پایان سیزدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

پایان سیزدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سیزدهمین دوره یکصد ساعته جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور اساتید به نام و گرانقدر زیبایی برگزار شد. در این دوره مباحث مر...