بازرس و اختیارات قانونی آن

بازرس و اختیارات قانونی آن قانون گزار یک مقام مسئول بسیار مهم و حساس را در اساسنامه برای بررسی حوزه عملکرد هیات مدیره پیش بینی کرده است. که خود به تنهایی نماینده کلیه اعضاء در نظارت، بازرسی و بررسی ع...

چگونه اولین حرکت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، آغاز فعالیت ضد انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  را علم کرد؟ در این مورد؛ که کمیسیون انجمن های علمی با انجمن دندانپزشکان عمومی ایران چرا سر ناسازگاری ...

تأیید انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

  تأیید انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران همکاران ارجمند انتخابات ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از سوی وزارت کشور در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ تأیید شد.در پی فشارهای وارده از س...

نقش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت در انتخابات علمی ان...

  نقش کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت در انتخابات علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران همکاران ارجمند پیرامون موضوعات حوزه فعالیت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران اخیراً مصوباتی توسط ک...