مهـلت عضـویت در انجـمن علمی دندانپـزشکی ایران را تا ۴۸ سـاعت قبل از انتخـابات تمـدید کنید!

مهـلت عضـویت در انجـمن علمی دندانپـزشکی ایران
را تا ۴۸ سـاعت قبل از انتخـابات تمـدید کنید!

 

براساس آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی که در سایت کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت وجود دارد و تاکنون همه از آن مطلع هستند ، فهرست کاندیداهای انجمن های علمی دوماه قبل از روز انتخابات باید به کمیسیون انجمن ها ارسال شود که متاسفانه بیست روز قبل از انتخابات ارسال شده است؛ ضمن آنکه از زمان ارسال لیست کاندیداتوری ۴۵ روز مهلت اعتراض است. اینها همه از حقوق دندانپزشکان بوده که می بایست رعایت می شد.

براین اساس علیرغم تبلیغاتی که برای عضویت در انجمن و سامانه کمیسیون صورت گرفته است برای هرچه باشکوهتر برگزار کردن این انتخابات، پیشنهاد می شود که زمان عضویت را تمدید کرده و تا حداقل ۴۸ ساعت قبل از انتخابات ۹۷/۱۲/۲۳ امکان پذیر باشد.
این فرصت بیشتری بخصوص باتوجه به دشواری های عضویت و سختی های ورود به سامانه کمیسیون انجمن ها به همکاران دندانپزشک می دهد تا امکان عضویت بیشتری فراهم گردد و این اقدام ضروری است.

باعضویت در انجمن دندانپزشکی ایران
 و ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن ها
در انتخابات شرکت کنید.
تنها راه، رفتن پای صندوق رأی الکترونیک است.
٢٣ اسفندماه ١٣٩٧ روز انتخابات

enlightenedبرای ملاحظه آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی اینجـا را کلیک نمائید.

enlightenedبرای ملاحظه اطلاعیه ها و اعلامیه های انتخاباتی اینجـا را کلیک نمائید.

دیدگاهها بسته شده است.