شيوع بيكاري در دندانپزشكان جوان

رييس انجمن دندانپزشكان با اشاره به مشكل اشتغال دندانپزشكان بيكار گفت: وزارت بهداشت به جاي خريد يونيت دندانپزشكي هر مطب را به مركز بهداشت مراقبت دهان و دندان تبديل كند. محمدباقر شهنى‌زاده رييس انجمن د...