اولین هفته از دهمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

دهمین دوره جامع اندو ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۹۵ با سخنرانی آقای دکتر باقر شهنی زاده و معرفی دوره جامع اندو و اهداف این دوره برگزار شد. اولین جلسه با سخنرانی دبیر علمی دوره جامع اندو انجم...

نهمین دوره جامع اندو

نهمین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۱ و ۱۲ شهریورماه ۹۵ آغاز بکار کرد این  دوره مانند همیشه با نکات مفید شروع شد تشخیص وطرح درمان در اندو در گرو آشنایی وآگاهی دندانپزشک از بیماریهای پ...