تجربه مبتنی بر علم روز راهگشاست

دکتر صدیقه امجدی مدیراجرایی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران   هزاران درود پیشــکش وجــود همکاران ارجمند بسیار خرسندیم که انجمن دندانپزشکان عمومــی ایران پــس از اجــرای پنج هما...

برگزاری جلسات شورای مشاوران علمی ششمین همایش ایمپلنت...

برگزاری جلسات شورای مشاوران علمی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشكان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، در اولین جلسه شورای مشاوران علمی  ۷ خرداداه ۹۵ از همکار...