بازآموزی مدون پروتز (۵)/انجمن دندانپزشکان عمومی ایران/پنج شنبه صبح مورخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶

بازآموزی مدون پروتز (۵)
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پنج شنبه صبح مورخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶

برنامه مدون بازآموزی پروتز با مبحث پروتز کامل صبح روز پنج شنبه ۱۳/۰۷/۹۶ برگزار شد. با سخنرانی خانم دکتر مهناز ارشد هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی آغاز شد و با موضوع سخنرانی ایشان تشخیص و طرح درمان در پروتز کامل بود. ایشان سخنرانی را با مشارکت شرکت کنندگان پیش برده و درمان تمامی بیماران و مدیریت آنان را با دید پزشکی و روانشناسی و … با بیان شیوا و روان توضیح دادند. ایشان از سخنرانان جوان در مبحث پروتز هستند که سخنرانی ایشان مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.
سخنران دوم خانم دکتر نازیلا نجاری بودند که مبحث قالب گیری اولیه و نهایی در پروتز کامل و انتخاب نوع مواد در پروتز کامل را مطرح نمودند. و مواد و متریال نوین موجود در بازار در دندانپزشکی و روش های استفاده از آن ها را توضیح دادند، که با توجه به ورود متریال جدید در بازار مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت
سخنران سوم دکتر سریرا مهربان هیات علمی دانشگاه آزاد تهران بودند که موضوع سخنرانی ثبت روابط فکی و اکلوژن در پروتز کامل بود و با توجه به اهمیت این مطلب نکات کلیدی و مهم این مبحث را به همکاران ارائه دادند.
دبیر علمی این برنامه خانم دکتر ساقی خبیری بودند و مسئول اجرایی آن خانم دکتر ثریا شاکری و مسئول دبیر خانه ای آن خانم سمیرا باحجب تبریزی یان بودند.
با تشکر   –  دکتر ثریا شاکری

دیدگاهها بسته شده است.