پیام دکتر علیرضا فروزنده مسئول اجرایی سمینار یک روزه سرامیک ها...

توســعه فناوری هــای دیجیتال در عصر حاضر علم و هنر دندانپزشکی را نیز تحت تاثیر قرار داده اســت. انجمن دندانپزشکان عمومی ایران نیز با توجه به نیاز جامعه دندانپزشــکی کشــور برای آشــنایی اصولی با تجهی...

پیام دکتر فریبا ابولحسنی مسئول اجرایی علمی لیزر یازدهمین کنگره...

اســتفاده از ابــزار و تکنولــوژی دیجیتال در دندانپزشکی نیز به تشخیص صحیح، درمان سریع و ارتقاء کیفی درمان بیماران کمک می کند. با عنایت به نقش لیزر در دندانپزشــکی مدرن و دیجیتال و پیشرفت های این رشته...

پیام دکتر نغمه تاجدینی مسئول اجرایی مواد دندانی یازدهمین کنگره...

  پس از برگزاری ده کنگره موفق با تمرکز بر نیازهای حرفه ای دندانپزشکان عمومی که بیشترین بار درمان سلامت دهان ودندان مردم را بر عهده دارند، برآن شدیم تا برای یازدهمین بار فرهیختگان و همکاران میهن ...

جلسه دبیران علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه ۲۹مهر...

برگزاری جلسه دبیران مشاور علمی  یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۹۵/۷/۲۹ شورای مرکزی علمی یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تشکیل شد. کادر مرکز علمی ک...