نظارت و کنترل بر دستگاه های ضدعفونی کننده محیط...

  بسمه تعالی شماره:۱۰۹۰۶/ج/۹۹ تاریخ:۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 🔷موضوع: نظارت و کنترل بر دستگاه های ضدعفونی کننده محیط 🔘▫️🔘▫️🔘▫️🔘▫️ شماره ثبت نامه در اداره تجهیزات پزشکی – ۶۶/۳۱۸۱۵ تاریخ ثبت نامه: ۱۳۹۹/۰۲/...

وحدت رویه در توزیع و نظارت بر مواد ضدعفونی کننده...

    ⚪️ ۱۰۵/کرونا 🔘۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ‍ بسمه تعالی شماره:۱۰۹۰۴/م/۹۹ تاریخ:۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 🔘جناب آقای دکتر محمدرضا شانه ساز 🔘معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو 🔵موضوع: وحدت رویه در توزیع و نظارت ب...