گزارش برگزاری پنجمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته پنجم از دهمین دوره جامع زیبایی ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت دوره های جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران جایگاه ویژه خود را بدست آورده است. دوره های جامع انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در کلیه ...