هفدهمين کنگره بين المللي انجمن پريودونتولوژي ايران

هفدهمين کنگره بين المللي انجمن پريودونتولوژي ايران

زمان: ۲۵ الي ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶

مکان: هتل المپيک تهران

perioimplant2017.iap.ir

دیدگاهها بسته شده است.