوصی است. برای مثال اگر بیماری بر اثر عارضه درمان صدمه دید و حتی حکم هم گرفت ولی در اجرای احکام دادگاه گذشت کند دیگر دادگاه آن پرونده را پیگیری نمی‌کند.

با این وصف اگر در یک مرحله‌ای از پرونده به این نتیجه رسیدید که حق با بیمار است می‌توانید در مطب با یک سازش کتبی پرونده را تمام کنید. ولی در بعضی مواقع این اتفاق ممکن نیست. برای مثال زمانی که یک دانشجوی دندان‌پزشکی در دوره دانشجویی در یک مطب یا کلینیک کار می‌کند، بر اثر درمان وی به بیمار صدمه وارد شده است. این پرونده را به دادگستری یا دادگاه انقلاب اسلامی ‌ارجاع می‌دهند و رضایت بیمار را می‌گیرند ولی دادگستری این رضایت نمی‌پذیرد زیرا مرتکب جرم دخالت در امور پزشکی شده است و دانشجو اجازه کار ندارد. خیلی مهم است که بدانیم چه جرمی ‌عمومی ‌است و چه جرمی‌خصوصی است.

دکتر ناصر آخوندان: اگر پزشک باشد ولی پروانه تهران نداشته باشد، باز هم جرم است؟

دکترذبیح‌ الله واحدی: نداشتن پروانه تهران تخلف است. لکن موجب تحقق جرم دخالت در کار پزشکی نمی‌شود. براساس رویه قضایی نداشتن پروانه تهران دخالت در جرم پزشکی نیست ولی تخلف انتظامی‌ محسوب می‌شود. ماده ۵ خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ گفته است فارغ‌التحصیل تا زمانی که طرح را شروع نکرده باشد حق مداخله در کار پزشکی ندارد و قانون‌گذار گفته است اگر مداخله کند مصداق جرم دخالت در کار پزشکی است و مجازات ماده ۳ راجع به مقرارت پزشکی به وی تحمیل می‌شود. استثنا چیست؟ زمانی است که بر اثر صدمه ناشی از درمان بیمار فوت شود، بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات سال ۱۳۷۵ که هنوز به قوت خود باقی است، در صورتی که بیمار بر اثر کار درمانی، دارویی یا تشخیصی فوت شود، برای پزشک به عنوان جرم عمومی‌ یک تا سه سال مجازات تعیین شده است که این علاوه بر دیه است و البته با رضایت اولیای دم این بخش به صورت الزامی ‌بسته نمی‌شود و پرونده مختومه نمی‌شود.


دکتر آیرج کی‌پور:
زمانی جرم درمانی نسبت به یک شهروند عادی جامعه صورت می‌گیرد و ممکن است شخص رضایت ‌دهد. اما زمانی ممکن است این جرم نسبت به یک شخصی صورت پذیرد که در جامعه موقعیت ویژه‌ای دارد و جامعه نسبت به وی حساس است، در این‌جا ما با جرم خصوصی مواجه هستیم یا عمومی؟

دکتر ذبیح ا… واحدی: در اصل ۱۹ قانون اساسی همه افراد در برابر قانون برابرند. مساوات در مقابل قانون که افراد به صرف آدم بودن دارای حقوقی هستند نه به سبب موقعیت اجتماعی و فرهنگی و قانون تفکیکی قائل نشده است. صدمه‌ی بدنی که منجر به عارضه برای فرد شود چه غنی باشد چه فقیر، چه فقیه باشد چهه جاهل، چه عالم باشد چه جاهل مساوی برخورد می‌شود.

دکتر آیرج کی‌پور: در دانشگاه‌ها دانشجویان کار می‌کنند که طبیعتاً عدم مهارت دارند، به این شکل در هر حال یک کار مجرمانه صورت می‌گیرد.

دکتر ذبیح ا… واحدی: دانشجو بایستی در چارچوب راهنمایی‌های استاد انجام وظیفه کند. چنان‌چه در راستای راهنمایی‌های استاد انجام وظیفه کند و منجر به خسارت شود مسئولیتی ندارد، چون تقصیری مرتکب نشده است. ولی استاد مسئولیت دارد. بر اساس قاعده سبب در مقابل صدمه ای که بیمار در اثر درمان توسطط دانشجو وارد شده مسئول است، برای توضیح این قاعده مثالی می‌زنم.

شخصی در خیابان چاهی را حفر می‌کند و خودرویی با سرنشین از خیابان رد می‌شود و در این چاه می‌افتد گرچه رانندگی آن شخص باعث صدمه دیدن مسافران شده است ولی شخصی که چاه را حفر کرده است مقصر است. چون عمل او موجب این خسارت شده و در محل عبور خیابان، چاه حفر کرده است.

اگر استادی درست راهنمایی نکند و در راستای توضیحات استاد به بیمار خسارت وارد شود، استاد مسئول است. اگر استاد گفته باشد این دندان را یک میلی‌متر تراش دهید اما دانشجو ۲میلی متر تراش داده باشد و دندان expose شده باشد، دانشجو مسئول است، چون انجام عمل اصل تقدم مباشرت است. یعنی کسی که کار را انجام می‌دهد و در مرحله دوم سبب می‌شود. به دانشجو گفته‌اند که در دندان ۱، ضخامت مینا و عاج خیلی کم است و زیاد تراش ندهید که دندان expose شود و منجر به عصب کشی شود. اما دانشجو ۲ میلی‌متر دندان را تراش داده است در حالی که استاد گفته است ۱ میلی متر تراش دهید. اگر بیمار متوجه خسارت وارد شده به دندان شود در این‌جا دانشجو مسئولیت دارد چون طبق گفته‌های استاد عمل نکرده است.

