فراخوان مقاله ویژه رشته تخصصی اندودنتیکس کنگره یازدهم...

همکاران اندودنتیست هر عضوی در بدن انسان، احترام، عزت و کارآمدی خود را دارد. آن عضو که توقف اش جان آدمی را می گیرد قطعا اهمیت آن بیش از آن عضو است که اگر آن را از دست دادید، باز هم به زندگی ادامه می د...

پیام دکتر آرش رحیمی به مناسبت یازدهمین کنگره علمی سالیانه...

 دکتر آرش رحیمی دبیر مشاور علمی لیزر یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سالهاست  که در حوزه لیزر در دندانپزشکی و علوم مرتبط با آن بصورت آکادمیک در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی  د...

دومین جلسه شورای مشاوران علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه...

دومین جلسه شورای مشاوران علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران متعاقب برگزاری اولین جلسه شورای مشاوران علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که با حض...