آخرین دستاوردها و پیشرفتها در همایش ایمپلنت

دکتر فرزانه فرید دبیر مشاور علمی پروتز ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 

ششــمین همایش ایمپلنت از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ مرداد، به همت انجمن دندانپزشکان عمومــی ایران در تاالر امام خمینی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهران برگزار گردید. الزم به ذکر است که با توجه به تازگی رشته ایمپلنت و ســطوح متفاوت آشنایی شرکت کنندگان با این نحوه درمان، گنجاندن کلیه مباحث مورد نیاز و مورد توجه برای همگان کار آسانی نبود. تالش دبیر محترم علمی و مشاورین ایشان در این همایش بر آن بود که عالوه بر طرح مباحث پایه که الزمه شــروع درمان با ایمپلنت است، آخرین دســتاوردها و پیشرفت ها در قسمت های مختلف هم مطرح شــوند. همچنین هر موضوع از دیدگاه های متفاوت جراحی، پروتز و رادیولوژی مورد بحث قرار گیرد. نیل به این اهــداف ممکن نبود مگر با برنامه ریزی دقیق، تالش در اجرای صحیح برنامه ها و فایق آمدن بر مشکالت پیش بینی نشده. در کنار این همه، به حق باید قدر دان اساتید بزرگوار و بنام این رشته بود که با حضور و سخنان آموزنده و جالب شان در سخنرانی ها، کارگاه ها و جراحی های زنده موفقیت همایش را رقم زدند. از کلیه دست اندر کاران و شرکت کنندگان در همایش برای برگزاری مطلوب آن متشکرم.

دیدگاه برای “آخرین دستاوردها و پیشرفتها در همایش ایمپلنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.