بیست و ششمین جلسه کمیت راهبردی

بیست و شـشمین جلسـه کمیتـه راهبـردی (صنفـی) انجمـن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران مـورخ ۹۸/۰۸/۱۷ بیست و ششمین جلسه کمیته راهبردی (صنفی) انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ ۹۸/۰۸/۱۷ با حضور: دکتر باقر...