دیدگاه های دکتر ایرج کی پور

دیدگاه های دکتر ایرج کی پور

دکتر آیرج کی پور فعال صنفی که دارای سابقه بسیار طولانی در حوزه صنفی، علمی و مدنی می باشد عموماً در مورد مبانی حقوقی فعالیت انجمن ها اعم از برگزاری مجامع، انتخابات، دیدگاه ها، نظرات کارشناسی را ارائه می دهد. ایشان در مقالات بسیار دقیق حقوقی بخش های مختلف انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران که در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ برگزار شد را به طور دقیق بررسی کرد و متکی بر اسناد، مدارک و تطابق آن با آئین نامه اجرایی انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی، این انتخابات را باطل اعلام کرد.
از کلیه همکاران تقاضا می شود باتوجه به حجم مطالب وقت گذاشته و حتما آنها را با دقت بخوانند.

۱- برای دادخواهی چه باید کرد؟ به کجا باید رفت؟

 

۲- مفهوم مجمع عمومیِ عادیِ پیش از برگزاری انتخابات الکترونیکی
در آئین نامه انتخابات کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت.

 

۳- آیا تقلب در انتخابات الکترونیکی امکان پذیر است؟

۴- کنش گران گرامی. بیائید گفتمان داشته باشیم.

 

۵- گزارش و نقدي از درون مجمع عمومی دو نهاد مدنی
انجمن دندان پزشکی ایران( انجمن صنفی) ، انجمن علمی دندان پزشکی ایران،

 

۶- نوشتار کوتاه و بلند را به مناسبت برگزاری مجمع عمومی انجمن علمی دندان پزشکی

دیدگاهها بسته شده است.