انجمن‌های علمی، متولیان مورد اعتماد آموزش از طرف وزارت بهداشت و همکاران دندانپزشک

دکتر نغمه تاجدینی

مسئول کمیته ثبت نام 

ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

در دنیــای کنونی با افزایــش جمعیت و باالرفتن امیــد به زندگی متقاضیان درمــان ایمپلنت هر روز بر تعدادشان افزوده می شود هرچند تغییر الگو های رژیم غذای به سمت تغذیه نرم و سبک و غذاهای نیمه آماده نیز متاسفانه پروسه از دست دادن دندان ها درجوانی را تسریع کرده است.

در دنیای پر رقابت اقتصاد دندانپزشکی شرکت های تجاری انواع ایمپلنت ها را وارد بازار کرده و برای افزایش مصرف کنندگانشان به برگزاری کالس های متنوع کوتاه مدت و کم هزینه اقدام کرده اند. حال تکلیف دندانپزشک عمومی که از چند جهت تحت فشار تعهداتش نسبت به بیماران و از سویی مدیریت اقتصادی مطب و رقابت با سایر همکارانش در زمینه ارائه خدمات با کیفیت میباشد چیست؟

بدیهی است انتخاب راهکارهــای صحیح و غیر پیچیده برای درمان، منجر به افزایش ضریب موفقیت و رضایتمندی بیماران خواهد بود. انجمن های علمی بعنــوان متولیان مورد اعتماد آموزش از طرف وزارت بهداشت و همکاران دندانپزشک باید با نیاز ســنجی به ارزیابی اولویت های آموزشــی و موضوعات مورد بحث پرداخته و در فرصت مناسب فضا را برای آموزش همگانی در سطوح مختلف فراهم آورند.

با توجه به افزایش تاســف بار نارضایتی بیماران از درمان های ایمپلنت و شــکایات مطرح شده در سازمان های نظام پزشکی استان ها هیات مدیره محترم محترم انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران چهارمین همایش ایمپلنت خود را با تم (درمان ایمپلنت و مهندسی بافت نرم وسخت) به فوریت، برنامه ریزی کرد.

با برگزاری جلسات متعدد با اساتید مربوطه و دبیران علمی همایش سعی برآن بود که با دیدی کامال همه جانبه و متعهدانه تمامی مشکالت ومسائل پیش رو مطرح شده تا راهکارهای تشخیصی و درمانی مناسب ارائه گردد.

با بهره گیری از فضاهای مجازی اطالع رسانی دقیق در مورد موضوعات سخنرانی و کارگاه های علمی همایش بسیار آسان تر و با سرعت بیشتر انجام پذیرفت هر چند همکاران عزیزمان فراغت خاطر کمی داشــته گروهای صنفــی را کمتر مورد دقت و توجــه قرار می دهند، به همین دلیل با کمک سیستم های موازی اطالع رسانی مثل پیامک زدن زمان برگزاری و امتیاز های تخصیص یافته به اطالع همگان رسانیده شد.

ممارســت و پیگیــری در اطالع رســانی از طرف دبیرخانه انجمن با رهنمودهای مدبرانه آقای دکتر شهنی زاده مدیر خستگی ناپذیر عرصه علم و دانش چندین هفته ادامه یافت تا در واپسین روز های نزدیک همایش اشتیاق دوستان برای حضور افزایش یافت و دغدغه های ما برای حضور کم رنگ همکاران پایان پذیرفت.

در نهایت انگیزه حضور در عزیزان همکار برانگیخته شــد تا در گرمای تعطیالت تابستان آموزش را بر همه تفریحات و مشغله شغلی مقدم بدانند تا کمتر به عوارض ناخواسته درمان های عجوالنه ایمپلنت دچار شوند. وجود برنامه های بازآموزی مدون در کنار همایش طبق سالیق و خواسته های عده ای دیگر از همکاران بود که بر جاذبه برنامه برای حضور در محضر اساتید و استفاده از اندوخته های علمی آن عزیزان افزوده بود.

هماهنگی و ایثارگری کادر اجرایی با تجربه مخصوص مدیریت خانم دکتر سپیده امجدی بعنوان مدیر اجرایی و همدلی کادر فعال دبیرخانه در این خصوص اجرای بهتر و دقیق تر برنامه کمک شایان توجهی نمود. از دوســتان عزیزم خانم دکتر فریبا ابوالحسنی و فرناز سلطانی که در امور ثبت نام مرا یاری دادند نهایت تشکر را دارم. امید دارم توانســته باشیم رضایت خاطر همکاران عزیزی که از راه های دور و نزدیک قبول زحمت فرموده بودند را فراهم آورده باشیم.

با تشکر از حضور دلگرم کننده شما عزیزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.