سمينار دو روزه لمينيتهاي پرسلني و كامپوزيتی با حضور استاد محترم جناب آقاي دكتر پدرام

سمينار دو روزه لمينيتهاي پرسلني و كامپوزيتی با حضور استاد محترم جناب اقاي دكتر پدرام در تاريخ ٩٦/٤/٢٢،٢٣ در محل انجمن دندانپزشكان عمومي ايران -خراسان برگزار گرديد. اين سمينار دوروزه  با حضور ٦٠ نفر از همكاران عمومي و متخصص برگزار گرديد.

 


در روز اول مبحث انديكاسيون و كنترا انديكاسيون لامينيتها با تشريح ساختار مينا و عاج و تعريف انواع موجود پرسلنها و استحكام انها و نحوه ساخت و تهيه در لابراتوار بررسي شد و طرح درمان بيماران با توجه به نكات ذكر شده و انواع اكلوژن موجود در دهان بيماران مورد بحث قرار گرفت.
سپس نحوه كار با توضيح روش ساخت موك اپ و بررسي شرايط موجود در دهان و سپس نحوه تراش و ميزان تراش و روش قالبگيري اموزش داده شد.  خصوصيات رنگها و رنگ گيري در نقاط مختلف دندان و انتقال به لابراتوار و يا كامپوزيت گذاري به همين نحو در دهان، اموزش داده شد.
سپس طرح درمانهاي مختلف بر روي چند بيمار بررسي شد و بيمار انتخاب شده جهت ونير سراميكي انتخاب شد. تراش ونحوه  قالبگيري بدون نياز به نخ گذاري و نحوه تهيه موك اپ و استفاده از ان در تراش اموزش داده شد.


سپس روز دوم بيمار انتخابي جهت ونير كامپوزيتي به روش ليرينگ مورد ارزيابي قرار گرفت. با تهيه موك اپ ميزان تراش و نحوه تراش كنترل شد و سپس با رنگ گيري با روشي دقيق ،دندان در نه قسمت تعيين رنگ شد وپس از انجام تراش به روش ليرينگ در رنگهاي مطلوب و لايه هاي مختلف همراه با استفاده از تينت كامپوزيتها گذاشته شد و نحوه فرم دهي صحيح با استفاده از شيارها و فرزهاي مختلف جهت ايجادميكرو تكسچر و ماكروتكسچر اموزش داده شد. و قلمهاي مختلف كامپوزيت و نحوه استفاده از انها نيز اموزش داده شد.
سپس ونير اماده شده توسط لابراتوار اقاي صاحبكاربر روي دندان تراش خورده بيمار روز قبل چسبانده شد و مراحل مختلف استفاده از سمانهاي جديد اموزش داده شد.
در مبحث تئوري روز دوم مراحل مختلف تعمير پرسلن شكسته اموزش داده شد.
اين برنامه با دست هنرمند و چيره جناب اقاي دكتر پدرام و اموزش كامل ايشان با استقبال زياد همكاران روبرو شد. اميد است به زودي شاهد حضور مجدد ايشان در مشهد باشيم.

 

دیدگاهها بسته شده است.