گزارش برنامه بازآموزی کودکان (۴)/ مورخ : ۹۶/۰۹/۰۲

گزارش برنامه بازآموزی کودکان ۴

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

۹۶/۰۹/۰۲

حفظ و نگهداری دندان های شیری جهت داشتن سیستم دندانی دائمی کارآمد آینده همیشه باید مورد توجه قرار داشته باشد. در این میان، صرف نظر از پوسیدگی ها که باعث آسیب دندان ها می شود، تروما های دندانی نیز از علل شایع آسیب ها می باشند که با مراجعه به موقع در مراحل اولیه قادر به پیشگیری از ایجاد آسیب و در مراحل پیشرفته تر قادر به درمان صدمات وارده خواهیم بود.

بازآموزی کودکان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران نیز با همین رویکرد در تاریخ ۰۲/۰۹/۹۶ برگزار گردید. در ابتدا خانم دکتر هانیه درویش متخصص دندانپزشکی کودکان به طبقه بندی صدمات وارده بر بافت نرم در دندان های شیری و دائمی پرداختند و پس از آن خانم دکتر سمانه بدخش به معرفی انواع صدمات وارد بر دندان ها پرداخته و روش های پیشگیری از وقوع آن ها را بیان نمودند. یکی از اجزای مهم سیستم دندانی سالم، انساج نگهدارنده آن ها می باشد که آسیب وارد بر آنها و عدم درمان صحیح و به موقع می تواند باعث صدمه دیدن دندانها در آن ناحیه شود که در مواردی منجر به از دست رفتن دندان در آینده خواهد شد. آخرین سخنران برنامه خانم دکتر نیره امینی بودند که مبحث مهم صدمات وارد بر نسوج نگهدارنده دندان را طبقه بندی نموده و راهکارهای درمانی آن را ارائه نمودند.

دبیرعلمی این برنامه خانم دکتر ناهید عسکری زاده، مدیر گروه کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران بودند که زحمت برنامه ریزی و انتخاب سخنرانان را برعهده داشتند و از ایشان سپاسگزاریم.

مسئول بازآموزی های کودکان انجمن دکتر مارال قربان زاده و مسئول دبیرخانه خانم سمیرا باحجب تبریزی یان می باشند.

دکتر مارال قربان زاده

مسئول بازآموزی کودکان

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

دیدگاهها بسته شده است.