تشخیص موارد موثر رادیولوژیک در طرح درمان با ایمپلنت

تشخیص موارد موثر رادیولوژیک در طرح درمان با ایمپلنت

دکتر حوریه باشی زاده، دبیر مشاور علمی رادیولوژی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی

ششــمین همایش ایمپلنت دندانپزشکان عمومی در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵ با موضوع “ایمپلنت و مهندسی بافت نرم و سخت” در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. سالن های سخنرانی از نظر فضا، امکانات رفاهی، نور و صدا مناسب بودند. در برنامه ریزی، سعی بر آن بود که پانل ها به صورت موضوعی طراحی شــوند تــا از پراکندگــی موضوعات پیشگیری شود.

اهمیت بررسی های رادیوگرافیک اولیه، بررسی ساختارهای آناتومیک فک باال و پایین و کیفیت استخوان، تکیه ویژه بر سینوس ماگزیال و بازسازی اســتخوان سرفصل های سخنرانی همکاران رادیولوژیســت در ایــن همایش را تشــکیل می دادند. نظربه این که ســخنرانان خانم ها دکتر تکتم جالیر، دکتر زهرا غنچه و دکتر حوریه باشــی زاده و آقایان دکتر شهریار شهاب، دکتر مهرداد پنج نوش و دکتر حسین مسافری دارای سوابق مفید تدریس در دانشگاه و کار در بخش خصوصی هستند، سخنرانی ها عمدتا به صورت بازگویی نکات عملی کلیدی و قابل اســتفاده و استناد در کلینیک بود و از بازگویی نکات تئوریک صرف خودداری شــد. محور اصلی ســخنرانی ها نیــز با توجه به تم کلی همایش بر پایه تشــخیص موارد موثر بر تصمیم گیری در خصوص طرح درمان تنظیم شده بود.

ارائه موارد منجر به شکست ناشی از بی توجهی به لندمارک های آناتومیک، انتخاب نامناســب تکنیک تصویربــرداری و کیفیت و کمیــت اســتخوان در کنار بیان نــکات حائز اهمیت در کلینیک از نقاط قوت سخنرانی ها به شــمار می رفت. شرکت کنندگان با حضور چشــمگیر و شرکت در پرســش و پاسخ های جمعی بازخورد مناســبی در برابر برنامه های علمی همایش داشتند.

این همایش محصول کارگروهی در انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران بوده اســت که با همکاری مســتقیم کادر تخصصی در رشــته های رادیولوژی، پروتز، پریو و جراحی طراحی، تدوین و اجرا شد. از آنجائیکه این کار با برنامه، بحث و تبادل نظر و همکاری گروهی همراه شد طبیعتا انتظار موفقیت کار دست یافتنی بود و خوشبختانه با استقبال همکاران روبرو شد که ما از این بابت خوشــحالیم و از همه همکاران سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.