هر ایرانی چند دندان پوسیده دارد؟

تهران- ایرنا- رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران گفت: شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در ایران 6 است یعنی به طور متوسط هر ایرانی دارای 2 دندان کشیده شده، 2 دندان پوسیده و 2 دندان پرشده است....

زنده یاد شادروان دکتر هوشنگ زرگداز

زنده یاد شادروان دکتر هوشنگ زرگداز پیش کسوت و عضو موسس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از میان ما رفت دکتر هوشــنگ زرگداز از چهره های صادق، صمیمی و متواضع دندانپزشکی کشور بودند. ایشــان عضو هیأت موســس...