هفدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین ترمیمی ایران

هفدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

مکان : هتل اسپیناس
 زمان: ۱۲-۱۰ آبان ۱۳۹۳

وب سایت: www.iacrd.ir

 

دیدگاهها بسته شده است.