پیام دکتر علیرضا فروزنده مسئول اجرایی سمینار یک روزه سرامیک ها...

توســعه فناوری هــای دیجیتال در عصر حاضر علم و هنر دندانپزشکی را نیز تحت تاثیر قرار داده اســت. انجمن دندانپزشکان عمومی ایران نیز با توجه به نیاز جامعه دندانپزشــکی کشــور برای آشــنایی اصولی با تجهی...

پیام دکتر فریبا ابولحسنی مسئول اجرایی علمی لیزر یازدهمین کنگره...

اســتفاده از ابــزار و تکنولــوژی دیجیتال در دندانپزشکی نیز به تشخیص صحیح، درمان سریع و ارتقاء کیفی درمان بیماران کمک می کند. با عنایت به نقش لیزر در دندانپزشــکی مدرن و دیجیتال و پیشرفت های این رشته...

پیام دکتر صدیقه امجدی مسئول اجرایی علمی و ترمیمی یازدهمین کنگره...

همکاران محترم؛ افتخــار داریم که با برگــزاری یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران در خدمت جامعه دندانپزشکان مهین‌مان هستیم و همگام با پیشــرفتهای روز دانش نوین، تم دندانپزشکی دیجیتال را بر...