مدون اورژانس و CPR در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

گزارش مدون اورژانس وCPR

مورخ ۲۱ مهرماه ۹۶ جمعه صبح

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

روز جمعه ۲۱ مهر ماه برنامه مدون اورژانس های دندانپزشکی از سوی انجمن دندانپزشکان  عمومی ایران در ساختمان انجمن برگزار گردید. آموزش اورژانس جزو برنامه هایی است که باید هر سال به روز شود. از این رو همکاران شرکت کننده تا بعدازظهر ،بطور پیگیر از مطالب مورد سخنرانی استفاده کردند.

جناب آقای دکتر علیرضا توتونچیان جراح دهان وفک وصورت از استاد برجسته دانشگاهی ،پیشگیری از اورژانس ها را با ارزیابی وضعیت جسمانی بیمار تدریس نمودند. براساس درجه بندی بیماری ها ،هر کدام دستور خاصی در کنترل شرایط بیمار تا رسیدن گروه اورژانس ،داشتند. آقای دکتر موارد استفاده داروها ونحوه استفاده از آنها را بطور اجمال تدریس و اورژانس قلب را طبق آخرین پروتوکل قلب و عروق توضیح دادند.نکات واقدامات در دقایق حیاتی از رئوس مطالب ایراد شده توسط آقای دکتر توتونچیان بود .ایشان با تسلط کامل وپیوستگی در پیام رسانی برنامه خود را ادامه دادند.

در بخش کار عملی وانجام مراحلCPRآقای دکتر حمید رضا محاسنی جراح دهان وفک وصورت واز اساتید توانا ومدرس برجسته دانشگاه ،موارد استفاده داروهای اورژانس را از ضروری ترین دارو تا داروهای مکمل را بطور فشرده ولی کاربردی تدریس کردند وعلت استفاده ویا جایگزین هر کدام را توضیح دادند.کیت اورژانس بطور شماتیک وبا نحوه اجرا وبا اسلاید های کاربردی در دستور سخنرانی آقای دکتر محاسنی اقدم بود .در ادامه با همکاری سازمان هلال احمر روش های CPRبرروی ماکت و پوزیشن امدادگر بطور کامل شرح داده شد.آقای دکتر حمید رضا محاسنی اقدم به عنوان دبیر علمی برنامه ،مجموعه کاملی از دروس وباید های پیشگیری از اورژانس ها وCPRرا هدایت نمودند.

مسئول اجرایی  این برنامه خانم دکتر شکوفه شیراندشت و مسئول دبیرخانه ای خانم سمیرا باحجب تبریزی یان بوده است.

دیدگاهها بسته شده است.