تجربه مبتنی بر علم روز راهگشاست

دکتر صدیقه امجدی

مدیراجرایی ششمین همایش ایمپلنت

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 

هزاران درود پیشــکش وجــود همکاران ارجمند بسیار خرسندیم که انجمن دندانپزشکان عمومــی ایران پــس از اجــرای پنج همایش ایمپلنت، ششــمین همایش را با سربلندی و افتخار برگزار میکند .امروزه آموزش ایمپلنت یکی از ضروری ترین نیازهای یک دندانپزشک است و انجمن عمومی مانند همیشه در اجرای دوره هــای آموزش ایمپلنت بــرای همکاران عمومی پیشگام میباشد .

تجربه مبتنی بر علم روز راهگشاســت و برای نیــل به این مهم برگــزاری کنگره ها و همایش ها فرصت مناســبی برای آشنایی با آخرین فناوری های روز دندانپزشکی و همین طور بهره گیری از تجارب اســاتید مجرب می باشد .

برای برگزاری این همایش کادر علمی و اجرایی جهت پاسداشت آرمان های انجمن که همانا ارتقای دانش دندانپزشکان و بروز رسانی در ســایه پیشــرفت های تکنولوژی می باشد تــاش های بی وقفه و دلســوزانه ای نمودند، بی شــک دستیابی به توســعه و ترقی در گرو کار گروهی ست. تدویــن و برنامه ریزی کالس ها و کارگاه های علمی همایش ششــم ایمپلنت، مرهون ســخت کوشــی و همت همــکاران انجمن و همراهی صمیمانه دبیران علمی ست .

از همه شــما همکاران عزیز که با حضور دلگرم کننده تان اینچنین پیروزمندانه افتخار آفریدید به سهم خودم سپاسگزارم .

بــه امید موفقیت هــای روزافزون انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مهرتان افزون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.