بهمن کریمی‌گلنار: طبق طرح تقسیم مسئولیت، بار یک‌سری مسئولیت‌ها به عهده بیمار است. بیمار با علم به این‌که کلینیک آموزشی است این ریسک را به نوعی پذیرفته است، مسئولیت‌ها تقسیم می‌شود.

دکتر ذبیح ا… واحدی: ولی اسباب رفع مسئولیت از پزشک و دانشجو نیست.

دکتر ناصر آخوندان: یک بحثی بود که حبس را برای پزشکان بردارند.

دکتر ذبیح ا… واحدی: همان‌طور که عرض کردم، فعلاً مطابق قانون مجازات اسلامی ‌این قانون وجود دارد یعنی چنان‌چه براثر تقصیر و قصور پزشکی بیماری فوت کند برای درمان‌گر علاوه بر پرداخت دیه مجازات زندان در نظر گرفته شده که اتفاقاً چون جرم عمومی ‌است حتی در صورت گذشت وارثین بیمار این قسمت مختومه نمی‌شود،، ضمناً یادآوری می‌کنم این حکم در قانون مجازات عمومی ‌قبل از انقلاب هم وجود داشت و کلاً این ماده از قانون، اقتباسی است از قانون مجازات فرانسه. در قانون مجازات فرانسه برای پزشک مقصر که باعث فوت بیمار گردد تا ده سال زندان مشخص شده که به مراتب شدیدتر است از مجازات مذکور در قانون کشور ایران منتها تاکنون در این سطحی که امروز مطرح است در افکار عمومی‌ منتشر و پخش نشده بود. احتمالاً این انتشار و پخش وسیع موضوع، ناشی از رشد افکار عمومی، توسعه فضای مجازی و شیوع ارتکاب این جرم در بین پزشکان می‌باشد.

2,590 دیدگاه برای “دومین جلسه حقوقی ایگدا
 1. Good V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 2. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 3. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

 4. The core of your writing whilst appearing agreeable in the beginning, did not settle properly with me after some time. Somewhere throughout the paragraphs you actually managed to make me a believer but only for a short while. I nevertheless have got a problem with your jumps in logic and you might do well to help fill in those breaks. When you actually can accomplish that, I will definitely be amazed.

 5. I liked up to you will receive carried out proper here. The caricature is attractive, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get bought an impatience over that you want be delivering the following. ill without a doubt come more earlier once more as exactly the similar nearly a lot steadily inside of case you defend this increase.

 6. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how
  could i subscribe for a weblog web site? The account aidded me a acceptable deal.
  I had been a little bitt familiar of this yopur broadcast offered
  vibrant clear concept

 7. Its like you read mmy mind! You seem to know a lot bout this, like you
  wrote thee book in it or something. I think that you could
  do with a few pics to drive the message home a
  bit, but instead of that, this is great blog. A grteat
  read. I’ll definitrely be back.

 8. Cool one! Interesting tips over here. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I have spent some hours looking for such article. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Done with the job done, I will watch some live Webcams. Danke!! Greetings from Austria!

 9. Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thanks

 10. I must show some appreciation to you just for bailing me out of this type of scenario. As a result of scouting throughout the the net and obtaining basics which are not beneficial, I assumed my life was well over. Living devoid of the solutions to the problems you have sorted out through this guideline is a critical case, as well as the ones which might have in a wrong way affected my entire career if I had not discovered the website. Your own mastery and kindness in controlling every part was vital. I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a step like this. I can at this time look forward to my future. Thanks so much for the professional and amazing help. I will not be reluctant to propose your blog post to any person who would need counselling about this situation.

 11. Hey would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!

 12. Hello I am so delighted I found your weblog, I really found you by error, while Iwas searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all rouund thrilling blg (I also
  love the theme/design), I don’t have time to go through
  it all at the moment but I have bookmarked it and also included your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb job.

 13. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Cheers

 14. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered
  It positively helpful and it has helped me out loads.

  I am hoping to contribute & assist other customers
  like its aided me. Good job.

 15. hey there and thanks for your information – I’ve certainly picked up something new from proper here. I did then again expertise a few technical issues the usage of this website, as I experienced to reload the web site many times previous to I may get it to load properly. I have been puzzling over in case your web hosting is OK? No longer that I’m complaining, however slow loading instances instances will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can glance out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you replace this once more soon..

 16. Before the internet was a resource that the entire world had access to – and even during its infant years – if you wanted to buy new baby products for your baby, your sole option was to walk into a shop that sold baby products, took a look at what they had to offer and handed over the money for the products you wanted. Once the internet developed into the resource it has today, where it is integral to many people’s daily lives, the entire way that shopping was carried out was revolutionised, with hundreds of companies opening their…
  http://www.luxurywatch.cheapencorner.com

 17. What i do not realize is in reality how you are not actually a
  lot more smartly-liked than you might be now.
  You are very intelligent. You already know therefore significantly relating to this matter, made me individually believe it from sso many numerous angles.
  Its like women and men don’tseem to be involved except it’sone thing to accomplish with Woman gaga!
  Your personal stuffs excellent. At all tines handle it up!

 18. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.

  I’m quite sure I will learn many new stuff right
  here! Good luck for the next!

 19. Good info! Interesting tips over this web. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent 1 hour searching for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Done with the job done, I’ll watch some Russia 2018 Cams. Gracias!!! Regards from Russia 2018!

 20. I got what you mean , thankyou for putting up.Woh I am thankful to find this website through google. “Wisdom doesn’t necessarily come with age. Sometimes age just shows up by itself.” by Woodrow Wilson.

