پانل پرسش و پاسخ اندو

این پانل با عنوان پرسش و پاسخ اندو با مدیریت آقای دکتر رضا تباری  روز پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴ در سالن مولوی  برگزار شد. سخنرانان آقایان دکتر رضا تباری، دکتر شهرام عظیمی، دکتر علی کاظمی، دکتر امیر...