درباره ما

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در اسفند ماه ۱۳۷۹ تاسیس شده است. دندانپزشکان عمومی در کشور ما ایران حدود  ۲۵۰۰۰نفر از ۳۰۰۰۰ نفر دندانپزشک عمومی و متخصص هستند . این انجمن براساس دو گرایش دارای هویت علمی...