برگزاری بازآموزی مدون پاتولوژی/انجمن عمومی دندانپزشکان ایران/پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

گزارش بازآموزی مدون پاتولوژی
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
برگزاری بازآموزی های جدید دندانپزشکی
پاتولوژی پنج شنبه صبح ۳۰/۰۶/۹۶

برنامه مدون پاتولوژی در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶ پنج شنبه صبح  در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد، که با سخنرانی خانم دکتر گیتا رضوانی متخصص پاتولوژی و آسیب شناسی دهان، فک و صورت و استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد مبحث ضایعات پیش بدخیم اپی تلیایی شروع شد .
مبحث بعدی دکتر پوپک معصومی متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت مبحث شایعترین ضایعات بزاقی و روش تشخیص و نکات مهم در این ضایعات را بیان کردند. و در ادامه ضایعات سفید مخاط دهان توسط خانم دکتر آزاده زینب تی تی دژ استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت شرح داده شد.
این برنامه با استقبال بسیار همکاران مواجه شد. برنامه های مدون به عنوان بخشی از تداوم آموزش های لازم در دانش همکاران لازم می باشد.
امید انکه با هرچه علمی تر کردن این برنامه ها بتوان در ارتقای بار علمی همکاران موثر باشیم

?دبیر علمی این برنامه بازآموزی دکتر فاطمه شاهسواری بودند و دکتر مریم احمدی مسوول هماهنگی بازآموزی پاتولوژی هستند.

دیدگاهها بسته شده است.