تشکیل دومین جلسه شورای حقوقی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در سال ۱۳...

تشکیل دومین جلسه شورای حقوقی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شورای حقوقی که توسط گروهی  از همکاران دندانپزشک، حقوق‌دانان، حسابداران عالی رتبه و صاحب‌نظران حرفه‌ای تشکیل شده است جلس...

برگزاری هفته دوم از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

گزارش برگزاری هفته دوم اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی (مشهد) ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ سومین جلسه از اولین دوره مبحث اندودنتیکس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی ...

اولین جلسه شورای مشاوران دومین همایش زیبایی...

 اولین جلسه شورای مشاوران دومین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ جلسه شورای مشاوران علمی دومین همایش زیبایی بسیار خوبی برگزار شد که موضو...

برگزاری هفته دوم از اولین دوره جامع اندو استان اردبیل...

برگزاری هفته دوم از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان اردبیل ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اجرای دومین هفته از اولین برنامه دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که برا...

برگزاری هفته اول از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

گزارش برگزاری هفته اول از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی اولين جلسه دوره جامع اندو ساعت ٩ روز پنج شنبه ۱۴/٢/۹۶ با حضور جناب آقاي دكتر اروند مالك همکار حاذق ...

برگزاری اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان...

گزارش برگزاری هفته اول(جلسه اول ودوم) از اولین دوره جامع اندوانجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان اردبیل پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ این برنامه با مدیریت و نظارت مستقیم ریاست محترم انجمن...