گزارش برگزاری هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته ششم  از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۲ و ۱۱ شهریور ماه ۹۵   در سالیان اخیر بطور گسترده در مورد استحکام در مقابل سایش در مورد ترمیم با کامپوزیت انجام شد. برای کا...

گزارش برگزاری هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته پنجم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۲ و ۲۱ مردادماه ۹۵ دوره زیبایی در دندانپزشکی دارای اهداف گوناگون می‌باشد. یکی از آن‌ها تدریس مباحثی است که در دانشکده ها بط...