گزارش دکتر سید حسن مهاجرانی دبیر علمی ششمین همایش ایمپلنت

دکتر سید حسن مهاجرانی: بزرگان علم و دانش، در گرمترین روزهای سال، ششمین همایش به یاد ماندنی ایمپلنت را در یکی از بزرگترین مکان های علمی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کردند

دکتر سیدحسن مهاجرانی دبیرعلمی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به نام خداوند جان و خرد بار دیگر شــاهد برگزاری همایشی پرشور و پر نشــاط در گرماگرم مردادماه بودیم. این بــزرگان علم و دانش بودند کــه در گرمترین روزهای ســال نود و پنج ششمین همایش به یــاد ماندنی ایمپلنــت را در یکی از بزرگترین مکان های علمی این کشور یعنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کردند.

گستردگی مطالــب علمی و نوآوری ها در قســمت های مختلف همایش باعث جذابیت و جلب هر چه بیشتر اساتید و همکاران عزیزمان شد.

در ششمین همایش ایمپلنت تم مهندسی بافت نرم و سخت به معنای واقعی کلمه مورد بررسی و کندوکاو فراوان قرار گرفت. کیفیت و کمیت نسوج نرم وسخت هر دو بطور مشترک حرف اول را در ایمپلنت می زنند و باید بدانیم که تفکیک این دو از یکدیگر امکان پذیر نیست و شرط اول موفقیت در ایمپلنت توجه به این موضوع مهم می باشد. بازسازی هر یک از این نسوج وقتی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که نســج دیگر هم مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت ما ایمپلنت موفقی نخواهیم داشت حتی اگر تمام مشخصات فیزیکی دلخواه طبق اصول استاندارد پیشرفته باشد.

درمان ایمپلنت به نظر بنده کاریست سهل و ممتنع و ســهل بودن آن موقعی مطرح می شود که تمام شرایط مطلوب فراهم شود و این زمانی اســت که نســوج نرم و سخت به اندازه کافی موجود باشد. در این شرایط ایده آل می توانیم ایمپلنت خوبی را جایگزین دندان های از دست رفته کنیم ولی این وضعیت که همه چیز آماده باشد کمتر پیش می آید و موارد نامناسب که نیاز به آماده کردن شــرایط برای گذاشتن ایمپلنت دارد بیشتر است. ما معموال با کمبود نســوج نرم و ســخت رو به رو هستیم.

در این حالت چاره ای به جز فراهم کردن شرایط جهت مقابله با این کمبودها وجود ندارد. این درمان ها وقتی وسعت بیشتری پیدا می کند، گاهی نیاز به بستری شــدن بیماران در بیمارستان جهت تامین نســج سخت به وجود می آید.در مواردیکه نسج سخت با حجم زیادتری مورد نیاز باشد مجبور به استفاده از استخوان های خارج از ناحیه صورت می شــویم و با توجه به اینکه این درمان ها هزینه بیشــتری را برای بیماران ایجاد می کنند دیگر یک درمان سهل و ساده برای بیمار محســوب نمی شود. البته یکی از مزایای درمان های وسیع بیمارستانی این است که میتواند چهره بیمار را جوانتر کرده و مورد استقبال بیمار نیز قرار گیرد. این تغییر چهره به خاطر جراحی تکمیلی دیگری است که می تواند توام با تامین گرافت برای بیمار باشد.

یکی از موضوعات مورد بحث، کنگره ها و همایش های متعدد و یا مشابه بودن موضوعات این نوع از همایش ها می باشــد. ولی با توجه به سوالات همکاران که بیشتر پیرامون مسایل اصولی و پایه ای می باشد به نظر نمی رسد که حتی اگر این همایش ها تکراری هم باشد خالی از استفاده باشد و یادآوری این نکات فراموش شده مورد توجه بسیاری از همکاران می باشد. به عــاوه نوآوری و موارد جدیــد نیز در این همایش ها مطرح می گردد که با توجه به این موارد حتی اگر قسمتی از همایش ها تکراری باشد می تواند برای عزیزان مفید باشد.

 

به نظر بنده اگر در یک ســخنرانی نکات جدید کمی هم وجود داشــته باشد ولی وقتی همکاران به تمام سخنرانی ها توجه کنند به یک مجموعه نکات آموزشی قابل توجه از موارد جدید و تازه برخورد می کنند که علیرغم سه روز وقت صرف کردن در این همایش ها، ارزش آموزشی باالیی به همــراه دارد. در صورتیکه که ما می دانیم گاهی برای پیدا کردن یک نکته ممکن اســت مدتی وقت ما گرفته شود که آیا بتوانیم آن را در کتاب ها یا مقاالت پیدا کنیم یا خیر؟ در هر همایش رشته های مختلف تخصصی با صرف وقت زیاد ســخنرانی چند دقیقه ای را برای ما فراهم می کنند که مــا به راحتی بتوانیم این مجموعه ها را بشــنویم بدون آنکه وقت اضافه ای صرف این موضوعات بکنیم و می دانیم که جمع آوری این مجموعه های متعدد مطمئنا از عهده یک فرد خارج اســت و اینجاست که ارزش برگزاری این همایش ها نمایان می شود.

در مورد همایش هــای ایمپلنت این نکته هم اضافه می شود که با توجه به اینکه از شروع تدریس دروس نظری و عملی ایمپلنت در دانشکده ها زمان زیــادی نمی گــذرد بنابراین احتیاج بیشــتری نسبت به سایر دروس دندانپزشکی به آموزش ایمپلنت احساس می شود. ششــمین همایــش ایمپلنــت در زمینه مهندســی نسوج نرم و سخت بود و با توجه به پانل های متعدد که برگزار شــد نکات زیادی مطــرح گردید که قابل توجه همــکاران قرار گرفت و خوشــبختانه اســتقبال بی نظیری از طرف همکاران در ایــن زمینه به عمل آمد و این استقبال باعث دلگرمی برگزار کنندگان این همایش شده و تحمل سختی ها و زحمات را برای برگزارکنندگان آسانتر نمود.

ششــمین همایش ایمپلنت که توســط انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد نتیجه زحمات زیاد ریاست محترم انجمن جناب آقای دکتر شــهنی زاده و هیات مدیره محترم انجمن، تمامی همکاران عزیز، پرسنل محترم و همکاری صمیمانه و فعاالنه دبیران مشــاور علمی دکتر وفا مشــیرآبادی دبیرمشاور علمی جراحی، دکتر حوریه باشــی زاده دبیر مشاور علمی رادیولوژی، دکتر فرزانه فرید دبیرمشاور علمی پروتز و دکتر امیرحســین شایگان دبیر مشاور علمی پریودنتولوژی می باشد که قابل تقدیر و تشــکر بســیار زیاد بوده و من به نوبه خود از تمامی برگــزار کنندگان این همایش که بدون همکاری آنها برقراری آن امکان پذیر نبود قدردانی و سپاس گذاری می کنم و برای همه آنها آرزوی توفیق و سربلندی می نمایم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.