برگزاری هفته اول(جلسه اول ودوم) از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزش...

گزارش برگزاری هفته اول(جلسه اول ودوم) از اولین دوره جامع اندوانجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان اردبیل پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ این برنامه با مدیریت و نظارت مستقیم ریاست محترم انجمن...

فروش وسایل مطب دندانپزشکی

*************************************************************************************************** ***************************************************************************************************...

فروش یا اجاره مطب دندانپزشکی

****************************************************************** ****************************************************************** *****************************************************************...