 21. I have to convey my love for your kindness for people who actually need help with the question. Your real dedication to passing the solution all-around appears to be pretty powerful and has specifically helped others just like me to arrive at their goals. This interesting help can mean this much a person like me and far more to my office workers. Best wishes; from each one of us.

 22. I thіnk that everything said was actually
  vегy reasonablе. But, whаt abkut thiѕ? supposе you added a litle content?
  I ain’t saying your content isn’t solid, but suppose you addeԀ something that makes people
  desire more? I mеan دومین جلسه حقوقی ایگدا | خبرگزاری انجمن دندانپزشکان عمومی
  ایرانis a little boring. You could ρeek at Yahoo’s
  home рage and note how they create neews headlines
  to grab peoрlе interesteɗ. You might addd
  a related video or a picturе or two to grab readers excited about what
  you’ve got too say. Justt my opinion,it would make yoᥙr bοg a little bit more inteгesting.

 23. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 24. hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 25. Thanks for helping me to obtain new tips about computers. I also contain the belief that one of the best ways to keep your notebook in primary condition has been a hard plastic case, and also shell, that suits over the top of one’s computer. Most of these protective gear are usually model unique since they are manufactured to fit perfectly over the natural covering. You can buy these directly from owner, or through third party places if they are available for your mobile computer, however don’t assume all laptop will have a covering on the market. Once again, thanks for your suggestions.

 26. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think of if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the most beneficial in its niche. Wonderful blog!

 27. I have acquired some new issues from your website about desktops. Another thing I’ve always believed is that computers have become something that each family must have for several reasons. They provide convenient ways in which to organize homes, pay bills, shop, study, listen to music and also watch tv shows. An innovative way to complete many of these tasks is by using a computer. These pc’s are portable ones, small, powerful and transportable.

 28. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect site.

 29. Thanks for the points you have contributed here. Something important I would like to state is that computer memory needs generally go up along with other developments in the technologies. For instance, any time new generations of processors are introduced to the market, there’s usually a matching increase in the size and style calls for of both computer system memory as well as hard drive space. This is because software program operated by these processors will inevitably rise in power to make use of the new technology.

 30. I’ve learned some new things as a result of your weblog. One other thing I would really like to say is that often newer personal computer os’s are likely to allow far more memory for use, but they likewise demand more ram simply to operate. If one’s computer is not able to handle additional memory along with the newest application requires that memory increase, it could be the time to shop for a new Computer system. Thanks

 31. I have seen loads of useful items on your web page about computers. However, I have got the judgment that laptop computers are still less than powerful sufficiently to be a sensible choice if you typically do things that require a lot of power, for instance video modifying. But for web surfing, word processing, and most other popular computer work they are all right, provided you don’t mind the screen size. Thanks for sharing your ideas.

 32. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 33. One thing I would really like to say is the fact that before getting more pc memory, look into the machine in to which it can be installed. Should the machine will be running Windows XP, for instance, the actual memory ceiling is 3.25GB. Putting in in excess of this would simply constitute a new waste. Be sure that one’s mother board can handle this upgrade amount, as well. Interesting blog post.

 34. One thing I’d really like to say is the fact that before purchasing more laptop memory, take a look at the machine in which it is installed. In the event the machine is definitely running Windows XP, for instance, a memory ceiling is 3.25GB. Setting up more than this would just constitute just a waste. Make sure that one’s motherboard can handle this upgrade volume, as well. Great blog post.

 35. Thanks for your write-up. I also think that laptop computers are becoming more and more popular nowadays, and now are sometimes the only form of computer included in a household. This is due to the fact that at the same time potentially they are becoming more and more affordable, their working power is growing to the point where they are as powerful as desktop coming from just a few in years past.

 36. One thing I’d prefer to say is before buying more pc memory, consider the machine in which it will be installed. When the machine is usually running Windows XP, for instance, the actual memory threshold is 3.25GB. The installation of a lot more than this would purely constitute some sort of waste. Make sure that one’s mother board can handle the upgrade volume, as well. Great blog post.

 37. What I have seen in terms of computer memory is that often there are specifications such as SDRAM, DDR or anything else, that must fit the specific features of the mother board. If the computer’s motherboard is rather current while there are no operating system issues, updating the ram literally requires under a couple of hours. It’s among the easiest personal computer upgrade methods one can think about. Thanks for sharing your ideas.

 38. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 39. Thanks for your ideas. One thing I’ve got noticed is that banks along with financial institutions have in mind the spending behavior of consumers and also understand that most people max out there their credit cards around the breaks. They prudently take advantage of that fact and then start flooding a person’s inbox plus snail-mail box using hundreds of Zero APR card offers soon after the holiday season concludes. Knowing that if you’re like 98% in the American community, you’ll hop at the opportunity to consolidate consumer credit card debt and shift balances to 0 apr interest rates credit cards.

 40. hey there and thanks to your information ? I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, since I experienced to reload the web site lots of instances previous to I may get it to load properly. I have been considering in case your web host is OK? Now not that I am complaining, however sluggish loading circumstances instances will sometimes affect your placement in google and can harm your high quality ranking if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can glance out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 41. Today, with the fast way of living that everyone leads, credit cards have a huge demand in the economy. Persons coming from every discipline are using the credit card and people who are not using the credit cards have arranged to apply for even one. Thanks for revealing your ideas about credit cards.

 42. Great items from you, man. I’ve consider your stuff prior to and you’re just too fantastic. I really like what you have obtained right here, certainly like what you are stating and the best way by which you are saying it. You make it entertaining and you still care for to stay it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a great site.

 43. What i do not realize is in fact how you’re now not actually much more well-appreciated than you might be now. You’re so intelligent. You already know thus significantly in the case of this matter, made me in my opinion imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs great. All the time take care of it up!

