کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، زمان برگزاری اولین همایش سل...

  کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، زمان برگزاری اولین همایش سلامت دهان کشوری را در ۲۹-۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ تصویب کرد. در پی هفتمین نشست کمیته سلامت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، در تاریخ ۱۷...

گزارش بازآموزی اندو (۵)/ پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بازآموزی اندو ۵ پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ اندو از زمره رشته های دندانپزشکی که اکثریت دندانپزشکان عمومی در درمان های روتین مطب خود با آن روبرو هستند و سیر تحول آموزش های علمی آن...

گزارش بازآموزی پروتز (۶)/ پنج شنبه ۹۶/۰۸/۲۵...

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بازآموزی پروتز ۶ پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۵ جلسه بازآموزی مدون پروتز در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۵ روز پنج شنبه صبح در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد. برنامه این مدون پروتز...