گزارش برگزاری دومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش برگزاری دومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران   فروردین ۹۵ را با دوره جامع زیبایی آغاز کردیم. جناب آقای دکتر رامین فهیما از دندانپزشکان مدرس کشور دانش پیش نیاز...