 44. Thanks for the recommendations you have discussed here. One more thing I would like to say is that computer memory demands generally rise along with other innovations in the technology. For instance, when new generations of processor chips are introduced to the market, there is usually an equivalent increase in the dimensions calls for of both laptop memory in addition to hard drive space. This is because the software program operated by these processor chips will inevitably rise in power to leverage the new technologies.

 45. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 46. Good day I am so excited I found your web site, I really found you by mistake, while I was searching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb job.

 47. The things i have observed in terms of laptop or computer memory is always that there are requirements such as SDRAM, DDR etc, that must fit the specs of the mother board. If the computer’s motherboard is fairly current while there are no operating-system issues, updating the ram literally normally requires under one hour. It’s one of the easiest pc upgrade methods one can think about. Thanks for giving your ideas.

 48. I’ve recently started a web site, the info you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “Never trust anybody who says ‘trust me.’ Except just this once, of course. – from Steel Beach” by John Varley.

 49. I’ve been surfing on-line more than three hours as of late, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the web will likely be a lot more useful than ever before. “When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete, everybody will respect you.” by Lao Tzu.

 50. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 51. Hi, Neat post. There’s an issue together with your site in internet explorer, might test this… IE still is the marketplace chief and a good component of other folks will omit your wonderful writing because of this problem.

 52. r0d3nt DOB 6/3/1975 sprint phone 312-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos has raped 2 girls at defcon hacker conventions. astrutt wife Sichan Li is in the United States illegally. astrutt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. andy strutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. astrutt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. andy strutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. andrew strutt wife has access to his secret material.

 53. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 54. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 55. One thing I would really like to say is that before obtaining more laptop memory, look at the machine in to which it will be installed. If the machine can be running Windows XP, for instance, the particular memory ceiling is 3.25GB. Adding over this would basically constitute a new waste. Make sure that one’s motherboard can handle the actual upgrade amount, as well. Good blog post.

 56. Thanks for the recommendations you have shared here. Yet another thing I would like to say is that pc memory requirements generally rise along with other advances in the technology. For instance, when new generations of processors are made in the market, there is usually a related increase in the dimensions preferences of all computer system memory plus hard drive space. This is because the software program operated by these cpus will inevitably rise in power to make use of the new technological innovation.

 57. Thanks for posting this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great article!

 58. Thanks for the suggestions you have provided here. Yet another thing I would like to say is that laptop memory demands generally increase along with other advancements in the technology. For instance, whenever new generations of processors are made in the market, there is certainly usually a similar increase in the shape demands of all laptop memory plus hard drive room. This is because the software operated by means of these cpus will inevitably boost in power to take advantage of the new technology.

 59. Good blog post. What I would like to contribute is that personal computer memory is required to be purchased if your computer is unable to cope with that which you do by using it. One can put in two random access memory boards having 1GB each, by way of example, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should make sure the maker’s documentation for own PC to be sure what type of ram is needed.

 60. Interesting blog post. Things i would like to bring up is that computer memory has to be purchased but if your computer still can’t cope with anything you do by using it. One can put in two RAM memory boards having 1GB each, as an example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should look for the car maker’s documentation for the PC to make sure what type of storage it can take.

 61. Appreciating the persistence you put into your site and in depth information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same out of date rehashed information. Fantastic
  read! I’ve aved your site and I’m including our RSSfeeds to my Google
  account.

 62. One thing I would like to say is always that before getting more personal computer memory, look at the machine in which it could be installed. If the machine is usually running Windows XP, for instance, the memory limit is 3.25GB. Using more than this would basically constitute some sort of waste. Make sure that one’s mother board can handle the particular upgrade quantity, as well. Great blog post.

 63. One thing I’d prefer to say is the fact before acquiring more pc memory, have a look at the machine directly into which it can be installed. If the machine is running Windows XP, for instance, the memory limit is 3.25GB. Setting up in excess of this would easily constitute a new waste. Make certain that one’s mother board can handle the upgrade volume, as well. Great blog post.

 64. Thanks for the points you have discussed here. One more thing I would like to state is that pc memory requirements generally go up along with other developments in the technological know-how. For instance, whenever new generations of processors are made in the market, there is usually a corresponding increase in the shape demands of both pc memory and hard drive space. This is because the program operated by these processor chips will inevitably surge in power to benefit from the new know-how.

 65. Thanks for the strategies presented. One thing I additionally believe is that credit cards offering a 0% monthly interest often appeal to consumers together with zero interest rate, instant endorsement and easy on-line balance transfers, nonetheless beware of the real factor that can void your 0% easy street annual percentage rate plus throw anybody out into the very poor house quick.

 66. Today, with all the fast lifestyle that everyone is having, credit cards have a huge demand throughout the market. Persons from every area are using credit card and people who not using the credit card have prepared to apply for just one. Thanks for revealing your ideas on credit cards.

 67. One thing is the fact that one of the most frequent incentives for using your cards is a cash-back or maybe rebate offer. Generally, you’ll receive 1-5% back for various expenses. Depending on the credit cards, you may get 1% back again on most expenditures, and 5% in return on buying made from convenience stores, gasoline stations, grocery stores along with ‘member merchants’.

 68. Can I simply say what a aid to seek out someone who really is aware of what theyre talking about on the internet. You positively know tips on how to carry a problem to mild and make it important. More people need to learn this and understand this aspect of the story. I cant believe youre not more in style because you undoubtedly have the gift.

 69. You really make it seem so easy together with your presentation but I find this matter to be really something which I think I might by no means understand. It seems too complicated and very extensive for me. I am taking a look forward to your next submit, I will attempt to get the cling of it!

