گزارش برگزاری سومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

سومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳ و ۲ اردیبهشت ماه ۹۵ استاد دکتر محمدحسین پدرام، پروستودنتیست برای طراحی درمان پرسلن لامینیت ونیر، در ناحیه خط لبخند ارزیابی عناصر م...