بازآموزی های مدون، مکمل همایش ایمپلنت

دکتر مسعود ولدخانی، مسئول اجرایی بازآموزی های مدون پروتز

 

ششــمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشــکان عمومی ایــران در نیمه مردادماه۹۵ ،با حضور همکاران و اساتید محتــرم با قدرت و شــکوه هرچه تمام تر برگزار گردیــد. همزمان با همایش ایمپلنــت کالس هــای مــدون پروتز همسو و مکمل آن برگزار شد و استقبال همکاران دندانپزشک درخور توجه بود.

برنامــه های مــدون پروتز در طی روزهای ۱۴ و ۱۵ مردادماه۹۵ توانست بــا مباحث مهم و کاربــردی انتظارات همــکاران محتــرم را در درمان های دندانپزشکی برآورده سازد. دبیر برنامه استاد دکتر سیدجلیل صدر بودند. مدون پروتز۱و۲ صبح روز پنجشنبه در تاریخ ۱۴/۵/۹۵ با سخنرانی دکتر نازیال نجاری در مبحث سرامیک های زیرکونیا و دکتر علیرضا هادی در مبحث معرفی سیستم Emax اجرا شد.

مدون پروتز۴ صبح روز جمعه ۱۵ مرداد۹۵ با حضور دکتر مهدی صدفی با ســخنرانی در موضوع انواع سمان ها و مــوارد تجویز آن در تمام ســرامیک ها و دکتر ســینا جــان نثار در موضوع انواع ســرامیک ها، تــراش و قالبگیری برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.