تشخیص موارد موثر رادیولوژیک در طرح درمان با ایمپلنت...

تشخیص موارد موثر رادیولوژیک در طرح درمان با ایمپلنت دکتر حوریه باشی زاده، دبیر مشاور علمی رادیولوژی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ششــمین همایش ایمپلنت دندانپزشکان عمومی در تاریخ ۱۳ تا ...