گزارش برگزاری هفته چهارم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته چهارم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۸ و ۷ مردادماه ۹۵ پرسلن لامینیت و ونیر پنج شنبه ۷ مردادماه ۹۵ دکتر سعید نعمتی دندانپزشک ترمیمی و از اساتید برجسته دانشگاهی ...

برگزاری جلسات شورای مشاوران علمی ششمین همایش ایمپلنت...

برگزاری جلسات شورای مشاوران علمی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشكان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، در اولین جلسه شورای مشاوران علمی  ۷ خرداداه ۹۵ از همکار...

گزارشی از برنامه علمی انجمن دندانپزشکان عمومی شعبه بروجرد...

دکتر علی محمد امجدی دندانپزشک نمونه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه بروجرد به مناســبت روز پزشــک با تلاش و رایزنی با سازمان نظام پزشکی این شهرستان، تصمیــم بــر آن گرفت تا پزشــک نمونه این شهرستا...

زنده یاد شادروان دکتر هوشنگ زرگداز

زنده یاد شادروان دکتر هوشنگ زرگداز پیش کسوت و عضو موسس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از میان ما رفت دکتر هوشــنگ زرگداز از چهره های صادق، صمیمی و متواضع دندانپزشکی کشور بودند. ایشــان عضو هیأت موســس...

گزارش برگزاری هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳۱تیر و ۱ مردادماه ۹۵ بعد از شناخت نور ورنگ در دندانپزشکی زیبایی، آشنایی با انواع کامپوزیت ها وسیستم های باندینگ نقش مهمی در ...