گزارش برگزاری پنجمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته پنجم از دهمین دوره جامع زیبایی ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت دوره های جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران جایگاه ویژه خود را بدست آورده است. دوره های جامع انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در کلیه ...

گزارش برگزاری چهارمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

چهارمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۷ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۵ در ادامه برگزاری دهمین دوره زیبایی که با استقبال خوب همکاران روبرو گردید، Esthetic dentistry  که امروزه بخ...

گزارش برگزاری سومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

سومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳ و ۲ اردیبهشت ماه ۹۵ استاد دکتر محمدحسین پدرام، پروستودنتیست برای طراحی درمان پرسلن لامینیت ونیر، در ناحیه خط لبخند ارزیابی عناصر م...

گزارش برگزاری اولین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با سخنرانی استاد دکتر محمدحسین پدرام و سخنان افتتاحیه دکتر باقر شهنی زاده آغاز گردید. دوره جامع زیبایی که یکی از مهمترین راه‌کارهای مطب داری موفق ...