 70. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 71. Thank you for posting this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great post!

 72. You actually make it seem so easy with your presentation however I in finding this topic to be really one thing which I feel I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely huge for me. I’m having a look forward on your next publish, I?¦ll attempt to get the cling of it!

 73. I wish to get across my love for your kindness in support of those people that absolutely need help on the topic. Your personal commitment to passing the message all around was definitely productive and has permitted those just like me to realize their aims. This interesting tutorial entails so much a person like me and especially to my peers. Best wishes; from everyone of us.

 74. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 75. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 76. Good day very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m happy to search out numerous helpful info here in the submit, we need develop more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 77. I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, but I by no means discovered any interesting article like yours. It’s lovely worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the net will likely be much more useful than ever before.

 78. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 79. Appreciating the time and energy you put into your blog and detailed information you present.
  It’s great to come across a blog every once
  in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read!

  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 80. Excellent items from you, man. I’ve have in mind your stuff previous
  to and you’re just extremely great. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way
  during which you assert it. You’re making it enjoyable and you still
  care for to keep it smart. I can’t wait to learn far more from you.

  That is really a tremendous web site.

 81. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject
  matter stylish. nonetheless, you command get
  got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot
  often inside case you shield this hike.

 82. Hello there, just turned into alert to your weblog thru Google, and found that it is really informative. I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful for those who proceed this in future. Lots of folks will likely be benefited from your writing. Cheers!

 83. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 84. Did you know that people make their entire income promoting ClickBank? You too could be one of the many who have quit their job. Affiliate marketing is as old as the internet. It’s not going to go away any time soon. You too can get your piece of the pie. Why shouldn’t you? Do you really like working the job you have? Are you going to be able to do it until you retire? If you’re job requires physical labor, then you know the answer to that question. There’s no way you’re going to be able to do that when you get older. That’s just the truth and no one needs to tell it to you. Right now you could be making money online. Does it require work? You better believe it does. No honest person is ever going to tell you that it’s possible to become a millionaire online without doing any work whatsoever. It’s not possible. That doesn’t mean there isn’t money to be made. There’s plenty of money out there to be made by people just like yourself. Now you know there’s going to be a pitch for a product. You’re right about that. Click on the link http://64efd6-lz41s3rcelbr7s2xl7x.hop.clickbank.net/ and check it out. There’s a video you can watch that will explain everything. It will tell you how to make money using ClickBank. Watch the video and see what you think. You too can be one of the many who earn a living promoting ClickBank. Some people earn a good living and there’s no reason why you can’t.

 85. I do believe all the ideas you have introduced on your post.
  They are very convincing and will certainly work.

  Still, the posts are very quick for starters.

  May you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 86. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to
  my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  placed the shell to her ear and screamed. There was a
  hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 87. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 88. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I
  decided to check out your blog on my iphone during lunch break.

  I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!

 89. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 90. There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 91. Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect site.

 92. ~۱۰۰ 預防高危致癌的 HPV 16、۱۸ 型號 (可減低 ۷۰ 患子宮頸癌的風險) ~۱۰۰ 減低引致生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 的 HPV 6、۱۱ 型的感染 (可減低超過 ۹۰ 患生殖器官濕疣的風險) HPV4合۱子宮頸癌疫苗 Gardasil HPV病毒會感染人類的皮膚及黏膜,一般會透過性接觸及親密的皮膚接觸而受到感染,是一種男性與女性都可能感染的常見病毒。可感染身體各個部位的HPV超過۱۰۰種,當中有部份的HPV類型可影響生殖器部位,導致生殖器疣(genital warts) 、子宮頸細胞異常(abnormal cervical cells) ,甚至子宮頸癌 (cervical cancer)。 ۴合۱ HPV 子宮頸癌疫苗,覆蓋۴種高危HPV病毒:۶、 ۱۱、۱۶及۱۸型(約۷۰的子宮頸癌由HPV16和HPV18病毒引致),有助預防子宮頸癌、外陰癌、陰道癌及生殖器官濕疣

 93. 當蛋白線埋入皮膚後,皮下組織會將蛋白線視為異物,啟動異物反應,因此刺激膠原蛋白生長,且可促進新陳代謝,更新老化肌膚,所以客戶在術後也會發覺膚質變得較透亮白皙。膠原蛋白提拉線像一個“磁力線”一樣,將埋入處附近的肌肉和脂肪固定在原處,不會往下墜,其後會吸引皮下組織往蛋白線集中部位移動,就會逐漸產生提拉的緊實效果。也被用於填充美容的微整形,蛋白線材就好比蓋房子的鋼骨支架,先埋入皮膚當作基底結構,然後再注入好比水泥的玻尿酸或自體脂肪,因為有吸附力不易擴散,就可穩定固定住填充物,讓立體支撐力效果更好。

 94. Fantastic items from you, man. I have bear in mind your stuff prior to and you are just extremely excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you are saying it. You make it enjoyable and you continue to take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a great website.

