مهـلت عضـویت در انجـمن علمی دندانپـزشکی ایران را تا ۴۸ سـاعت قبل از ان...

مهـلت عضـویت در انجـمن علمی دندانپـزشکی ایران را تا ۴۸ سـاعت قبل از انتخـابات تمـدید کنید!   براساس آئین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی که در سایت کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت وجود دا...

یک مجمع تشکیل شده دیگر: مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی دندانپزشکی ای...

یک مجمع تشکیل شده دیگر: مجمع عمومی فوق العاده انجمن علمی دندانپزشکی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ، با موضوع اصلاح برخی از مواد اساسنامه تشکیل گردید! این مجمع چه هدفی را دنبال می کرد؟ چگونه اجرا شد؟ چه ک...

رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! ...

رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! سنـاریوی برنامه ریـزی شده باهـدف حذف رقبـا، عیـن استبـداد است! همکاران گرامی در سالیان اخیر با امکان استفاده از فضای مجازی اجتماع...

ZXC

پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۳/۹/۱۳ عزل بازر...

پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۳/۹/۱۳ عزل بازرس شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ تغییراساسنامه و اضافه کردن ماده واحده‌ای تحت عنوان عزل بازرس به اساسنامه علمی ...

برگزاری انتخابات الکترونیک و تغییرات اساسنامه ۹۶/۱۲/۰۳ و تطابق با آیی...

برگزاری انتخابات الکترونیک و تغییرات اساسنامه ۹۶/۱۲/۰۳  و تطابق با آیین‌نامه اجرایی انجمن های علمی گروه پزشکی همکاران ارجمند، همانگونه که مصرانه از شما درخواست کرده ایم، حتماً با عضو شدن در انجمن دند...