گزارش برگزاری هفته دوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی

هفته دوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

۱۱ و ۱۰ تیرماه۹۵

دکتر علی امامقلی پور:

مراحل ترمیم کامپوزیت دندان های قدامی CL V،  CL IV، CL III

Step by Step layering technique

Layering technique و انواع  composite veneer

فیلم آموزشی  composite veneerروی بیمار

Hands on training ونیرهای کامپوزیتی

مراحل ترمیم کامپوزیت دندان های قدامی CL V،  CL IV، CL III

Step by Step layering technique

Layering technique و انواع  composite veneer

فیلم آموزشی  composite veneerروی بیمار

Hands on training ونیرهای کامپوزیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.