 95. SMAZ換能器傳送更穩定,更安全,更有效,和疼痛更少的HIFU能量。 SMAZ不需要應用較高的能量便可到達浅肌肉腱膜層。主要治療:-抬頭紋 -眉間紋 -鼻樑紋 -魚尾紋 -法令紋 -淚溝 -木偶紋 -垂直唇紋 -嘴角紋 -頸紋

 96. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 97. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 98. CO2激光(CO2 laser / 二氧化碳激光)的波長是۱۰۶۰۰nm,照射到皮膚上會被皮膚的水份吸收,瞬間將皮膚有問題的組織氣化。CO2激光可以用來消除各種皮膚問題包括疣、癦、痣、脂溢性角化、粉刺和汗管瘤等。當治療後,您的皮膚需要۵至۱۰天時間復原。期間保持傷口清潔便可。優點:CO2激光所切割的深度比刮除術較深,亦較精準。可以處理較深層的皮膚問題,例如去除癦、油脂粒、肉粒、疣、珍珠疣、角質增生等。其復原亦較快,減少留下疤痕的機會。它最大的優點在於,能夠進一步減少激光治療過程當中的熱損傷反應,提升了激光治療的安全性,治療過程中幾乎沒有疼痛感

 99. 「 生蛇 」( 醫學名稱是 『帶狀疱疹』Shingles ) 是由水痘病毒引起的疾病。水痘癒合後,病毒在神經細胞潛伏多年,日後隨時重新激活後導致的帶狀皮疹,就是「 生蛇 」。因此,凡感染過水痘的人,都有機會「 生蛇 」。病發時,身體某一部位會感到內疼或劇痛,通常是臉或背部及腰部的一側;這時由於病毒從脊髓處沿其中華一條神經擴散到身體以及去到連接的皮膚表面,形成紅疹及小水疱。帶狀疱疹疫苗Zostavax康栢苗 (蛇針)能助減低「 生蛇 」的機會,有效預防: 「 生蛇 」( 帶狀疱疹 ) 成效高達 ۷۰% 「 生蛇 」的後遺神經痛:即使紅疹痊癒,神經痛還可以持續數月或數年。年紀越大,持續有後遺 神經痛風險越高 「 生蛇 」引起的急性及長期痛症 不適用人士: 曾對疫苗成分包括明膠( Gelatin ) 及紐奧黴 ( Neomycin ) 有過敏性休克反應的人士 有原發及繼發性免疫系統問題的病患者,或正服用抑鬱免疫系統藥物(如高劑量膽固醇)的病人 患有肺結核,正發病及未經治療人士 孕婦

 100. Hi there I am so glad I found your webpage, I really found yoou by mistake, while I waas brosing on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just
  like to say cheers forr a fantastic post and a all
  round thrilling bllg (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the excellesnt job.

 101. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 102. Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very
  difficult to get that “perfect balance” between superb usability
  and appearance. I must say you’ve done a superb job with this.
  In addition, the blog loads extremely fast for me on Safari.
  Excellent Blog!

 103. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering issues
  with your RSS. I don’t understand why I can’t join it.
  Is there anybody else getting identical RSS issues?
  Anybody who knows the solution can you kindly respond?

  Thanks!!

 104. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 105. Hi there exceptional website! Does running a blog like
  this require a massive amount work? I have virtually
  no expertise in computer programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off subject however I just needed to ask.
  Thank you!

 106. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a
  quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 107. First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I’d
  like to ask if you don’t mind. I was interested to know
  how you center yourself and clear your mind before writing.
  I have had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out
  there. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first
  ۱۰ to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out
  how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!

 108. Hey there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or
  if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from
  someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 109. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I
  guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for novice blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 110. Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great web site.

 111. بازگشت essay writing

 112. naturally like your website but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will certainly come back again.

 113. Can I simply just say what a relief to discover an individual who really knows what they’re discussing on the net. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular because you most certainly have the gift.

 114. What i do not realize is if truth be told how you’re no longer actually a lot more neatly-favored than you may be now. You are so intelligent. You know thus significantly when it comes to this subject, produced me for my part believe it from a lot of various angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. All the time deal with it up!

 115. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog
  that’s botrh equally educative and entertaining, and
  let me tell you, you’vehit the nail on the head. The probem is something which too few men and women are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this during my search forr something
  relating to this.

 116. My spouse and I stmbled over here from a differeht website and thought I might ceck things
  out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking oveer your
  web pge repeatedly.

 117. بازگشت essay writing help

 118. Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 119. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i am happy to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot undoubtedly will make sure to do not forget this web site and provides it a look on a constant basis.

 120. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

 121. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog!

 122. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 123. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 124. Hi, There’s no doubt thbat your site might be having interet browser compatibility problems.
  When I take a look att your webb site in Safari, it
  looks fine however when opening in I.E., it has some
  overlapping issues. I merely wanted to provide you with a
  quick heads up! Besides that, fantastic site!

 125. Perfect! Interesting informations over this website. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before. I could not resist commenting. I’ve spent some time trying to find such informations. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Done with the task done, I will visit some online sexy hot gay cams. Thanks!! Greetings from Florida!

 126. Gemlik evden eve nakliyat firmamız gemlik ilçesinde 14 yıldır hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman ve kaliteli ev eşyası taşıması yapan Gemlik ilçesinin lider firması sigortalı ve asönsörlü taşıma yapan kurumsal firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Kaliteli,hızlı taşımanın tek adresi olarak güvenilir hizmet sağlıyoruz.Uygun fiyat için bir telefon kadar yakınız.

 127. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 128. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 129. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to paintings on. You have done a formidable activity and our entire neighborhood will be thankful to you.

 130. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good to find anyone with some authentic thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is needed on the net, somebody with a little bit originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 131. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 132. I don’t kmow whether it’s just me or if everybody else encountering issues
  with your blog. It appears as though some oof the text on your posts are running off the screen. Caan someone
  else please comment and let me know if this is happening
  to them too? This mmay be a issue with my browser bwcause I’ve had this
  happen previously. Kudos

 133. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any method you’ll be able to remove me from that service? Thanks!

