کمیتـه انتخـابات انجمـن دندانپـزشـکی ایـران چه کسـانی هستند؟

یک نامه بطور تصادفی درگروه تلگرامی اختصاصی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی ارسال شده که بلافاصله حذف گردید. در این گروه کارمندان مسئول دبیرخانه هر انجمن در آن عضو هستند که اطلاع رسانی ها را کسب کنند. این نامه به شماره ۱۷۰۱۷۵/۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ به دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی جناب آقای دکتر سیدجلیل حسینی ارسال و اسامی کمیته انتخابات این انجمن بشرح ذیل اعلام شده بود.
۱-   دکتر بیژن اخوان آذری  ۲-   دکتر غلامرضا غزنوی  ۳-  دکتر امیررضا رکن  ۴-   دکتر کاظم آشفته یزدی  ۵-  دکتر مسعود احمدی ابهری
۲-  نامه فوق الذکر تاریخ آن ۹۷/۱۰/۳۰ می باشد، در صورتی که آگهی کاندیداتوری در روزنامه ۹۷/۱۰/۲۳ و پایان مهلت ۱۸ روزه بجای ۲۰ روز ۹۷/۱۱/۱۰ می باشد. کمیته انتخابات و با تأسف جناب آقای دکتر رکن عضو کمیته تخلفات!!! وزارتخانه و عضو کمیته انتخابات و اعضاء محترم هیات مدیره پاسخگو باشند.
تاریخ نامه اعلام کمیته انتخابات ۹۷/۱۰/۳۰ تاریخ شروع کاندیداتوری ۹۷/۱۰/۲۳می باشد حقوق اعضاء قانون را رعایت کنید. امیدواریم با یک انتخابات مهندسی شده روبرو نباشیم.
متاسفانه در سایت انجمن دندان پزشکی ایران آگهی روزنامه اطلاعات ثبت نام کاندیداتوری، اسامی کمیته انتخابات و نحوه دسترسی به ایشان، زمان تشکیل کمیته انتخابات و محل استقرار و تاریخ روز انتخابات نوشته نشده است، هیات مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران باید اقدامات اطلاع رسانی را بطور موظف انجام دهد. این ها شائبه هایی را مطرح می کند که فضای انحصارطلبانه را بیشتر تداعی می کند. ما مجبور شدیم بعلت عدم دسترسی به کمیته انتخابات نامه مشکلات فوق را به آقای دکتر سیدجلیل حسینی دبیر کمیسیون انجمن ها ارسال کنیم. منتظر هستیم که در حوزه وظایف شان پاسخگو بوده و اقدام کنند. بزودی نامه به دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی را منتشر خواهیم کرد.

دیدگاهها بسته شده است.