تسلیم طومار اعتراضی همکاران دندانپزشک در ملاقات هیات اعزامی انجمن دندا...

  تسلیم طومار اعتراضی همکاران دندانپزشک در ملاقات هیات اعزامی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به ریاست محترم کمیسیون تلفیق و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷)   هیات ا...

دکتر شهنی زاده اظهار داشت که در شرایط فعلی لازم است همه انجمن ها، اتحا...

ملاقات دکتـر باقر شهنی زاده رئیس انجمـن دندانپـزشکان عمـومی ایران با مشـاور وزیر و مدیر کل تجهیـزات پزشـکی وزارت بهـداشت دکتـر رضا مسائلی و دکتـر گلابگیـران رئیس اداره مواد و تجهیـزات دندانپـزشكی چ...