 134. Almanca Tercüme Bürosu
  Tercüme talebiniz doğrultusunda tarafımıza ulaşan dökümanlarınız detaylı bir şekilde incelenir ve alanında uzman ve tecrübe sahibi tercümanlarımıza yölendirilir. Dökümların içeriğine göre teslimat süresi belirlenir ve anında çalışmaya başlanır. Almanca tercüme talepleriniz titizlikle incelenir ve tarafınıza en kaliteli hizmet en kısa sürede verilir. Almanca tercümeleriniz için uzman ekibimiz her zaman sizin yanınızda.

 135. TrTercüme Türkiye Tercüme Bürosu anlamına gelir. Türkiye’de global erişime sahip uluslararası bir tercüme Bürosu olarak ismimizi kazandık. 100’den fazla ülkede bulunan çevirmenler ve 120’den fazla dil desteğiyle, dünyanın her yerinde ihtiyacınız olan dil uzmanlığına sahibiz. Birçok müşterimiz TrTercüme ‘nin gereksinimleri için en iyi çeviri şirketi olduğunu düşünüyor ve biz müşteri memnuniyetimizle gurur duyuyoruz.

 136. Just want to say your article is as astonishing. The clarity on your post is simply great and that i could assume you’re knowledgeable on this subject. Fine together with your permission let me to grab your feed to keep updated with impending post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.

 137. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 138. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the very same area of interest as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Thanks!

 139. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 140. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 141. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 142. An outstanding share! I have just forwarded this onto a
  co-worker who has been doing a little research on this.
  Annd he actually bought me breakfast due to the fact that I discovered iit for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to discuss this topic here on your web page.

 143. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 144. I have to voice my appreciation for your kind-heartedness for those people that must have guidance on this particular issue. Your personal dedication to passing the message all-around appeared to be unbelievably powerful and has frequently encouraged some individuals like me to achieve their dreams. Your own warm and helpful guide indicates a great deal to me and much more to my fellow workers. Many thanks; from each one of us.

 145. Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
  Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

 146. Pretty part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing on your augment or even I fulfillment you get right of entry to persistently quickly.

 147. Antalya Havalimanı Transfer işini üstlenen Transfer CLK uzun yılların deneyimi ile havalimanı- şehir merkezi arasında siz değerli yolcularımızı taşıma hizmeti veriyor. havaalanına inmeden önce telefonla merkezimizi arayarak, sizi havaalanından alıp istediğiniz noktaya götürecek servis hizmetimizden istifade edebilirsiniz.

 148. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 149. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 150. You actually make it seem so easy together with your presentation however I find this topic to be actually one thing that I feel I might never understand. It seems too complicated and very vast for me. I am taking a look forward on your subsequent put up, I’ll attempt to get the cling of it!

 151. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal site.

 152. Nakliye işleriniz için uzman desteği almanız adına Ankara ve çevresinde Ankara evden eve nakliyat sizlerin her daim yanınızdadır. Sorunlara profesyonel çözümler sunan, bilgi ve deneyim dışında modern çağın gerektirdiği gibi nakliye çalışmalarında yenilikçi bakış açısıyla hareket eden lider kuruluşlarımız nakliye alanındaki beklentilerinizi en iyi şekilde karşılamaktadır. Tüm bunlara ek olarak kaliteli hizmetin yanı sıra müşteri memnuniyet odaklı çalışma sistemi ile güvenli taşımacılık politikası da uzmanlarımız tarafından sizlere tarafsız bir şekilde sunulmaktadır. Kaliteli çalışmalarımızın başlangıcında planlı ve sistematik nakliye programı, eksper çalışmaları, ambalajlama ve paketleme servisi ve kurulum ve de monte işlemleri yer almaktadır. Tüm bu işlemler sizin için lider firmalarımız aracılığıyla profesyonel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

 153. Cool info! Interesting info over this website. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I have spent 1 hour looking for such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the search done, I’ll enjoy some live gay cams. Gracias!!! Greetings from Phoenix!

 154. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 155. You actually make it seem really easy along with your presentation but I in finding this topic to be really one thing that I believe I would never understand. It sort of feels too complicated and very huge for me. I’m taking a look ahead on your next submit, I will try to get the hold of it!

 156. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 157. Whats up very nice website!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m glad to seek out so many useful information here in the put up, we’d like work out extra techniques on this regard, thank you for sharing.

 158. bursa evden eve nakliyat şirketimiz ev eşya taşıması yapılmadan önce müsterilerden randevu alınarak ev taşıması hakında bilgi verir. bursa evden eve nakliyat firmamız eleman ve eksper elemanları ile ev eşyalarının zarar görmemesi için ambalajlamasını kaliteli malzeme kullanarak yapar. Bu işlemlerden sonra ev esyalarınız guvenli bir şekilde nakil olur

 159. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!

 160. I enjoy you because of all of the labor on this blog. My daughter really likes setting aside time for internet research and it is simple to grasp why. I hear all regarding the lively form you make useful things by means of your web blog and as well attract contribution from visitors about this matter while our daughter has always been being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the year. You are always doing a superb job.

 161. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 162. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 163. Aw, this was a very nice post. In idea I wish to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get something done.

 164. What i do not understood is in fact how you’re not really a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You realize thus considerably relating to this matter, made me in my opinion imagine it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated until it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs great. At all times take care of it up!

 165. seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz sitenizi aramotorlarına duyarlı hale geçirelim.

 166. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 167. Whhat i don’t understood is actually how you are nott
  really a lot mre well-favored than you mighbt be now.
  Yoou are very intelligent. You know thus significantly with regards to this subject, mazde me in my viiew imagine it from a lot of numerous angles.
  Its like women and men are not interested until it is one thing to ddo with Laady
  gaga! Your own stuffs outstanding. Always handle
  it up!

 168. Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. With thanks!

