مهـلت عضـویت در انجـمن علمی دندانپـزشکی ایران را تا ۴۸ سـاعت قبل از ان...

مهـلت عضـویت در انجـمن علمی دندانپـزشکی ایران را تا ۴۸ سـاعت قبل از انتخـابات تمـدید کنید!   براساس آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی که در سایت کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت وجود دا...

یک مجمع تشکیل شده دیگر: مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی دندانپزشکی ای...

یک مجمع تشکیل شده دیگر: مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی دندانپزشکی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ، با موضوع اصلاح برخی از مواد اساسنامه تشکیل گردید! این مجمع چه هدفی را دنبال می کرد؟ چگونه اجرا شد؟ چه ک...

رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! ...

رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! سنـاریوی برنامه ریـزی شده باهـدف حذف رقبـا، عیـن استبـداد است! همکاران گرامی در سالیان اخیر با امکان استفاده از فضای مجازی اجتماع...

پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۳/۹/۱۳ عزل بازر...

پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۳/۹/۱۳ عزل بازرس شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ تغییراساسنامه و اضافه کردن ماده واحده‌ای تحت عنوان عزل بازرس به اساسنامه علمی ...

برگزاری انتخابات الکترونیک و تغییرات اساسنامه ۹۶/۱۲/۰۳ و تطابق با آیی...

برگزاری انتخابات الکترونیک و تغییرات اساسنامه ۹۶/۱۲/۰۳  و تطابق با آیین‌نامه اجرایی انجمن های علمی گروه پزشکی همکاران ارجمند، همانگونه که مصرانه از شما درخواست کرده ایم، حتماً با عضو شدن در انجمن دند...

اطلاعیه ای در فضای مجازی انتشار یافت که دکتر امیررضا رکن رئیس کمیته ان...

  اطلاعیه ای در فضای مجازی انتشار یافت که دکتر امیررضا رکن رئیس کمیته انتخابات که رئیس همه مجامع عمومی و عادی انجمن دندانپزشکی ایران است اسامی کاندیداهای انتخاباتی جهت تایید به کمیسیون انجمن های...

در مملکتی که برای رسیدگی به تخلف احتمالی انجمن های علمی (نهادهای مدنی)...

در مملکتی که برای رسیدگی به تخلف احتمالی انجمن های علمی (نهادهای مدنی) از فعالیت علمی آنها جلوگیری می کنند، باید منتظر فاجعه بود! تاکنون هیچ شکایتی از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهدا...

آگهی ثبـت نام کـاندیداتـوری هیـات مـدیره و بازرس انجـمن دندانپـزشکی ای...

آگهی ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکی ایران در تطابق آئین نامه!   همکاران گرامی در انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران، منافع دندانپزشکی و به خصوص اعضاء انجمن در آن تعیین...