پایان سیزدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

پایان سیزدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سیزدهمین دوره یکصد ساعته جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور اساتید به نام و گرانقدر زیبایی برگزار شد. در این دوره مباحث مر...

گزارش برگزاری هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳۱تیر و ۱ مردادماه ۹۵ بعد از شناخت نور ورنگ در دندانپزشکی زیبایی، آشنایی با انواع کامپوزیت ها وسیستم های باندینگ نقش مهمی در ...