 169. What i do not realize is if truth be told how you’re now not really a lot more neatly-liked than you might be now. You are very intelligent. You already know thus considerably when it comes to this topic, made me in my opinion believe it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t involved until it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 170. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic blog!

 171. One of the automotive industry’s most commonly issued global set of standards used in quality management systems, ISO/TS 16949. Its evolving with the release of a brand new world wide industry set of standards brought to us by the International Automotive Task Force (IATF). This recent edition was designed with an unprecedented level of industry responses and engagement from AIAG associates representing America.

 172. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Cheers!

 173. I’m also writing to make you be aware of what a fine experience my friend’s girl had reading through your blog. She came to understand a wide variety of details, which included what it’s like to possess an awesome helping nature to have many others smoothly completely grasp some problematic matters. You truly did more than our own expected results. Thanks for giving such invaluable, safe, educational and in addition easy guidance on that topic to Emily.

 174. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!

 175. Hello! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 176. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

 177. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 178. Almanca Tercüme BürosuTercüme talebiniz doğrultusunda tarafımıza ulaşan dökümanlarınız detaylı bir şekilde incelenir ve alanında uzman ve tecrübe sahibi tercümanlarımıza yölendirilir. Dökümların içeriğine göre teslimat süresi belirlenir ve anında çalışmaya başlanır. Almanca tercüme talepleriniz titizlikle incelenir ve tarafınıza en kaliteli hizmet en kısa sürede verilir. Almanca tercümeleriniz için uzman ekibimiz her zaman sizin yanınızda.

 179. I was just looking for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 180. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But think about if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could undeniably be one of the best in its field. Great blog!

 181. The very heart of your writing whilst sounding agreeable at first, did not work perfectly with me personally after some time. Somewhere within the sentences you actually were able to make me a believer but just for a very short while. I nevertheless have got a problem with your leaps in logic and you would do well to help fill in those gaps. If you can accomplish that, I would definitely end up being impressed.

 182. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 183. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

 184. Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and wonderful design and style.

 185. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!

 186. great post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 187. I’m just commenting to make you be aware of what a excellent encounter my friend’s daughter obtained going through your site. She even learned a good number of things, most notably how it is like to possess an excellent helping mood to let many more clearly know precisely several extremely tough subject matter. You truly exceeded our desires. Many thanks for imparting those priceless, healthy, educational as well as easy thoughts on the topic to Mary.

 188. I am not sure where you’re getting your information, however great topic. I must spend a while finding out much more or working out more. Thank you for magnificent info I used to be on the lookout for this information for my mission.

 189. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 190. I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 191. Hello there, just changed into alert to your weblog thru Google, and found that it’s really informative. I’m gonna be careful for brussels. I will be grateful if you happen to continue this in future. Lots of folks will probably be benefited out of your writing. Cheers!

 192. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d definitely appreciate it.

 193. A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish incredible. Great job!

 194. Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 195. Hello There. I discovered your weblog using msn. This is a very smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 196. I needed to compose you a very little word in order to thank you very much over again over the marvelous things you have shared on this site. It has been really remarkably generous of people like you to give openly just what many people would have offered for an e-book in making some bucks on their own, most notably seeing that you could have tried it if you ever wanted. Those strategies in addition acted as the great way to be aware that some people have the same eagerness just as my very own to see whole lot more when it comes to this condition. I think there are some more pleasurable times up front for individuals that go through your website.

 197. Needed to write you the very little word in order to say thanks a lot the moment again about the beautiful basics you have discussed on this site. It is quite wonderfully open-handed of people like you to make freely all that a few people could have offered for sale for an electronic book to earn some dough on their own, certainly since you could have done it if you ever wanted. Those techniques in addition worked as a fantastic way to be sure that other people have the identical zeal similar to my own to realize a little more on the subject of this matter. Certainly there are thousands of more fun periods up front for individuals that view your website.

 198. Can I just say what a reduction to search out somebody who really knows what theyre talking about on the internet. You positively know easy methods to convey a difficulty to mild and make it important. More people need to learn this and understand this facet of the story. I cant imagine youre no more standard since you positively have the gift.

 199. That is very fascinating, You are an excessively professional blogger. I have joined your rss feed and stay up for in the hunt for more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 200. Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

 201. Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 202. Great items from you, man. I’ve bear in mind your stuff prior to and you are just extremely magnificent. I actually like what you’ve bought right here, really like what you’re saying and the way wherein you are saying it. You are making it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to learn far more from you. That is really a wonderful web site.

 203. Fantastic beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent idea

 204. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 205. An attention-grabbing dialogue is value comment. I think that you should write extra on this matter, it won’t be a taboo topic however typically individuals are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 206. I like the helpful info yoou provide on your articles.
  I’ll bookmark your weblog and test again right here frequently.
  I’m relatively certain I wikl be informed many new stuff proper here!
  Good luck for thhe following!

 207. Good day very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I am satisfied to search out a lot of helpful information here in the post, we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.

 208. I precisely wished to thank you very much again. I do not know the things I might have implemented without the suggestions shared by you concerning such a subject. Certainly was a difficult scenario for me, however , noticing the skilled strategy you treated it made me to jump for happiness. I am just happy for this work and then pray you know what an amazing job you were undertaking teaching others all through a web site. Most likely you have never come across any of us.

 209. I was just looking for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 210. Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, could test this… IE still is the market leader and a large component to people will leave out your magnificent writing because of this problem.

 211. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 212. There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as effectively

 213. I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 214. I used to be recommended this blog by means of my cousin. I am now not sure whether or not this publish is written by way of him as no one else know such certain approximately my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 215. Hey! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 216. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 217. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 218. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks on your time for this wonderful read!! I definitely having fun with every little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.